عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت


تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تنیدگی سیاست‌های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می‌باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تأثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با الگوی پیشنهادی کو و پرون (2007)، تکانه‌های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برون‌زای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درون‌زا طی دوره مطالعاتی فروردین 1340 تا اسفند 1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه پنج تکانه ساختاری در شهریور 52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد 73، و خرداد 85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تأثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تأثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم، دوم و پنجم بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Price Shocks on Inflation, Growth and Money; A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Abo Alghasem AsnaAshari 1
  • Kamran Nadri 2
  • Asghar Abolhasani 1
  • Nader Mehregan 3
  • Mohammad Reza Babaei 1

Like most of oil exporting countries, Iran’s economy is exposed to the government’s great share of economic activites, complicated monetary and economic policies and a meager activity in production section. Thus a shock in oil price has a significant effect on domestic production , inflation and money. On the proposed model of Qu and Perron (2007), the present study Investigates structural shocks of Iran’s economy stemed from exogenous oil price considering the variables of production, inflation and money as independent and endogenous variables during the period from March 1961 to February 2012. Accordingly, five structural shocks have been identified in September 1973, July 1979, May 1990, July 1994 and May 2006. The most considerable effect of oil price on production, inflation and money growth were in the first, first and fifth regimes respectively. Moreover, the longest period of oil price effects on production, inflation and money growth were in forth, second and fifth regimes respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Shocks
  • Qu & Perron Model
  • Iranian Economy

مراجع

ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین (1391). "بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه‌انداز در توابع واکنش آنی". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، دوره اول، شماره 2، 144-115.

ارسلانی، علی (1380)." تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای کلان ایران طی (1379-1342)". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

اسدی، زیور؛ بهرامی، جاوید و طالبلو، رضا (1392). "تأثیر پدیده نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 10، 26-9.

امامی میبدی، علی (1385). "تحلیل عوامل مؤثر بر نفت خام". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 8، شماره 28، 126-111.

امامی، کریم و ادیب‌پور، مهدی (1388). "بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 4، پیاپی10،26 -1.

امینی، مجید (1388). "وضعیت اقتصادی ایران و سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در دوران جنگ". نگین ایران (مطالعات دفاع مقدس)، سال 8، شماره 30، 38-20.

بختیاری، صادق و حقی، زهرا (1380). "بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی، مورد بیماری هلندی در اقتصاد ایران". اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 35، 138-109.

بهرامی، جاوید و نصیری، سمیرا (1390). "شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 16، شماره 48، 54-25.

پاسبان، فاطمه (1383). "تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 12، 136-117.

پرگین، دانیل (1374)." نفت، پول، قدرت". ترجمه منوچهر غیبی ارطه‌ای. تهران: شرکت ملی نفت ایران، چاپ اول، جلددوم.

جعفری صمیمی، احمد؛ طهرانچیان، امیرمنصور؛ ابراهیمی، ایلناز و بالونژاد نوری، روزبه (1393). "اثر تکانه‌های پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 3، شماره 10، 32-1.

جعفری‌صمیمی، احمد؛ احسانی، محمدعلی؛ طهرانچیان، امیرمنصور و قادری، سامان (1393)، "اثرات نامتقارن کل‏های پولی دیویژیا ‏بر تورم در ایران: کاربرد روش‏ چرخشی مارکوف"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، 40-21.

جهانی رائینی، پروانه؛ مرتضوی، امیر و مجاهدی، محمدمهدی (1385). "بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 39 و 40، 138-103.

حسینی نسب، ابراهیم و رضا قلی‌زاده، مهدیه (1389). "بررسی ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال 10، شماره 1، 70-43.

حسینی نسب، ابراهیم و میرکاظمی مود، منا (1388). "اثر تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت". فصلنامه علوم اقتصادی، سال 2، شماره 7، 43 -27.

حلافی، حمیدرضا؛ اقبالی، علیرضا و گسکری، ریحانه (1383). "بررسی انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی خود". پژوهشنامه اقتصادی، سال 4، شماره 14، 189ـ 167.

خضری، محمد (1388). "بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی". فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 12، شماره 4، پیاپی 46، 82-67.

