وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه


انواع حافظه در کامپیوتر

اقتصاد مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

349تعداد صفحات : 109مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادیحجم فایل : 90 KBwordاقتصاد+اقتصاد مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی مقاله بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی فصل اول : نوآوریهای ابزاری فصل دوم: نوآوری نهادی فصل سوم: نوآوری تكنولوژیكی -1) مقدمه: وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشاركت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر تركیب ریسك و بازده و ماهیت سود و شیوه مشاركت در ریسك گروههای مختلفی را به سوی خود می‌كشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در كشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد كه این كشورها همواره سعی كرده‌اند كه با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بكارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب كنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی كشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گردید بهترین شكل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای كوچك به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راكد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و … نقش مهمی می‌تواند ایفا كند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت كامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و … تبیین شود. ابزارهای مالی جدید كه بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر كاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانكی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند. 1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانكداری 3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانكهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز كردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشكلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چك (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانكها حسابهای جاری كه سقف موجودی نداشت را افتتاح كنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان كوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت. 1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs پس از جنگ جهانی دوم بانكها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریكه در بین سالهای 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد كاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد كاهش پیدا كرد. دلیل عمدة كاهش سهم بانكها تأكید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها كه همانند حسابهای جاری كنونی عمل می‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید كمیاب بود. 2) اكثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری كنند. 3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود. اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند. بانكها در جستجو راه حل برای این مشكل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی كردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند كه تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه می‌توانستند به راحتی در فرصت كوتاهی بفروشند، نگهداری كنند در حالیكه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد. در سال 1961 بانك شهری [City Bank] (اولین بانك ملی شهر نیویورك) گواهی سپردة بانكی را منتشر كرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند كه دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانكی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند. این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكی گسترش یافت و همكنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌كنند و از سوی دیگر بانكها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند. گواهی سپرده بانكی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانكی اشاره كرد: 1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای داخلی 2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از كشور تزریق شده. بعنوان مثال بانكهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌كنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs) 3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانكهای خارجی فعال در كشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان كشور 4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهای پس انداز (thrift CDs) همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs) و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند كه قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند كه این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد. گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی كه به آنها بهره تعلق می‌گیرد كه این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط كوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسك نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث كاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذكور نرخ بهره نیز تغییر می‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف كننده یا حداقل نرخ بهره‌ای كه بوسیلة بانك مركزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد. نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت كمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن كه در تاریخ دریافت می‌شود، دارد. در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت تقسیم بندی كرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد: 1) میزان اعتبار بانك منتشر كننده 2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده 3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده 3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances براتهای وعده دار. اسنادی هستند كه توسط افراد خاص در وجه بانك كشیده می‌شود و بانك می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات كالا از كشور، معاوضه كالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از كشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (كوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانكهای مختلف منتشر می‌گردد. 1-2-4) كارتهای اعتباری: Credit Cards كاربرد فناوری‌های ارتباط الكترونیكی در بخش بانكداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانكی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریكا، 12 بانك فدرال رزرو حساب‌های بانكی خود را با بكارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الكترونیكی حساب‌ها را آغاز كردند. كاربرد اولیه ارتباطات الكترونیكی در امور مالی، یكی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است كه باعث كاهش فاصله‌ها شده است، به طوری كه، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانك مركزی، جایگزین ارسال فیزیكی پول و سكه گردید. این سیستم‌های پرداخت الكترونیكی بین بانكی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در كشورهای صنعتی از شبكه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شكل الكترونیكی، و سیستم‌های پردازشگر كامپیوتر مركزی[2] برای مدیریت كردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های كامپیوتری و ارتباطات الكترونیكی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مكمل فعالیت‌های بانك‌ها گردیده است. یكی دیگر از فناوری‌های الكترونیكی بكار گرفته شده در سیستم بانكی، استفاده از كارت‌های پلاستیكی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یك مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی كارت پلاستیكی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یك روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الكترونیكی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمركز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه كارت‌های هوشمند گردید. در سال 1976، دو شركت: Honeywell و Bull كه در زمینه كامپیوتر فعالیت می‌كردند با همكاری شركت موتورولا، اولین كارت الكترونیكی را كه از یك حافظه ساده تشكیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شركت فوق در سال 1979، اولین كارت هوشمند ریزپردازنده (میكروپروسسوری) ساخته شد. این كارت شامل دو تراشه: یكی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود كه با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشكل اصلی این كارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت كارتی كه دارای یك تراشه باشد، آغاز گردید. طی سال‌های 1982 تا 1984، شركت Bull همراه با دو شركت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه كارت بانكی فرانسه[3] كار كرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد كارت شدند. تراشه مورد استفاده در این كارت‌ها یك تراشه ریزپردازنده با 8 كیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شركت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد كارت‌های الكترونیكی به نام: 1/78116ISO مطرح شد. [1]- Giro نوعی حساب رایج در پست بانك های دنیا جهت انتقال اعتبار بین شعب مختلف و همچنین، شامل اعمالی بر روی این حساب جهت جلوگیری از خروج پول از شبكه پست بانك و یا جابه‌جایی فیزیكی آن می باشد. [2]- Mainfrance Computer Systems. [3]- French Bank Card Association خرید و دانلود آنی فایل به اشتراک بگذارید خرید با ارز دیجیتال

