استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص


131,حسابداری+ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام,doc

ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام هدف از این پایان نامه ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ارزیابی تطبیقی کارآمدی استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام چکیده : در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله سه ساله 1390تا1392مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص خرید در ابتدای سال 1390انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود. کلمات کلیدی: تحلیل تکنیکال روش خرید و نگهداری میانگین های متحرک شاخص قدرت اندازه حرکت استراتژی های سرمایه گذاری مقدمه سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد: الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛ ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی). این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388) درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد. مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد. تقریبا هیچگونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد. فهرست مطالب مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام فصل اول: کلیات تحقیق 1 1-1مقدمه 2 2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 3 3-1اهداف تحقیق 4 4-1فرضیه های تحقیق 5 5-1جامعه آماری و حجم آن 5 6-1بر آورد حجم نمونه 6 7-1روش گرد آوری اطلاعات 6 8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6 9-1مفاهیم و واژگان تحقیق 8 1-9-1میانگین متحرک: 8 2-9-1اندیکاتور 8 3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت 9 4-9-1 نقاط بایست و برگرد هندسی 9 فصل دوم: پیشینه تحقیق 10 1-2مقدمه 11 2-2مبانی نظری تحقیق 12 1-2-2روش پرتفولیو 12 2-2-2تحلیل بنیادی 14 1-2-2-2بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 15 2-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت: 15 3-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت: 16 4-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام: 16 3-2-2تحلیل تکنیکال 16 3-2استراتژی های سرمایه گذاری 18 1-3-2استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی 19 1-1-3-2استراتژی شتاب 19 2-1-3-2استراتژی معکوس 20 3-1-3-2اقلام تعهدی 21 4-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی 22 2-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی 25 1-2-3-2استراتژی میانگین متحرک 25 1-1-2-3-2میانگین متحرک ساده: 26 2-1-2-3-2میانگین متحرک موزون 26 3-1-2-3-2میانگین متحرک نمایی 27 4-1-2-3-2میانگین متحرک مثلثی 29 5-1-2-3-2میانگین متحرک متغیر 29 4-2روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک 31 1-4-2رابطه میانگین متحرک با قیمت 31 2-4-2رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت 32 5-2میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32 6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33 7-2استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال 36 8-2تحقیقات خارج از کشور 41 1-8-2تحقیق الکساندر 41 2-8-2تحقیق فاما و بلوم 42 3-8-2تحقیق ون هورن و پارکر 42 4-8-2تحقیق جیمز 42 5-8-2تحقیق جنسن و بنینگتون 43 6-8-2تحقیق بروک و همکاران 44 7-8-2تحقیق بلوم و همکاران 46 تحقیق بسمبیندر و چان 46 9-8-2تحقیق هادسون و همکاران 47 10-8-2تحقیق میلز 47 11-8-2تحقیق جینکای 48 12-8-2تحقیق ایساکو و هالیستین 48 13-8-2تحقیق وایت و همکاران 48 14-8-2تحقیق رانتر و لیل 49 15-8-2تحقیق وانگ و همکاران 49 16-8-2تحقیق گوناسکریج و پاور 50 17-8-2سوک جون لی و همکاران 50 18-8-2شین یون وانگ و همکاران 51 19-8-2کوکوهان چن و همکاران 51 20-8-2هارن و پاولو 51 9-2تحقیقات در داخل کشور 51 فصل سوم: روش انجام تحقیق 54 1-3مقدمه 55 2-3روش تحقیق 55 3-3جامعه آماری و حجم آن 56 4-3بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 56 5-3فرضیه تحقیق 58 6-3فرضیه های تحقیق 58 7-3روش گرد آوری اطلاعات 59 8-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59 