ربیع همدانی، هستی و پدرام، مهدی (1393). "اثر ثروت و فشار هزینه ناشی از شوک قیمت نفت در اقتصاد ایران: یک رویکرد نوکینزی". پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 22، شماره 70، 246-223.

سرزعیم، علی (1386). "بررسی اثرات تکانه‌های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران". مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 4، شماره 51، 27-12.

سیدمشهدی، پردیس السادات؛ قلمباز، فرهاد و اسفندیاری، علی اصغر (1390). "اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر سایر فعالیتهای اقتصادی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 2، 161-133.

صادقی، سید کمال؛ متفکرآزاد، محمدعلی؛ پورعبادالهان کویج، محسن و شهباززاده خیاوی، اتابک (1392). "اثر بی‌ثباتی قیمت نفت عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران؛ تجزیه و تحلیل مدل چرخشی مارکوف". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال 2، شماره 5، 52-29.

صمدی، سعید؛ یحیی‌آبادی، ابوالفضل و معلمی، نوشین (1388). "تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 17، شماره 52، 26-5.

طیب‌نیا، علی و قاسمی، فاطمه (1385). "نقش تکانه‌های نفتی در چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران". پژوهشنامه اقتصادی، سال 6، شماره 4، 80-49.

عصاری آرانی، عباس؛ جعفری صمیمی، احمد و رسولی، میرمیثم (1389). "بررسی تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک". فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی)، سال 7، شماره 3، پیاپی 26، 22-1.

علمی، زهرا(میلا) و جهادی، محبوبه (1390). "تکانه‌های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 2، 40-11.

فدایی، مهدی و درخشان، مرتضی (1394)" تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 5، شماره 18، 132-113.

فطرس، محمدحسن؛ غفاری، هادی و شهبازی، آزاده (1389). "مطالعه رابطه آلودگی هوا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت شماره 1، 77-59.

کریم‌زاده، مصطفی؛ نصراللهی، خدیجه؛ صمدی، سعید؛ دلالی‌اصفهانی، رحیم و فخار، مجید (1388). "بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تأثیرگذاری رابطه مبادله بر ساختار سرمایه‌گذاری". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 6، شماره 4، 172-147.

کمیجانی، اکبر؛ سبحانیان، سید محمدهادی و بیات، سعید (1391). "اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روشVECM ". فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی)، سال 12، شماره 45، 226-201.

گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا (1384). "اثر شوک نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 13، شماره 36، 75-62.

مقدم، محمدرضا و سزاوار، محمدرضا (1391). "بررسی تأثیر قیمت‌های جهانی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران". پژوهشنامه اقتصادی، دوره 12، شماره 47، 216-197.

مهرآرا، محسن و زارعی، محمود (1390). "اثرات غیر خطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد آستانه‌ای". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت توسعه اقتصادی، سال 2، شماره 5، 43-11.

مهرآرا، محسن و مجاب، رامین (1388). "ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 2، 30-1.

مهرآرا، محسن و نیکی اسکویی، کامران (1385). "تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 10،شماره40، 32-1.

مهرآرا، محسن؛ طیب‌نیا، علی و دهنوی، جلال (1391). "بررسی عوامل تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیر خطی نوعSTR ". تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 4، 242-221.

مهرگان، نادر و سلمانی، یونس (1393). "نوسانات اقتصادی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه موردی ایران و ژاپن". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 3، شماره 10، 125-107.

مهرگان، نادر؛ محمدزاده، پرویز؛ حقانی، محمود و سلمانی، یونس (1392). "بررسی الگوی چندرفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل‌های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف". فصلنامه تحقیقات عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت مدلسازی اقتصادی، شماره 12، 101-73.

نظرپور، محمد نقی؛ رضایی، فاطمه و خزایی، ایوب (1390). "تأثیر بحران اقتصادی جهان بر بانکداری اسلامی". اقتصاد اسلامی، شماره 42، 180-149.

نظری، محسن و مبارک، اصغر (1389). "وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال 7، شماره27 ، 68-47.

نعمت اللهی، فاطمه و مجدزاده طباطبایی، شراره (1388). "تأثیر نوسانات قیمت نفت اوپک بر تراز تجاری ایران". فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 3، شماره 4، پیاپی 10، 169-151.