164تعداد صفحات : 13تحقیق در مورد مسئولیتهای فردی و اجتماعیحجم فایل : 10 KBword-پژوهش+-پژوهش تحقیق در مورد مسئولیتهای فردی و اجتماعی دانلود تحقیق در مورد مسئولیتهای فردی و اجتماعی تحقیق در مورد مسئولیتهای فردی و اجتماعی بخشهایی از متن: چالش‌های…

176تعداد صفحات : 93پایان نامه ماشینهای الكتریكی كوچك و موارد استفاده از آنحجم فایل : 16919 KBwordبرق ،الکترونیک و مخابرات+برق ،الکترونیک و مخابرات پایان نامه ماشینهای الكتریكی كوچك و موارد استفاده از آن دانلود پایان نامه ماشینهای الكتریكی كوچك و…

226تعداد صفحات : 16دانلود پروژه پروتکل Spray and routing برای تحویل پیام در شبکه های چالشیحجم فایل : 471 KBwordسمینار کامپیوتر+سمینار کامپیوتر پروژه پروتکل Spray and routing تحویل پیام در شبکه های چالشی دانلود پروژه پروتکل Spray and routing تحویل…

243تعداد صفحات : 120پایان نامه بررسی جامع گوشت سوسیس و كالباس در 120 صفحه ورد قابل ویرایشحجم فایل : 95 KBword-علوم انسانی+-علوم انسانی پایان نامه بررسی جامع گوشت سوسیس و كالباس دانلود پایان نامه بررسی جامع گوشت سوسیس و كالباس…

170تعداد صفحات : 20مقاله نقش منظر شهری در کسب هویتحجم فایل : 16 KBword-پژوهش+-پژوهش مقاله نقش منظر شهری در کسب هویت دانلود مقاله نقش منظر شهری در کسب هویت مقاله نقش منظر شهری در کسب هویت منظر شهری و هویت…

205تعداد صفحات : 62گزارش كارآموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) در 62 صفحه ورد قابل ویرایشحجم فایل : 98 KBword-گزارش کار آموزی و کارورزی+-گزارش کار آموزی و کارورزی گزارش كارآموزی زراعت و اصلاح نباتات(ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله) دانلود گزارش كارآموزی…

وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه

علل سندرم آنتی فسفولیپید, علایم سندرم آنتی فسفولیپید, درمان سندرم آنتی فسفولیپید

سندرم آنتی فسفولیپید: علل، علائم و درمان

جراحی هموروئید بواسیر با لیزر مزایا و معایب

چه چیزی باعث ایجاد شقاق دندان می شود؟

6 تغییر فیزیکی که وقتی قلب شما در معرض خطر جدی است اتفاق می افتد

هیپوپلازی مینا چیست و چگونه درمان می شود؟

رادیولوژی؛ روشی ضروری برای تشخیص بسیاری از بیماری ها

بی حسی موضعی چیست، چه کاربردی دارد و چه عوارض جانبی دارد؟

بلیط هواپیما مشهد با ارزان ترین قیمت ◀تیکبان

چطور آب سالم بنوشیم؟! ◀مشاهده راهکار

طحال و وظایف طحال در بدن انسان

بیماریهای طحال, طحال چیست

از آنجا که طحال تنها ارگان مسئول هر یک از این کارکردها نیست، طحال ارگان لازم نیست

طحال چیست؟

طحال یکی از اندامهای قابل درک بدن انسان است. بر خلاف اندام هایی که هر روز مانند پوست مشاهده می شود ، اکثر مردم هرگز به طحال فکر نمی کنند مگر اینکه به آسیب به آن وارد شود.