9-3تعریف مفاهیم و واژگان 61 1-9-3اندیکاتور 61 2-9-3میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین3) 63 5-9-3نقاط بایست و برگرد هندسی 67 10-3استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده 68 11-3اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق 71 الف) قیمت سهام شرکتها: 71 ب)مجامع عادی: 71 ج) مجامع فوق العاده: 71 12-3محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری 72 13-3اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 72 1-13-3آزمون آماریt 73 2-13-3آزمون ویل کاکسون 73 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75 1-4مقدمه 76 2-4جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق 76 3-4مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق 77 4-4آزمون آماری 89 1-4-4فرضیه اول 89 1-1-4-4سالانه 89 2-1-4-4دوساله و سه ساله 91 2-4-4فرضیه دوم 94 1-2-4-4سالانه 94 2-2-4-4دوساله و سه ساله 96 3-4-4فرضیه سوم 98 1-3-4-4سالانه 98 2-3-4-4دوساله و سه ساله 100 فصل پنجم: استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر 104 1-5مقدمه 105 2-5خلاصه تحقیق 105 3-5نتیجه گیری 106 4-5پیشنهادات علمی 109 1-4-5پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 109 منابع 112 منابع فارسی 112 منابع خارجی 115 فهرست جدول ها جدول 1 1:محاسبه میانگین متحرک موزون 27 جدول3 1:شرکت های مورد بررسی 57 جدول4 1:خلاصه میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد بررسی و روش خرید و نگهداری 78 جدول4 2:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA 81 جدول ‏4 3:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82 جدول4 4:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA 84 جدول 4‏ 5:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری 85 جدول4 6: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری 85 جدول4 7:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله 86 جدول4 8: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت 87 جدول4 9: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال 1390بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت 88 جدول4 10: نتایج آزمون T-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) 89 جدول4 11: آزمون Tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA 92 جدول4 12:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA 93 جدول ‏4 13:آزمون Tهمبسته برای داده های روش RSI 94 جدول4 14:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96 جدول4 15:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97 جدول4 16:آزمون Tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA 99 جدول4 17:آزمون Tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی 101 جدول4 18:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA 102 فهرست شکل ها شکل1 1: رابطه میانگین متحرک با قیمت 31 شکل1 2: رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت 32 شکل1 3:میانگین متحرک همگرا-واگرا(MACD) 33 شکل1 4:واگرایی شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص با قیمت 34 شکل1 5: موقعیت های خرید و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت 34 شکل1 6: نحوه تحلیل ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک 35 شکل1 7:موقعیت های خرید و فروش روش ترکیبی میانگین مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت 36 شکل3‏ 1:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه اول 69 شکل3 2:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه دوم 70 شکل3-3:سیگنال های تکنیکال فرضیه سوم 71 135000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : استراتژی تحلیل تکنیکال استراتژی روش خرید و نگهداری روش خرید و نگهداری برای خرید سهام استراتژی تحلیل تکنیکال برای خرید سهام روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی تحلیل تکنیکال روش های خرید سهام با استفاده از روش خرید و نگهداری بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پایان نامه روش های خرید سهام