هادیان، ابراهیم و پارسا، حجت (1385). "بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران". پژوهشنامه علوم اقتصادی، دوره 6، شماره 22، 132-111.

Auty, R. M. (1993). “Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, London: Routledge.

Bai, J. & Perron, P. (1998). “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes”. Econometrica, 66 (1), 47–78.

Berument, M. H., Ceylan, N. B. & Dogan, N. (2010). “The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of Selected MENA Countries”. The Energy Journal, 31(1), 149-176.

Burbidge, J. & Harrison, A. (1984). “Testing for the Effects of Oil-Price Rises Using Vector Autoregression”. International Economic Review, 25, 459–484.

Cashin, P., Mohaddes, K., Raissi, M. & Raissi, M. (2014). “The Differential Effects of Oil Demand and Supply Shocks on the Global Economy”. Energy Economics, 44(3), 113-134.

Carrion-i-Silvestre, J. L., Kim, D. & Perron, P. (2009). “GLS-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks both under the Null and the Alternative Hypotheses”. Econometric Theory, 25, 1754-1792.

Chapra, M. U. (2009). “The Global Financial Crisis”. Center for Islamic Area Studies at Kyoto University (KIAS). Kyoto University Publication.

Corden, W.M. & Neary, J. P. (1982). “Booming Sector and De- Industrialization in a Small Open Economy”. The Economic Journal, 92, 825-848.

Farzanegan, M. R. & Markwardt, G. (2009). “The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy”. Energy Economics, 31, 134-151.

Ftiti, Z. (2010). “The Macroeconomic Performance of the Inflation Targeting Policy: An Approach Based on the Evolutionary co-Spectral Analysis (Extension for the Case of a Multivariate Process)”. Economic Modelling, 27, 468-476.

Ftiti, Z., Guesmi, K. & Teulon, F. (2014). “Oil Shocks and Economic Growth in OPEC Countries”. Working Paper Series No: 2014-064, Ipag Business School, URL: http: // www.ipag.fr/fr/accueil/la-recherche/publications-WP.html

Hamilton, J. D. (1983). “Oil and the Macroeconomy Since World War II”. Journal of Political Economy, 91, 228-248.

Hamilton, J. D. (1996). “This is what Happened to the Oil Price-Macroeconomy Relationship”. Journal of Monetary Economics, 38, 215-220.

Kilian, L., Spatafora, N. & Rebucci, A. (2007). “Oil Shocks and External Balances”. IMF Working Paper,WP/07/110, E-File: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07110.pdf

Kurozumi, E. & Tuvandorj, P. (2011). “Model Selection Criteria in Multivariate Models with Multiple Structural Changes”. Journal of Econometrics, 164, 218-238.

Lee, C.C. & Chang, C. P. (2005). “Structural Breaks, Energy Consumption, and Economic Growth Revisited: Evidence from Taiwan”. Energy Economics, 27(6), 857-872.

Mork, K. (1989). “Oil and the Macroeconomy when Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results”. Journal of Political Economy, 97,740-744.

OPEC Annual Bulletin (2014). “URL: http:// www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ ASB2014.pdf

Qu, Z. & Perron, P. (2007). “Estimating and Testing Structural Changes in Multivariate Regressions”. Econometrica, 75,459–502.

Sachs, J. D. & Warner, A. (1995). “Natural Resource Abundance and Economic Growth. Harvard Institute for International Development”, Development Discussion Paper, No. 517.

Sachs, J. D. & Warner, A. (1997). “Natural Resources Abundance and Economic Growth”. Working Paper, Institue for International Development, Harvard University, 1-50.

Sachs, J. D. & Warner, A. (1999). “The Big Push, Natural Resource Booms and Growth”. Journal of Development Economics, 59, 43- 76.

Uma, K. E. & Ikpe, M. (2015). “Interaction between Oil Price Shocks and Nigeria’s non-oil Macroeconomy”. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(1), 1-13.

تحریم‌های ‌آمریکا قیمت نفت را در جهان صعودی کرد

تحریم‌های ‌آمریکا قیمت نفت را در جهان صعودی کرد

به گزارش جهان نيوز، فارس عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت به نقل از بلومبرگ،نوشت: در معاملات امروز بازار جهانی انرژی هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 48 سنت افزایش نسبت به دیروز 75.21 دلار قیمت‌گذاری شد. قیمت نفت آمریکا نیز 47 سنت بالا رفت و 68.3 دلار تعیین شد.