در حالی که طحال به اندازه سایر اندامها شناخته نشده است، اما چندین عملکرد مهم را انجام می دهد. طحال در ایجاد سلول های خونی شرکت می کند و همچنین به تصفیه خون، از بین بردن سلول های قدیمی خون و مبارزه با عفونت کمک می کند. طحال همچنین با ایجاد یک استخر ذخیره خون که می تواند در هنگام خونریزی شدید آزاد شود، به کنترل میزان گردش خون در بدن کمک می کند تا گردش خون، اکسیژن رسانی و فشار خون در شرایط شدید بهبود یابد.

طحال به ندرت علت مشکلات سلامتی است به همین دلیل هنگام صحبت درباره سلامتی و پیشگیری از بیماری غالباً از آن غافل می شویم. طحال در سلامتی کلی کمک می کند ، اما همچنین یک ارگان اساسی نیست ، زیرا می تواند آسیب ببیند و ممکن است نیاز به جراحی برای برداشتن طحال باشد.

بیماریهای طحال, طحال چیست

طحال همچنین می تواند بزرگ شود و به مرور زمان کشش یابد

طحال کمک کننده است، اما ضروری نیست :

طحال با انجام سایر ارگان های بدن برای انجام وظایف ذخیره خون ، مبارزه با عفونت و فیلتر خون کار می کند. در حالی که طحال مفید است و وظایف حیاتی را انجام می دهد ، اعضای دیگر بدن نیز برای فیلتر کردن خون و مبارزه با عفونت کار می کنند و سلول های خونی عمدتاً در استخوان ها تولید می شوند.

این است که این همپوشانی در وظایف باعث می شود تا طحال بدون صدمه به فرد ، برداشته شود. در حالی که اکثر افراد با طحال تا حدودی سالم تر هستند ، داشتن یک زندگی عادی بدون طحال کاملاً امکان پذیر است. بنابراین طحال مهم است اما ضروری وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه نیست.

طحال شکننده :

طحال در صورت خونریزی قابل توجه ، دقیقاً مانند یک بادکنک پر از خون ، خون ذخیره را در خود نگه می دارد و به عنوان منبع ذخیره خون اضافی عمل می کند. در یک وضعیت تروما ، به ویژه تصادف شدید اتومبیل که فردی در آن کمربند ایمنی دارد ، نیروی ضربه می تواند باعث پارگی طحال و خونریزی شود. طحال جریان خون زیادی دارد که می تواند در صورت بروز یک آسیب جدی منجر به خونریزی فوق العاده ای شود و خونریزی می تواند به سرعت تهدید کننده زندگی شود. در بعضی موارد ، هنگامی که گزینه دیگری وجود ندارد ، روش جراحی برای برداشتن طحال انجام می شود.

طحال همچنین می تواند بزرگ شود و به مرور زمان کشش یابد ، تا زمانی که نتواند به درستی کار کند. این می تواند به مرور زمان از اندازه طبیعی (که تقریباً اندازه یک سینه مرغ کوچک است) تا اندازه یک توپ بیسبال یا به اندازه توپ والیبال گسترش یابد. با بزرگ شدن طحال ، شکننده تر می شود و احتمالاً در اثر تصادف آسیب دیده است.

بیماریهای طحال, طحال چیست

فرد بدون طحال می تواند به زندگی سالم خود ادامه خواهد دهد

زندگی بدون طحال

از آنجا که طحال تنها ارگان مسئول هر یک از این کارکردها نیست ، طحال ارگان لازم نیست. می توان طحال را برداشت و زندگی سالم داشته باشد و ممکن است افراد بدون طحال احتمال ابتلا به برخی از انواع عفونت ها را داشته باشند زیرا بدن سلول های B کمتری خواهد داشت.

خطرات انقباض عفونت در دو سال اول بعد از عمل بالاتر است. افرادی که طحال خود را برداشته اند ، باید به پزشک خود بگویند که طحال ندارند، زیرا همیشه خطر بیشتری برای ابتلا به عفونت خواهند داشت. مهم است که فرد بدون طحال علائم اولیه عفونت مانند تب را نادیده نگیرد ، زیرا بدن به احتمال زیاد برای مبارزه موثر با عفونت به آنتی بیوتیک ها نیاز دارد.

به طور کلی ، فرد بدون طحال به زندگی سالم خود ادامه خواهد داد. گفته می شود ، فرد بدون طحال همیشه خطر بیشتری از انقباض ذات الریه و کاهش اثربخشی واکسن ها خواهد داشت. برای پیشگیری از بیماری جدی ممکن است نیاز به واکسن های بیشتر به خصوص واکسن ذات الریه وجود داشته باشد. واکسن مننژیت نیز باید همراه با واکسن سالانه آنفولانزا در نظر گرفته شود .