علوم انسانی+تحقیق جلوه هاي حجاب در زندگی

علوم انسانی+تحقیق جلوه هاي حجاب در زندگی+direct download+ دانلود سریع آثار حجابPDF,پاورپوینت آثار حجاب,پایان نامه آثار حجاب,پروژه آثار حجاب,تحقیق با موضوع آثار حجاب,تحقیق در مورد آثار حجاب,تحقیق درباره ی آثار حجاب,تحقیق راجع به آثار حجاب,جزئیات و دریافت,دانلود پاورپوینت آثار حجاب,دانلود…

33,روانشناسی و علوم تربیتی+دانلود چارچوب و مبانی نظری اهداف و جهت گیری آن ها با فرمت word,docx

docxروانشناسی و علوم تربیتی+دانلود با لینک مستقیم33 خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اهداف و جهت گیری آن ها با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری اهداف و جهت گیری آن ها…

41,مدیریت+پاورپوینت بررسی و مقایسه عملكرد مدیران زن و مدیران مرد در شركت پارس آذرخش,ppt

pptمدیریت+دانلود با لینک مستقیم41 دانلود پاورپوینت بررسی و مقایسه عملكرد مدیران زن و مدیران مرد در شركت پارس آذرخش دانلود پاورپوینت بررسی و مقایسه عملكرد مدیران زن و مدیران مرد در شركت پارس آذرخش دانلود پاورپوینت بررسی و مقایسه عملكرد…

مدیریت+تحقیق طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد

مدیریت+تحقیق طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد+direct download+ دانلود سریع تحقیق مدیریت طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد,جزئیات و دریافت,ساخت و توليد,طراحي و برنامه ريزي منابع,طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات…

مهندسی+مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت

مهندسی+مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت+direct download+ دانلود سریع برنامه نويسي,تحقيق,جزئیات و دریافت,دات نت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي,مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت,مفاهيم دات نت,مهندسي كامپيوتر دانلود مفاهيم اوليه برنامه نويسی در دات نت دسته بندي : مهندسی » مهندسی…

91,فقه،الهیات،معارف+پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان تعریف و ویژگی های طمانینه و آرامش,doc

docفقه،الهیات،معارف+دانلود با لینک مستقیم91 در دنیای امروز كمتر كسی است كه از نگرانی های مرموز رنج نبرد و علی رغم آراستگی ظاهری به نوعی آشفتگی درونی گرفتار نباشد، به نظر می رسد منشاء این همه سرگشتگی ، دوری انسان از…

Indexed.Finance Review 2021: صندوق های شاخص DeFi

در حال حاضر ، همه می دانند که برای افزایش ثروت شخصی خود ، باید سرمایه گذاری کنید. خوشبختانه ، امروز ، حتی قبل از سرمایه گذاری در فضای توسعه مالی غیرمتمرکز (DeFi) ، حتی نیازی نیست که یک متخصص انتخاب رمز باشید. صرف سرمایه گذاری در یک شاخص DeFi ، کل برنامه سرمایه گذاری شما را برای شما به طور خودکار انجام می دهد.

در 1975، جک ببل صندوق شاخص را ایجاد کرد ، یک رویکرد عملی برای سرمایه گذاران خرده فروشی برای رقابت با حرفه ای ها. هدف از این نوآوری عملکرد بهتر از بازار نیست. بلکه با آن همراه باشید. سال ها بعد ، صندوق های شاخص بسیار مورد اعتماد واقع شدند و مورد توجه قرار گرفتند. طبق یک مطالعه اخیر ، آنها اکنون تقریباً نیمی از 9 تریلیون دلار کل دارایی های موجود در انبار را تشکیل می دهند.

صندوق شاخص چیست؟

این یک صندوق سرمایه گذاری است که در مجموعه دارایی های از پیش تعیین شده تأسیس شده است. به عنوان جایگزینی برای تجزیه و تحلیل دارایی های فردی و انتخاب بهترین عملکرد ، یک صندوق شاخص از سرمایه شما برای سرمایه گذاری در یک سبد دارایی فقط با یک خرید استفاده می کند. معمولاً صندوق های شاخص از سرمایه گذاران دارایی بهتر عمل می کنند در حالی که از مزیت اضافه شده کارمزد معاملات کاهش می یابد. اخیراً ، در شبکه Ethereum با افزایش هزینه های گاز روبرو شده ایم. بنابراین ، این ویژگی از صندوق های شاخص حتی برای بسیاری از علاقه مندان به رمزنگاری جذاب تر می شود.

در اصل ، صندوق شاخص ، نمونه کارهایی است که برای ردیابی یا تطبیق برخی از عناصر بخش بازار مالی مانند شاخص S&P 500 ایجاد شده است. در هر زمان دارایی های خاص افزایش یا افت می کنند ، ارزش دارایی دوباره تعادل پیدا می کند و به درصد تخصیص برای آن دارایی برمی گردد.