به گزارش پایگاه رسمی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در آخرین مبادلات روز چهارشنبه بازار جهانی انرژی هر بشکه نفت این سازمان 71.75 دلار به فروش رسید.

به گزارش رویترز، نگرانی بازار نسبت به تحریم‌های نفتی پیش‌روی آمریکا علیه ایران و ایجاد کسری عرضه به بازار دلیل اصلی افزایش قیمت در مبادلات امروز بود.

کارگزاران نفتی می‌گویند در سایه بازگشت تحریم‌های نفتی علیه ایران چشم‌انداز عرضه نسبت به تقاضا نگران‌کننده است چرا که تحریم‌ها به احتمال زیاد به کاهش عرضه نفت به بازار جهانی و بروز کسری منجر خواهد شد.

ایران سومین کشور صادرکننده نفت در اوپک محسوب می‌شود و به طور متوسط روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند که معادل 2.5 درصد از کل مصرف جهان است.

به گزارش رویترز نگرانی‌ها نسبت به کاهش عرضه نفت به بازار جهانی پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در کنار شکست مذاکرات تجاری چین و آمریکا ازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در معاملات امروز بوده است.

نگرانی از کاهش عرضه نفت به بازار و تحریم نفت ایران باعث شد تا در معاملات امروز قیمت نفت افزایش یابد. اما شکست مذاکرات تجاری چین با آمریکا و تاریک‌تر شدن چشم‌انداز تقاضای نفت در بازار از افزایش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کرد.

بانک NAZ می‌گوید: با توجه به اینکه دو کشور اعلام کردند فشار علیه یکدیگر را افزایش می‌دهند سرمایه‌گذاران نفتی به شدت نگران باقی خواهند ماند. پس از برگزاری مذاکرات تجاری چین و آمریکا دو کشور نتوانستند در این زمینه با یکدیگر توافق کنند و هر عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت دوی آنها اعمال دور جدید تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از طرف مقابل را کلید زدند.

البته منابع آگاه اعلام کرده‌اند شرکت سینوپک چین گفته است واردات نفت آمریکا را از ماه اکتبر از سر خواهد گرفت.

عوامل تأثیرگذار افزایش قیمت جهانی نفت

قیمت نفت در شرایط کنونی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد و تقابل این عوامل در شرایط فعلی از نوسان بیشتر آن در بازار جهانی جلوگیری کرده است.

فارس: با اعلام تفاهم هسته‌ای ایران، طی روز جاری، قیمت نفت سقوط 3 دلاری را تجربه کرد و قیمت نفت برنت مجددا به زیر 55 دلار در هر بشکه کاهش یافت. در شرایط کنونی عوامل متعددی بر بازار نفت اثرگذار هستند که از نوسان بیش از حد آن جلوگیری می‌کنند. به گزارش راشاتودی، قیمت نفت در شرایط کنونی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد و تقابل این عوامل در شرایط فعلی از نوسان بیشتر آن در بازار جهانی جلوگیری کرده است. از عوامل کاهنده قیمت نفت طی روزهای اخیر می توان به اعلام توافق (تفاهم) ایران و 5+1، و همچنین اعلام افزایش سهام تجاری نفت در آمریکا از سوی وزارت انرژی این کشور، اشاره کرد. با اعلام توافق ایران با 6 کشور طرف مذاکره، قیمت جهانی نفت که طی روزهای گذشته روندی افزایشی را در پیش گرفته بود، کاهش ناگهانی را تجربه کرد و قیمت نفت برنت مجددا به زیر 55 دلار در هر بشکه کاهش یافت. صادرات نفت ایران از حدود 2.5 میلیون بشکه در روز در سال های پیش از تحریم ها به حدود یک میلیون بشکه در روز در شرایط کنونی کاهش یافته است و این احتمال که با لغو تحریم ها، صادرات نفت ایران افزایش یافته و عرضه بیشتر در بازار جهانی به افزایش مازاد عرضه و کاهش بیش از پیش قیمت نفت، قیمت این حامل انرژی را در مدت زمان اندکی پس از اعلام توافق به میزان قابل توجهی کاهش داد. از سوی دیگر ایران 20 تا 30 میلیون بشکه نفت در انبارهای خود ذخیره داشته و نگرانی ها نسبت به ورود ناگهانی این حجم نفت به بازار جهانی فشارهای کاهشی را بر قیمت این حامل انرژی افزایش داده است. ایران نه تنها از ذخایر بالای انرژی در خاک خود برخودار است، بلکه در بازار جهانی نیز از نقش مهمی در هدایت بازار نفت برخوردار است. اما عاملی که از کاهش بیشتر قیمت نفت در بازار جهانی جلوگیری کرده است، ادامه حملات عربستان به یمن است. عربستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان محسوب می‌شود، به گونه ای که سهم قابل توجهی از کمبودهای رخ داده در بازار نفت ناشی از تحریم ایران، و همچنین بحران سال های گذشته در عراق با افزایش تولید توسط این کشور جبران شده و پوشش داده شده است. یمن نیز از جمله مهمترین کشورها در بازار نفت است، چرا که این کشور در یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت واقع شده و همین امر موقعیت این کشور را در تأمین امینت نفت بسیار حساس می کند. وجود بحران در یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان نفت در جهان و همچنین عملیات نظامی توسط این کشور در کشوری که در نزدیکی یکی از مهمترین مسیرهای نفتی واقع شده است،‌ طبعا قیمت نفت را افزایش می‌دهد، اما در شرایط کنونی این رویداد از کاهش بیش از پیش آن در بازار جلوگیری کرده است.