بیماریهای طحال, طحال چیست

طحال در بالا سمت راست و بالای کلیه قرار دارد

بیماریهای موثر بر طحال :

برخی شرایط وجود دارد که می تواند طحال را درگیر کند ، این موارد عبارتند از:

طحال فرعی: حدود 10 تا 15 درصد از افراد طحال اضافی دارند. طحال دوم معمولاً بسیار کوچکتر است - قطر آن در حدود 1 سانتی متر است. به طور کلی ، هیچ مشکلی در سلامتی ایجاد نمی کند.

پارگی طحال: این می تواند به دنبال آسیب دیدگی ایجاد شود و خونریزی داخلی را تهدید کند. گاهی اوقات طحال در هنگام آسيب ديدن پيدا مي شود. برخی از بیماری ها ، مانند مالاریا و مونونوکلئوز عفونی ، پارگی طحال را بیشتر می کند زیرا باعث تورم طحال و کپسول محافظ باریک تر می شود.

طحال بزرگ شده : این می تواند به دلیل انواع مختلفی از قبیل مونونوکلئوز عفونی (مونو) ، سرطان های خونی (مانند لوسمی ) ، عفونت های باکتریایی و بیماری های کبدی رخ دهد. گاهی اوقات ، طحال کار منظم خود را انجام می دهد ، اما بیش از حد فعال است. به عنوان مثال ، ممکن است تعداد زیادی گلبول قرمز یا پلاکت ها را از بین ببرد.

بیماری کم‌خونی داسی‌شکل: این نوعی ارثی از کم خونی است. این بیماری با یک نوع هموگلوبین ناکارآمد مشخص می شود. در این شکل از کم خونی ، گلبول های قرمز به طور غیر طبیعی شکل می گیرد (به شکل هلال) و جریان خون را مسدود می کند و باعث آسیب به اندام ها از جمله طحال می شود.

ترومبوسیتوپنی: اگر طحال بزرگ شود ، ممکن است پلاکت های زیادی را ذخیره کند ، به این معنی که در بقیه سیستم گردش خون بدن به اندازه کافی وجود ندارد. بدون پلاکت های موجود برای کمک به لخته شدن خون ، علائم اصلی ترومبوسیتوپنی خونریزی است.

سرطان طحال: اگر سرطان در طحال شروع شود ، به عنوان سرطان طحال اولیه شناخته می شود. اگر از محل دیگری به طحال پخش شود ، آن را ثانویه می نامند. هر دو نوع سرطان نادر است.

انفارکتوس طحال: اگر خون رسانی به طحال کاهش یابد، به وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه انفارکتوس طحال معروف است. این اتفاق می افتد اگر خونرسانی از طریق شریان طحال به عنوان مثال: توسط یک لخته خون قطع شود. این اغلب بسیار دردناک است ، و درمان بستگی به علت اصلی دارد.

انواع حافظه در کامپیوتر

انواع حافظه در کامپیوتر

حافظه‌ی کامپیوتر یک کلمه عمومی است که برای انواع مختلف حافظه ها در کامپیوتر به کار میرود. این حافظه ها هر کدام تکنولوژی خاصی در ساخت دارند و شامل کاربردهای مختلفی از قبیل RAM یا ROM و یا از نوع فلش مموری می‌شود. در این مقاله به معرفی انواع حافظه در کامپیوتر خواهیم پرداخت.

بعضی از حافظه های کامپیوتری طراحی می‌شوند تا سرعت زیادی داشته باشند بدین معنی که پردازنده اصلی دسترسی به اطلاعات موجود در این حافظه را دارد. نوع دیگر حافظه ها هم با قیمت کم و سرعت کم طراحی می‌شوند بنابراین می‌توانند حجم زیادی داده را در خود ذخیره کنند.

تفاوت دیگر در حافظه های کامپیوتری به انواع غیر فرار شامل می‌شود. بدین ترتیب آنها می‌توانند داده های زیادی را در خود ذخیره کنند حتی اگر جریان برق در آنها قطع شود. نوع دیگر حافظه های فرار می‌باشد که اصولا سریع‌تر هستند اما تمام داده های آن‌ها پس از قطع شدن جریان برق از بین می‌رود و با روشن شدن دوباره دستگاه شروع به‌ ذخیره داده ها می‌کنند.

یک سیستم کامپیوتری به گونه‌ای ساخته می‌شود که از هر دو نوع حافظه استفاده کند و پیکربندی دقیق آن‌ها می‌تواند باعث پردازش سریع داده ها و همچنین هزینه کم برای ذخیره سازی دایمی داده ها شود.