این مدل سرمایه گذاری به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا یک استراتژی مدیریت پورتفولیو منفعل ایجاد کنند و آنها را از استرس مدیریت یک پورتفوی موفق خلاص کند. یکی از مهمترین مزایای شاخصی ایجاد تنوع است. گسترش سرمایه گذاری های شما بر روی چندین دارایی نشان دهنده این است که خطر کمتری نسبت به سرمایه گذاری در دارایی وجود دارد.

شاخص غیرمتمرکز چیست؟

مدتی است که صندوق های سرمایه گذاری شاخص در بازارهای سنتی سرمایه گذاری ارزشمندی داشته اند. همان خصوصیاتی که آنها را به یک سرمایه گذاری سودآور در بازار سنتی تبدیل می کند ، واجد شرایط بودن آنها در مالی غیرمتمرکز نیز است.

به جای تلاش برای انتخاب رمز برنده - که معمولاً پیش بینی آن از قبل دشوار است ، می توانید سبدی از نشانه ها را خریداری استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص کنید ، که با دقت و دقت توسط روش شناسان انتخاب شده اند. این امکان بالاتر برای دستیابی به بازده خوب را برای شما فراهم می کند. حتی اگر توکن عملکرد ضعیفی داشته باشد ، چندین نشانه دیگر به شما کمک می کند تا قیمت شاخص را حفظ کنید.

شاید مهمترین عامل تمایز بین شاخصهای سنتی و DeFi این باشد که توازن مجدد و توزین مجدد در شاخصهای غیرمتمرکز بصورت خودکار با قراردادهای هوشمند انجام می شود.

در فضای مالی سنتی ، شما باید به مدیران مدیرانی بپردازید که به استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص صورت دستی سهام متعلق به خود را در یک شاخص S&P 500 متعادل کرده و مجدداً وزن می گیرند. با این حال ، همه اینها به طور خودکار در فهرست غیرمتمرکز اتفاق می افتد. علاوه بر این ، دارندگان رمزهای حکمرانی ممکن است در مورد مسیرهای آینده تصمیم بگیرند ، که ممکن است در فضای سنتی امکان پذیر نباشد.

با این اوصاف ، بودجه های شاخص با جذب چندین پروژه در این زمینه ، در فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) جذب می شوند. هر پروژه در حال آزمایش مکانیک های مختلف است. با این حال ، بهترین ، با توجه به معیارهای مختلف ، هنوز هم مسلماً Indexed Finance است. فرض کنید شما می خواهید در این فضای سرمایه گذاری شاخص وارد شوید. سپس ، در این صورت ، این مقاله برای شما مناسب است زیرا شامل تمام مواردی است که شما باید در مورد Investing Investing و پروژه Indexed Finance بدانید.

با امور مالی نمایه شده دیدار کنید

بی چون و چرا ، این یکی از داغترین ها در حال حاضر در فضای DeFi است. Indexed Finance پروتکلی است که بر مدیریت منفعل نمونه کارها تمرکز دارد. این نشان می دهد که کل توزین مجدد و متعادل سازی شاخص ها به طور خودکار از طریق فرایندهای زنجیره ای انجام می شود. در این فضا ، مسلماً یکی از پروژه هایی است که این ویژگی ها را با تمرکززدایی ترین روش ارائه می دهد.

برای رأی دادن در مورد تصمیماتی مانند تعاریف بخش بازار ، استقرار شاخص ها و تأیید برنامه های جدید مدیریتی ، فقط به حاکمیت احتیاج دارید. همانطور که قبلا ذکر شد ، این یکی از داغترین ها در امروز است. در طول ماه اول راه اندازی ، DeFi5 450٪ و CC10 بیش از 250٪ افزایش یافت. و امروز مشخصاً شاخص های آن بهترین عملکرد را در فضا دارند.