عوامل موثر در عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت قیمت پایین نفت

شورای راهبردی آنلاین – رصد: قیمت نفت طی چند دهه روند چرخه‌ای را طی کرده است. اگر قیمت نفت سقوط کند، شرکت‌ها ورشکسته می‌شوند و دولت‌ها نگران از دست دادن قدرت خود هستند. سرانجام، قیمت پایین نفت یا وقایع ژئوپلیتیکی یا هر دو، عرضه را مختل کرده و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کنند.

اَمی جافه در مطلبی که شورای روابط خارجی آمریکا آن را منتشر ساخت، نوشت: اجرای قرنطینه توسط کشورها تأثیر خود را در بخش نفت نشان داده است. مؤلفه‌های زیادی در عملیات آرام انتقال جهانی نفت وجود دارد که اینک با مشکلات ناشی از قرنطینه مواجه شده است.

جغرافیای نفت: تولیدکنندگان جهانی نفت ضرورتاً در نزدیکی بزرگ‌ترین مراکز مصرف نفت قرار ندارند. این امر بدان معنا است که زمان انتقال نفت طولانی است و اغلب 30 تا 40 روز برای انتقال آن از مناطق اصلی تولید به بزرگ‌ترین اقتصادهای مصرف‌کننده نفت زمان می‌برد.

مشخص نبودن مدت‌زمان محدودیت‌های مرتبط با قرنطینه موجب گردیده تا پالایشگاه‌ها در اقتصادهای بزرگ نتوانند ارزیابی قبلی (30 تا 50 روز) از تقاضاهای ملی داشته باشند. ازاین‌رو تعیین میزان واردات نفت برای آن‌ها دشوار شده است. با توجه به این چالش جدید، ذخیره‌سازی نقش مهم‌تری در توازن بین عرضه و تقاضا در بازار نفت ایفا می‌کند، اما پرکردن تانکرها و کشتی‌ها آزادی عمل را محدود می‌سازد. درنتیجه ذخایر نفتی به‌سرعت به حداکثر ظرفیت خود نزدیک می‌شود.

معمای موجودی: مشکل فعلی بازار نفت، موجودی زیاد است. حتی با بازگشت فعالیت اقتصادی در آسیا، مازاد باورنکردنی موجودی نفت که اخیراً انباشت شده خیلی زیاد و حداقل ماه‌ها زمان نیاز است تا این موجودی مصرف شود. برخی پیش‌بینی کنندگان همچون موسسه کرنر استون ماکرو می‌گویند سال 2020 ممکن است با میلیاردها بشکه نفت انبارشده در کشتی‌ها و تانکرهای ذخیره در سراسر جهان به پایان برسد.