انواع حافظه کامپیوتر : اصلی و ثانویه

با اینکه انواع مختلف حافظه های کامپیوتری موجود می‌باشد با این حال تفاوت اصلی آنها در حافظه اصلی و حافظه ثانویه است که به طور معمول به همه آن‌ها حافظه گفته می‌شود.

اما تفاوت اصلی آنها به سرعت تبادل اطلاعات آن‌ها مربوط می‌شود.

 • حافظه اصلی: شامل ROM و RAM می‌باشد که نزدیک پردازنده اصلی قرار دارند. خواندن سریع اطلاعات توسط پردازنده از طریق حافظه اصلی انجام می‌شود. حافظه اصلی اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کند که پردازنده هر لحظه از آنها استفاده می‌کند پس نباید تاخیری در آن باشد.
 • حافظه ثانویه: در مقایسه با حافظه اصلی ، از لحاظ فیزیکی یک حافظه‌ی جداگانه است که انواع مختلفی مانند هارددرایو یا حافظه‌ی خشک دارد. این حافظه ها هم میتوانند به صورت مستقیم و هم بصورت شبکه ای روی سیستم کامپیوتری نصب شوند.

در طول دهه های گذشته هربار که حافظه های کامپیوتری پیشرفت می‌کنند تعداد زیادی حافظه نیز از نوع ساختار و وظیفه ساخته شده‌اند.

دو نوع اصلی در حافظه های اصلی وجود دارد:

1. حافظه RAM

اکثر مردم فکر میکنند که وظیفه اصلی RAM فقط افزایش سرعت سیستم و اجرای برنامه ها است. همانطور که از نام این حافظه پیداست ، شامل داده هایی میشود که به صورت تصادفی ذخیره و دسترسی به آنها نیز به ترتیب تصادفی است‌.

نکته مهم در این حافظه سرعت بسیار بالای آن در نوشتن و هم چنین در خواندن است اما داده ها فرار میباشند. همچنین این حافظه گران قیمت بوده که در قبال تمامی حافظه های ثانویه قیمت بالاتری دارد. به همین دلیل کامپیوترها از ترکیب این حافظه با حافظه‌های ثانویه استفاده می‌کنند.

حافظه RAM ، یک حافظه موقتی برای نگهداری برنامه و داده ای است که واحد پردازنده‌ی مرکزی در حال پردازش آن است. برنامه ها برای اجرا باید در حافظه RAM قرار گیرند؛ به همین دلیل گاهی به آن حافظه کاری میگویند. دستیابی به داده موجود در حافظه RAM به محل قرار گرفتن آن بستگی ندارد ( حافظه‌ با دستیابی تصادفی). همچنین با خاموش شدن وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه رایانه یا قطع برق تمام محتوای حافظه RAM از بین میرود ( حافظه موقتی).

به همین خاطر هنگام کار کردن با رایانه روی برنامه یا داده خاص ، لازم است هر چند دقیقه یکبار نتایج کار را در حافظه جانبی ( مثلا یک دیسک نرم یا سخت ) ذخیره کرد تا اگر به هر دلیلی رایانه خاموش شد و اطلاعات حافظه RAM از بین رفت ، یک نسخه از آن اطلاعات وجود داشته باشد. زمانی که داده ای برای پردازش لازم نباشد کنار گذاشته می‌شود و در حافظه ثانویه ذخیره می‌شود و فضای RAM برای استفاده های بعدی خالی می‌شود.

حافظه RAM از نوع خواندنی / نوشتنی بوده و با ظرفیت های متفاوتی در بازار موجود است . این نوع حافظه در داخل شیارهای مربوطه بر روی بُرد اصلی قرار میگیرند. ظرفیت حافظه RAM یکی از عوامل تعیین کننده سرعت اجرای برنامه است. امروزه RAM ها به صورت مدار طراحی میشوند.

انواع حافظه RAM

DRAM یا dynamic access memory: کلمه DRAM مخفف عبارت Dynamic RAM است و مدل بسیار معمول در انواع RAM استفاده شده در کامپیوتر‌ها است. این حافظه توسط Robert H.Dennard و در سال 1968 ساخته شد. DRAM داده ها را با استفاده از یک ترانزیستور و یک جفت خازن ، که یک سلول DRAM را تشکیل می دهند ، ذخیره می کند.

DRAM برای تولید ارزانتر است اما کمی کندتر از SRAM است. اکثر ماژول های حافظه قابل تعویض کاربر DRAM هستند. قدیمی‌ترین نوع از این حافظه (SDR (Single Data Rate است اما کامپیوتر های جدیدتر از مدل جدیدتر این حافظه‌ها (DDR (Dual Data Rate استفاده می‌کنند.