هر زمان شما شاخصی را از Indexed Finance خریداری می کنید ، ممکن است برای به دست آوردن رمزهای NDX آن را سهام کنید. عملکرد سالانه درصد برای آن حدود 300٪ است. این پروژه با حسابرسی توسط معتبرترین افراد بازار ، Mudit Gupta و Daniel Luka ، هر دو حسابرسی را پشت سر گذاشت و آن را به یک سرمایه قابل اعتماد تبدیل کرد.

از زمان راه اندازی ، Indexed Finance 4 شاخص دیگر راه اندازی کرده است که کاربران را در معرض بخشهای مختلف بازار قرار می دهد. همه عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

- ORCL5: ردیابی بخش اوراکل
- NFTP: ردیابی بخش NFT و Metaverse
- DEGEN: شاخص رشد بالا با کلاهک کوچک ، خطر بیشتری برای پاداش بیشتر دارد
- خطا: شاخصی با همکاری 0xb1 بزرگترین سرمایه گذاران ناشناس با بیش از 1 میلیارد دلار AUM

رمز: $ NDX

رمز NDX رمز حاکمیت برای Indexed Finance است. وظیفه اصلی آن مشارکت در حاکمیت پروتکل است. از آنجا که Indexed یک پروتکل غیرمتمرکز است ، کلیه پارامترها و تصمیمات مهم باید توسط دارندگان $ NDX رأی دهند. . شما می توانید در مورد تصمیمات مختلف مانند تعاریف بخش بازار ، استقرار شاخص ها و تصمیمات استراتژیک عمومی رأی دهید. علاوه بر این ، Indexed در شرف انتشار ویژگی جدیدی است که با توزیع درآمدهای پروتکل به افراد ذینفع ، جریان نقدی را برای دارندگان NDX به ارمغان می آورد. این باعث می شود NDX یکی از معدود نشانه های DeFi باشد که سود سهام می دهد.

با بهره گیری از این واقعیت که 2.5٪ از هزینه های مبادله به دارندگان شاخص تعلق می گیرد ، این رمز دولت برای افزودن یا تغییر این ارزش برای ارزش بیشتری برای دارندگان آن فراهم می شود. علاوه بر این ، فرماندار NDX همچنین می تواند برای ایجاد درآمد منفعلانه برای خزانه داری ، هزینه خروج از استخرهای فعلی یا هر استخر آینده را تعیین کند.

ویژگی ها و گزینه ها

استراتژی نمایه سازی فعلی در این پروژه بخشهای خاصی از بازار را که در ابتدا توسط دولت تعریف شده است ، ردیابی می کند و از برخی شرایط لازم برای صلاحیت رمز استفاده می کند. یک قرارداد کنترل کننده در Indexed Finance چندین نشانه (حداکثر 25) برای هر بخش ذخیره می کند. این توکن ها با توجه به معیارهای ورود به بخش توسط دولت اداره می شوند.

به صورت دوره ای ، علامت های بخش بازار با استفاده از محدودیت بازار رقیق شده آنها بر اساس زنجیره طبقه بندی می شوند.

نشانه های این بخشهای بازار با محدودیتهای کاملاً رقیق بازار بصورت دوره ای بر روی زنجیره طبقه بندی می شوند. برنامه های آنها از استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص میانگین متحرک قیمت ثبت شده در Uniswap استنباط می شود. هر زمان استقرار یک استخر فهرست اتفاق می افتد ، سیستم عامل آن را با اندازه هدف اختصاص می دهد ، به عنوان مثال 5 برای DEFI5 که از آن برای انتخاب پنج نشانه برتر عملکرد در آن بخش از لیست بزرگتر استفاده می کند.

هنگام استقرار ، سپس توکن ها را با ریشه های مربع کلاهک های بازار آنها وزن می کند. علاوه بر این ، هر هفته یک بار ، این وزنه ها را به عنوان وزن هدف جدید در استخرها دوباره محاسبه و اختصاص می دهد. هر بار وزن کشی مجدد برای یک استخر خاص چهار بار انجام شده است ، آن را مجدداً نمایه سازی می کند ، که به این معنی است که ممکن است دارایی را حذف کند و آن را برای بهترین گزینه در لیست جایگزین کند.