در سال 2015، اوپک فکر می‌کرد با 593 میلیون بشکه ذخیره نفتی فشار زیادی بر قیمت نفت آن‌هم در بستر اقتصاد جهانی روبه رشد وجود دارد، اما اینک دو برابر عدد یادشده آن‌هم در فضای اقتصاد جهانی روبه انقباض می‌تواند همچنان قیمت نفت را در آینده قابل پیش‌بینی پایین نگه دارد.

کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خلیج‌فارس، ازجمله عربستان، کویت و امارات اخیراً اعلام کرده‌اند کاهش داوطلبانه دیگری را در ماه ژوئن به میزان 18/1 میلیون بشکه در روز اجرا می‌کنند که این میزان علاوه بر کاهشی است که در اول می‌2020 اجرا شد.

رونق نفت و چرخه شکوفایی قیمت: برخی مؤسسات وال استریت می‌گویند بازار نفت شاهد پایین‌ترین نرخ خود بوده است. این تفکر مبتنی بر این عقیده است که تقاضا برای نفت به‌تدریج با بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی بهبود می‌یابد.

در حقیقت شواهدی وجود دارد که قیمت پایین نفت تأثیر خود را بر کنترل عرضه نفت در مناطق مختلف در اقصی نقاط جهان گذاشته است. به‌عنوان‌مثال ایالت داکوتای شمالی گزارش داده است که تولید نفت شیل این منطقه به 45 هزار بشکه در روز کاهش یافته و فعالیت 7 هزار چاه نفتی کم شده است. شرکت آمریکایی پلینز آل امریکن پایپلاین اعلام داشت که کاهش 1 میلیون بشکه‌ای در روز در ماه جاری در میدان نفت شیل پرمین صورت خواهد گرفت. گروه سیتی اعلام کرد که چنانچه قیمت نفت بهبود نیابد چاه‌های نفتی نیمه‌تجاری با ظرفیت 5 هزار بشکه در روز کاهش تولید خواهند داشت و مجموع کاهش تا پایان سال جاری به 450 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

محدودیت‌های ذخیره‌سازی شرکت تولیدکننده نفت در آلاسکا را مجبور کرده است به‌طور موقت تولید 300 هزار بشکه نفت خود را متوقف سازد. شرکت سرمایه‌گذاری گورینگ اعلام داشت برخی چاه‌های نفت نیمه‌تجاری که فاقد صرفه اقتصادی هستند، بسته می‌شوند و 5/1 میلیون بشکه در روز از نفت آمریکا تا پایان سال جاری به‌طور دائمی کاهش خواهد یافت. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که میادین نفتی آمریکا در مناطق آبی حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

فراتر از بسته شدن فوری میادین نفتی، کاهش سرمایه گذاری برای حفاری‌های آتی می‌تواند زمینه‌ساز شوک جدید افزایش قیمت نفت باشد. کاهش در سرمایه گذاری از سوی شرکت‌های نفتی عمده در سال جاری می‌تواند منجر به تولید کمتر در چند سال آینده شود. این وضعیت می‌تواند صحنه را برای افزایش قیمت نفت بعد از سال 2022 بسته به روندهای تقاضای جهانی برای نفت فراهم سازد.

شرکت نفتی بی.پی اعلام کرد تولید در برخی از چاه‌های حفاری‌شده در میدان نفتی رمیله عراق را به نصف کاهش خواهد داد. شرکت رویال داچ شل توسعه میدان نفتی در خلیج مکزیک را به تأخیر انداخته است. شرکت‌های نفتی روسیه در چارچوب توافق با اوپک میزان نفت تولیدی از چاه‌های نفتی با بازده کم را کاهش داده‌اند. شرکت روس‌نفت اعلام کرد ممکن است ناچار به کاهش 30 درصدی هزینه سرمایه‌ای در سال جاری شود. قیمت پایین نفت موجب کاهش سرمایه در اختیار شرکت‌های نفتی در آفریقا و آمریکای لاتین نیز خواهد شد.

ژئوپلیتیک و مناسبات متقابل: با توجه به تکمیل بودن ذخیره جهانی نفت، تولیدکنندگان باید راه‌هایی برای تضمین پایبندی طرف‌های توافق نفتی به تعهداتشان جهت ایجاد ثبات در بازارهای نفتی بیابند. مناسبات بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت اغلب بر اساس منافع خود تنظیم و بندرت به منافع متقابل توجه می‌شود.