نسخه های مختلفی از این مدل نیز موجود می‌باشد که شامل DDR2,DDR3,DDR4,DDR5 می‌شود این نسخه ها هر کدام کارایی بهتر و مصرف انرژی کمتری نسبت به نسخه قبلی خود دارند. هر کدام از نسخه های DDR مجزا هستند بدین معنی که نمی توانید ترکیبی از نسخه های DDR2 و DDR3 داشته باشید. هر DRAM در هر سلول خود ترانزیستور و خازن دارد.

SRAM یا Static random access memory: کلمه SRAM مخفف عبارت Static RAM است و یک نوع بخصوصی از حافظه‌ی تصادفی است. این حافظه سریع‌تر از DRAM و گران قیمت‌تر و در هر سلول ۶ترانزیستور را دراست. به دلایل گفته شده از این حافظه درون پردازنده به عنوان حافظه کش استفاده می‌شود و استفاده ی دیگر آن در سرور های قدرتمند و سریع است. حتی مقدار حافظه‌ی کم در کش نیز باعث بهبود سرعت در پردازش های پردازنده می‌شود.

تفاوت اصلی در DRAM و SRAM سرعت تبادلی آنهاست که به طور معمول SRAM، دو یا ۳ برابر سریع‌تر می‌باشد اما این سریع بودن در نهایت به هزینه‌ی بیشتر در آن می‌انجامد.

هم اکنون نیز حافظه های SRAM با ظرفیت های مگابایتی و DRAM با ظرفیت های گیگابایتی به فروش می‌رسند.

DRAM مصرف انرژی بیشتری نسبت به SRAM دارد زیرا DRAM می بایست اطلاعات خود به دفعات بیشتری تازه‌سازی کند.

مقدار حافظه RAM چقدر است؟

برای اینکه بفهمید چه مقدار حافظه Ram دارید ، روش های مختلفی وجود دارد. مثلا میتوانید پشت سیستم را باز کرده و روی رم را مشاهده کنید. اما ساده ترین روش استفاده از خود سیستم عامل است. مثلا در ویندوز برای انجام این کار شما باید به Control Panel سیستم خود وارد شده و System and Security را انتخاب کنید. حالا در صفحه باز شده به بخش System نگاه کنید در زیر این بخش لینکی به نام View amount of RAM and processor speed وجود دارد که باید آن را انتخاب کنید.

در صفحه ای که برای شما باز خواهد شد شما می توانید اطلاعاتی مانند مقدار حافظه، نوع سیستم عامل و مدل پردازنده و سرعت را مشاهده کنید.

همچنین برای مشاهده اطلاعات کامل کامپیوتر به همراه جزئیات آن میتوانید مقاله پیدا کردن مشخصات کامپیوتر را مطالعه کنید.

2. حافظه ROM

کلمه‌ی ROM مخفف عبارت Read Only Memory است. همان‌طور که از نامش پیدا است فقط قابلیت خواندن اطلاعات درون آن را دارد. اطلاعات را نمی‌توان در این حافظه نوشت. این حافظه دارای سرعت زیاد است که در روی مادربرد و کنار پردازنده نصب می‌شود.

ROMها علاوه بر استفاده در کامپيوترهای خانگی در ساير دستگاههای الکترونيکی نيز مورد استفاده قرار میگیرند. این حافظه با نام سیستم ورودی / خروجیِ پایه یا اولیه ( Basic Input / Output System & BIOS) نیز شناخته میشود.

ROM از نوع غیر فرار بوده و اطلاعات درون آن پس از قطع شدن جریان برق نیز باقی می‌ماند. برای مثال وقتی کامپیوتر خاموش می‌شود داده های درون آن از بین نمی رود. بسیار شبیه به حافظه های ثانویه بوده و میتوان برای ذخیره داده ها به مدت طولانی از آن استفاده کرد.

زمانی که کامپیوتر روشن می‌شود داده ها از روی ROM خوانده می‌شوند این کار توسط پردازنده و بدون دخالت نرم‌افزار ها و دستورالعمل های پیچیده صورت می‌گیرد. ROM در برگیرنده ی bootstrap code است که دستورالعمل های پایه مورد نیاز برای بالاآمدن سیستم عامل از حافظه‌ی ثانویه به حافظه‌ی اصلی را عهده دارد تا سیستم قابل استفاده شود.

همچنین حافظه ی ROM برای ذخیره firmware های دستگاه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا به محض روشن قابل استفاده شوند.

انواع حافظه ROM

حافظه های ROM نیز در چندین مدل مختلف ساخته شده اند که شامل : PROM, EPROM , EEPROM است.