اگر رمز شاخص دارید ، ممکن است تصمیم بگیرید که در طرح استخراج نقدینگی شرکت کنید. در طی این ، 25٪ از توکن NDX را به دارندگان شاخصی که نشانه های شاخص خود را سهام می کنند توزیع می کند. به طور کلی ، چهار استخر در دسترس است. CC10 (ساده خط) ، DEFI5-ETH ، CC10-ETH و CC10.

طی اولین مرحله استخراج نقدینگی که تا مارس 2021 ادامه داشت ، هر استخر در مجموع 625,000،XNUMX NDX دریافت کرد. هر زمان شاخص خود را به خطر بیندازید ، ممکن است NDX بسیار ناچیزتری دریافت کنید زیرا کاربران بیشتر این گزینه را انتخاب می کنند زیرا آن را کمتر خطرناک می دانند.

همچنین می توانید نقدینگی Uniswap را تأمین کنید. با این حال ، درست مثل بسیاری از سرمایه گذاری ها ، برخی از خطرات مرتبط مانند ضرر ناگهانی نیز وجود دارد.

هنگامی که تمام مراحل لازم را انجام دادید ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که به عقب خم شوید و نشانه های NDX خود را سر به فلک می کشید. تا زمانی که نشانه های شاخص خود را در معرض خطر قرار دهید ، به کسب نشانه های NDX ادامه خواهید داد. علاوه بر این ، شما همچنین می توانید نشانه های NDX خود را لغو سهام کنید و یا پاداش خود را هر زمان که صلاح می دانید ادعا کنید.

با این حال ، برای به حداقل رساندن هزینه های بنزین ، معمولاً توصیه می شود که پس از کسب مقدار کافی برای ارزشمند کردن آن ، نشانه های NDX خود را مطالبه کنید.

استخرهای شاخص ، یک انشعاب Balancer را انتخاب می کنند ، که دارای ویژگی هایی است که امکان انتخاب مجدد تدریجی و توزین مجدد دارایی های مربوطه را فراهم می کند. هر نشانه ای در استخر دارای وزنی است. این وزن بیانگر نسبت ارزش کل استخر آن رمز است. شما می استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص توانید در یک استخر با قیمت هایی معامله کنید که این توازن و وزن آنها تعیین می شود.

استفاده از AMM به عنوان سازوکار نگهداری نقدینگی به شما این امکان را می دهد تا شاخص های شما بازدهی بدست آورند که این رشد در پشت نشانه های اساسی است هر زمان که هزینه های ناشی از مبادله بالاتر از ضرر داوری دائمی باشد.

هر زمان کنترل کننده ، هدف وزن یک استخر را به روز می کند ، اثرات آنی نیست. در مقابل ، وزن واقعی رمز در هر زمان که مبادله ای را انجام می دهد ، با حداقل فرکانس به سمت هدف آنها حرکت می کند. با گذشت زمان ، این فرصتی برای آربیتراژ کوچک ایجاد می کند ، که می توانید به عنوان یک آربیتراژر این تعادل ها را به سمت اهداف خود هدایت کنید.

هر زمان این پلت فرم با نمایه سازی مجدد رمز جدیدی را اضافه می کند ، این مجموعه از داده های قیمت Uniswap و کلاه بازار آن برای آن رمز در AMM خود استفاده می کند. با این حال ، هر زمان که تعادل به 1٪ ارزش استخر برسد ، قیمت به حالت عادی برمی گردد.

چرا نمایه سازی مالی؟

اکنون ، شما می فهمید که Indexed Finance چیست؟ شما از ویژگی ها و روش آن آگاهی دارید. بله ، این سیستم عامل برای سرمایه گذاری بسیار توصیه می شود ، استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص اما چندین مورد دیگر نیز توصیه می شوند. با این وجود ، برخی از موارد باعث شده است تا آن در میان رقبای خود برجسته شود ، و همین امر آن را به بهترین شاخص DeFi برای آزمایش تبدیل می کند.