با توجه به اینکه کشورها با تنگناهای اقتصادی و سیاسی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا مواجه شده‌اند، مناسبات دوجانبه که ثبات بازار نفت را تقویت کرده اینک در حال بازطراحی است. این بازطراحی، نامعلومی‌های ژئوپلیتیکی جدیدی ایجاد کرده است آن‌هم در زمانی که به مناسبات دوجانبه و چندجانبه قوی‌تری نیاز است.

با افزایش مازاد نفت در بازار، این نگرانی وجود دارد که قیمت پایین نفت می‌تواند موجب بی‌ثباتی بیشتر در مناطق جنگ‌زده شود و این امر بیانگر مرحله جدیدی است که دامنه ژئوپلیتیک قیمت نفت را احیا کرده و احتمالاً چرخه جدیدی از افزایش قیمت ایجاد خواهد کرد.

نتیجه‌گیری: تولیدکنندگان و عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت مصرف‌کنندگان نفت و دولت‌ها خود را در وضعیت جدید و نامعلوم ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا یافته‌اند. پیش‌بینی‌ها حکایت از ظهور معماری جدید جهانی دارد که می‌تواند از دیالوگ چندملیتی فعلی و هماهنگی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت پشتیبانی کند. اگرچه این امر سازنده است، اما خیلی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

تحلیل رابطه قیمت مسکن، دلار و نفت در بازار ایران

باید بدانید که در جامعه کنونی علاوه بر عواملی همچون قیمت میلگرد ، درآمدهای نفتی، بازار دلار و ارز، بازار طلا، نوسانات سیاسی و عوامل زیاد دیگری بر قیمت مسکن تاثیرگذار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری موج، همان طور که می دانید اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده و بخش زیادی از درآمدهای کشور را درآمدهای نفتی تشکیل می دهند. از این رو با توجه به این موضوع که تغییر قیمت نفت سبب تغییر درآمد نفت می گردد آیا این میزان می تواند تاثیری بر بازار مسکن داشته باشد؟ شاید تصور عموم جامعه بر این باشد که قیمت مسکن تنها متاثر از قیمت آهن و مصالح ساختمانی است ولی باید بدانید که در جامعه کنونی علاوه بر عواملی همچون قیمت میلگرد ، درآمدهای نفتی، بازار دلار و ارز، بازار طلا، نوسانات سیاسی و عوامل زیاد دیگری بر قیمت مسکن تاثیرگذار خواهند بود. در این مقاله سعی داریم در خصوص چگونگی تاثیر قیمت نفت و ارز بر بازار مسکن صحبت کنیم بنابراین لازم است پیش از خرید ملک در خصوص سایر بازارها و چگونگی تاثیر آن ها بر قیمت آهن آلات عوامل تاثیر گذار بر قیمت نفت و مسکن اطلاعات کافی را کسب نمایید تا در خصوص بهترین زمان خرید خود به راحتی تصمیم بگیرید.

مسکن امروزه علاوه بر سرپناه برای خانواده ها یک دارایی مهم به حساب می آید و یکی از بزرگ ترین مقاصد سرمایه گذاری در کشور ما طی سال های اخیر به شمار می رود بنابراین بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن بسیار حائز اهمیت می باشد. همان طور که گفتیم بخش زیادی از درآمد کشور را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد از این رو سوالی که مطرح می شود این است که افزایش قیمت نفت در سال های گذشته نشان دهنده یک عامل تعیین کننده در افزایش فعالیت ها در بخش مسکن بوده است؟ همچنین نرخ ارز چگونه توانسته بر بازار مسکن طی سال های اخیر تاثیرگذار باشد؟

تاثیر بازار نفت بر بازار مسکن و فولاد

نوسان قیمت مسکن به دلایل مختلفی ایجاد می شود، عواملی که بر قیمت مسکن اثر می گذارند را می توان به دو دسته عوامل درون زا یا بنیادی بازار مسکن و عوامل برون زا تقسیم نمود. عوامل کلان تاثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند و قیمت نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مثل ایران از عوامل مهم و تاثیرگذار تلقی می شود. قیمت نفت از طریق کانال های زیر می تواند قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار دهد:

افزایش درآمد بنگاه ها و سایر عوامل تولید در مرحله اکتشاف، تولید و توزیع و همچنین مرحله خرج درآمدهای نفت از سوی دولت و دریافت کنندگان نهایی درآمدهای حاصله

افزایش پایه پولی

اثرگذاری بر هزینه های تولید

معمولا پس از افزایش درآمدهای نفتی، درآمد خانوارها به عنوان صاحبان اصلی نفت، افزایش یافته و تقاضا برای همه کالاها اعم از مصرفی و غیر مصرفی از جمله مسکن افزایش می یابد. از آن جا که مسکن جزو کالاهای غیر قابل جایگزین و غیر قابل واردات است، افزایش تقاضای ایجاد شده با افزایش واردات پاسخ داده نخواهد شد. این امر افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد. سودآوری انتظاری بخش مسکن عاملی برای جذب پول های نفتی سرگردان و افزایش سرمایه گذاری در مسکن است. به این ترتیب بخش مسکن پس از افزایش درآمدهای نفتی، وارد دوره رونق می شود.

فولاد

تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن و فولاد

در تمامی گزارشات سالانه یک دهه اخیر بازار فولاد و مسکن، یک سری آیتم ها حضور همیشگی دارند مانند نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، قیمت نفت، تورم، رکود و سیاست های دولت. آنچه که فعلا مشخص است ایالات متحده به ساختار تحریم علاقمند است و اساسا قصد بر هم زدن این ساختار را ندارد حتی در صورت توافق بر سر برخی موضوعات ممکن است تعداد زیادی از تحریم ها پا برجا بماند پس تحریم فعلا عنصر تغییر ناپذیر بازارهاست ممکن است میزان آن کم یا زیاد شود ولی صفر شدنش در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد. آنچه محتمل بر تغییر است که می تواند بر بازار مسکن و فولاد تاثیر گذارد نرخ ارز و هیجانات وارده از این حوزه بر بازار مسکن و قیمت آهن آلات است که می بایست رصد شود.

در حال حاضر کشور ما از یک بیماری به نام بیماری هلندی (هم تورم و هم رکود) رنج می برد که در آن درآمد یک کشور بر اساس یک محصول طراحی می شود (نفت) و با کم شدن قیمت آن دخل دولت کم و به خرج آن نمی خورد. در ابتدا این بیماری با کنترل تورم آغاز شد چون تورم افسار گسیخته همانی می شود که هم اکنون در ونزوئلا شاهد هستیم. با کنترل تورم و امید به سرمایه گذاری خارجی با پشتوانه برجام نرخ دلار ثابت نگه داشته شد. تورم که چندین سال خاموش شده بود با کاهش نرخ سود بانکی بیدار شد و به شکل یک غول در همه جا نفوذ کرده و نمایان شده است. تورم به دو حالت انتزاعی و تورم کنونی بر می گردد. در حال حاضر تورم نزدیک به 50% می باشد اما تورم انتزاعی بسیار بیشتر است چون انتظار تورم بیشتر در آینده می باشد.

نفت1

وقتی دولت اقدام به عرضه با قیمت پایین می کند، تقاضا برای کم کردن ریسک تورم در جامعه آنقدر بالا هست که تمام انرژی بانک مرکزی امکان پاسخ دهی به آن را نداشته و نهایتا قیمت آزاد در بازار حاکم می شود، فولاد و آلومینیم و مس و روی نیز عینا رفتار طلا را دنبال می کنند و اثر پذیر از تورم بوده و لذا تقاضای کاذب بازار آنقدر رشد خواهد کرد تا قیمت ها به سمت دلار با قیمت های بالاتر حرکت کند. با رشد دلار همان طور که انتظار خواهیم داشت قیمت محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد نیز بالاتر رفته و از این رو شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. بنابراین لازم است پیش از خرید مسکن تمامی عوامل موثر بر قیمت آهن آلات اعم از نرخ ارز، شوک های بازار نفت، عوامل سیاسی، بازار طلا و سایر موارد را بررسی نموده و بهترین زمان خرید آهن آلات و مسکن را انتخاب کنید تا بتوانید در هزینه های خود صرفه جویی نمایید. همچنین بهتر است پیش از خرید با مراجعه به سایت های فروش آهن آلات، نرخ محصولات فولادی و مصالح ساختمانی را نیز به عنوان یک فاکتور مهم در نظر داشته باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.