PROM: کلمه PROM مخفف عبارت Programmable ROM است و با ROM متفاوت است یعنی ساختار آن با حافظه ROM که در زمان ساخت برنامه روی آن نوشته شده است متفاوت است بدین گونه که PROM یک حافظه خالی است و بعد ها توسط برنامه ساز PROM پر می‌شود.

EPROM: کلمه EPROM مخفف عبارت Erasable ROM است و همانطور که از نامش پیداست داده های ذخیره شده در آن قابلیت پاک شدن را دارند و میتوان از نو درون آن‌را برنامه نوشت.

عمل پاک کردن این حافظه روش منحصر به فردی دارد به گونه‌ای که برای پاک شدن داده های آن باید این حافظه از روی کامپیوتر باز شده و زیر نور فرابنفش قرار بگیرد تا دوباره قابل برنامه ریزی باشد.

EEPROM: کلمه EEPROM مخفف عبارت Electrically Erasable Programmable ROM است و امتیاز برتری آن به نسبت EPROM و PROM قابلیت پاکسازی و نوشتن دوباره داده‌ها در روی سیستمی که در آن نصب شده را دارا است. در این حالت EEPROM حافظه ی فقط خواندنی نیست و در اکثر مواقع عمل نوشتن در آن بسیار کند صورت می‌گیرد و در عمل فقط برای بروزسانی کد های برنامه مانند بایوس و فریم‌ور بکار می‌روند.

حافظه های فلش مموری نیز از نوع EEPROM هستند.

انواع حافظه ثانویه

شامل تعداد مختلف و زیاد از رسانه های ذخیره سازی می‌شود که مستقیما به سیستم کامپیوتر متصل می‌شوند.

این حافظه ها شامل :

 • هارددیسک درایو یا HDD
 • حافظه خشک SSD
 • درایو های نوری DVD or CD or BlueRay
 • نوار کاست
 • فلاپی
 • حافظه آرایه‌ای 3DNAND که از طریق شبکه متصل میشوند SAN.
 • حافظه ای که از طریق شبکه ی قراردادی متصل میشود. با نام NAS نیز شناخته می‌شود.

تفاوت RAM و ROM چیست؟

ROM:

 • غیر فرار
 • خواندن سریع
 • سریع نمیتوان روی آن داده نوشت
 • برای نگه داری کد های بوت و فریم‌ور استفاده میشوند
 • نسبت به RAM گران تر است

RAM:

 • فرار
 • سریع در خواندن ونوشتن
 • نسبت به حافظه ROM ارزانتر است اما نسبت به حافظه های ثانویه گرانتر است.

در چند سال اخیر نوع جدید حافظه از نوع 3D XPoint ساخته شده است که کمی معادلات را در انواع حافظه بهم ریخته است. این حافظه گران‌تر است اما نسبت به حافظه های ثانویه سریعتر و نسبت به RAM کندتر عمل می‌کند و همچنین از نوع غیر فرار است.

این بدین معنی است که می‌تواند در مواقعی به عنوان RAM متناوب استفاده شود در سیستمی که نیاز به مقدار زیادی حافظه از نوع RAM بوده اما ساخت چنین سیستمی با استفاده از RAM بسیار هزینه بر خواهد بود همانند سیستم های میزبان پایگاه داده .

در آخر دیاگرام انواع حافظه را مشاهده میکنید.

انواع حافظه در کامپیوتر

انواع حافظه در کامپیوتر

دو نوع حافظه‌ی دیگر نیز در سیستم کامپیوتری وجود دارد که شامل : حافظه بافر و CMOS است.

حافظه بافر : این حافظه برای تعامل پردازنده با دستگاه های جانبی مانند چاپگر استفاده میشود چرا که سرعت چاپ مدارک بسیار کند از سرعت پردازنده است بنابراین اطلاعات ابتدا در بافر ذخیره شده سپس به ترتیب توسط چاپگر چاپ می‌شوند.

حافظه CMOS : این کلمه مخفف عبارت Complementary Metal-Oxide Semiconductor است که دارای ۶۴بایت حافظه برای ذخیره اطلاعات بایوس BIOS سیستم بکار می‌رود. اطلاعاتی نظیر زمان تاریخ و تنظیمات سیستم در این تراشه ذخیره می‌شود. این تراشه انرژی خود را به وسیله باتری متصل شده به آن تامین می‌کند به همین دلیل با قطع برق اطلاعات آن از بین نمیرود. باتری این حافظه حدود ۱۰ سال کارایی دارد و بعد آن می‌بایست تعویض شود.