در تجزیه و تحلیل این پروژه با چندین معیار از جمله انتخاب دارایی عملکرد و هزینه ها ، به نظر می رسد CC10 و DEF15 از این سیستم عامل بهترین شاخصی است که می توانید امروز پیدا کنید. آنها بهترین عملکرد را دارند و علاوه بر این ، تنها شاخص هایی هستند که هزینه مدیریت دارنده را دریافت نمی کنند.

DEF15 5 دارایی برتر را در فضای DeFi ردیابی می کند ، که معمولاً با عنوان Blie Chips شناخته می شوند. از طرف دیگر ، CC10 کمی سریعتر است و بر پنج دارایی دیگر نظارت استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص و نظارت می کند. در واقع ، آنها بهترین عملکردی هستند که می توانید امروز پیدا کنید.

در حال حاضر ، Indexed Finance هرگونه هزینه ای را دریافت می کند. برخی از رقبای آنها هزینه جریان را دریافت می کنند که معمولاً سالانه از طریق TVL پرداخت می شود. با این حال ، این سیستم عامل هنوز شارژ را شروع نمی کند و احتمالاً از شارژ مستقیم کاربران جلوگیری می کند. در زمان نگارش این راهنما ، فقط یک فهرست در مالیات فهرست شده هزینه خروج را دریافت می کند استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص - شاخص DEGEN. دارندگان DEGEN که قصد دارند نشانه های خود را بسوزانند تا از آنها در برابر ده نشانه اساسی استفاده کنند ، این هزینه را پرداخت می کنند. معمولاً هر وقت DEGEN نسبت به ارزش خالص ده توکن که نشان می دهد ، DEGEN با تخفیف معامله می کند ، این هزینه ناشی از آربیتراژ است. بنابراین ، در این حالت ، اتهامی توجیه می شود.

شروع کار در امور مالی نمایه شده

در سال های اخیر ، ما تقاضای بی سابقه و رو به رشد برای نشانه های حاکمیت را در فضای DeFi تجربه کرده ایم. و به همین ترتیب ، شاخص های DeFi برخی از مقرون به صرفه ترین و کارآمدترین راه ها را برای سرمایه گذاری در اکوسیستم DeFi ارائه می دهند. با گذشت سال ها ، انتظار می رود محبوبیت و رشد این دارایی به ویژه در میان تازه واردهای اصلی فضای بلاکچین و ارزهای رمزپایه ، سر به فلک بکشد.

علاوه بر این ، صحنه شاخص شاخص هنوز خیلی زود است. از این رو ، اگرچه محصولات موجود بسیار هیجان انگیز است ، اما همچنان باید به جلو متمایل شویم تا اکوسیستم به جلو روند. شاخص های DeFi ابزارهای سرمایه گذاری خارق العاده ای هستند که در عین کاهش ارزش خطرات و هزینه هایی که به دنبال حدس و گمان دارایی های DeFi ایجاد می شوند ، ارزش بسیار زیادی ایجاد می کنند.

با این اوصاف ، Indexed Finance این امکان را برای شما فراهم می کند که در شاخص های مختلف به طور یکپارچه سرمایه گذاری کرده و به نشانه های حاکمیت به غیرمتمرکزترین روش دست یابید. اگر همه اینها با اهداف شما به عنوان یک سرمایه گذار همسو است ، ممکن است بخواهید آن را امتحان کنید.

سلب مسئولیت: این مقاله به عنوان منبع سرمایه گذاری ، مشاوره مالی ، فنی ، مالیاتی یا حقوقی در نظر گرفته نشده است. تمام این مطالب فقط برای اطلاع رسانی است. خوانندگان باید تحقیقات خود را انجام دهند. پایتخت به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال خسارات یا خسارات ناشی از اتکا به هرگونه اطلاعات ذکر شده در این مقاله ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخبار CRYPTOCURRENCY و پیش بینی ها به کانال تلگرام Coin Republic بپیوندید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.