این حافظه دارای اطلاعات مهمی درباره‌ی سیستم می باشد. برخی از این اطلاعات عبارت‌اند از :

نقش بازار بدهی در توسعه اقتصادی‌کشور

نقش بازار بدهی در توسعه اقتصادی‌کشور

برای ایجاد رشد و توسعه در اقتصاد کشور می بایست بازارهای مختلفی بصورت هم افزا فعالیت کنند تا قطار اقتصاد بتواند در ریل رشد قرار گرفته و رشد اقتصادی قابل قبولی را در کارنامه کشور ثبت نماید.

از جمله بازارهایی که در کشورهای مختلف قرار داشته و نقش مهمی را برای اقتصاد ایفا می کنند، می توان به بازار سرمایه، بازار پول، بازار بدهی و . اشاره کرد که از بین بازارهای نامبرده بازار بدهی می تواند با تکامل خود، شرایط ویژه ای را برای بازارهای همسو و اقتصاد کشور فراهم نماید که در مجموع برآیندی مثبت برای کشور به همراه خواهد داشت.
بازار بدهی بازاری است که در آن انواع اوراق مبتنی بر بدهی مبادله می‌شوند. در این بازار ذینفعان می‌توانند دیون جدید را در بازار اولیه خرید و فروش کنند و یا اینکه در بازار ثانویه اوراق مبتنی بر بدهی وارد شده و به خرید و فروش دیون گذشته بپردازند. در بازار بدهی انواعی از اوراق بدهی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مبادله می‌شود که می‌تواند مرتبط با دولت، شرکت‌ها، شهرداری‌ها و غیره باشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام‌های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می‌توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می‌دهد دست‌یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان‌پذیر نیست.
طی سال های 1998-1997، تجربه بحران بانکی کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داد عدم تنوع در نهادهای واسطه گری مالی باعث تشدید و طولانی شدن بحران می شود. در صورت اختلال کانال های اصلی واسطه گری مالی در یک اقتصاد، وجود مسیر های دیگر، برای تبدیل پس انداز ها به سرمایه های قابل استفاده از گسترش بحران جلوگیری می کند. لذا ایجاد بازار بدهی از اهمیت ویژه ای برخوردار شد به طوریکه اکثر اقتصادهای نوظهور مانند مالزی، برزیل و کره جنوبی از سال 1997 به سوی راه اندازی بازار استقراضی و انتشار این اوراق متمایل شده اند .
از سال 2001 تا سال 2015 حدود 737 میلیارد دلار اوراق صکوک در دنیا منتشر شده است که بیشترین میزان در سال 2013 و به میزان 137 میلیارد دلار بوده است. رقم منتشر شده نشان از اهمیت بازار مذکور در دنیا، علی الخصوص بین کشورهای توسعه یافته دارد که روز به روز در مسیر توسعه بیشتر بازار بدهی در حرکت هستند.

مراجع منتشر کننده اوراق بدهی انواع مختلفی دارد که در زیر به آنها اشاره شده است:
- شرکت ها و موسسات مالی
- شرکت ها و موسسات غیر مالی
- دولت

از سوی دیگر، استفاده بهینه از بازار بدهی و توسعه بازار مذکور، مزیتهای متنوعی را برای اقتصاد به همراه دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- کاهش آسیب پذیری کشورها نسبت به بحران های مالی
- افزایش کارایی اقتصادی
- افزایش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور همزمان با توسعه بازار مالی آنها
- تخفیف اثرات بحران های مالی
- وجود بازار جایگزین برای تامین مالی شرکت ها به هنگام کمبود منابع بانکی
- تأمین منابع مالی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی
- تأمین بودجه بخش عمومی
- جلوگیری از تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی
- تأمین هزینه تجدید ساختار نظام بانکی
- افزایش شفافیت مالی
- تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار
- اثرگذاری بیشتر سیاست های پولی با اهداف ضد تورمی
- افزایش ثبات بازارهای مختلف
- تامین منابع برای کاهش بدهی های دولت به پیمانکاران
- افزایش توان بانک ها در تامین مالی
- گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور
همانطور که در بالا اشاره شد، بازار بدهی دارای مزیتهای مختلفی است. مزیتهایی که هر یک به تنهایی قابلیت رفع کردن بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی را دارد. در شرایطی که نرخ بهره در داخل کشور تنها توسط وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه بازار پول تعیین می شود و جایگاه بازار بدهی در اقتصاد به درستی تعریف نشده است، بوضوح مشخص است، اقتصادی بیمار خواهیم داشت که با کوچکترین وزرش باد، به شدت زمین خواهد خورد. در کشورهای توسعه یافته که می توانند در این زمینه الگوی مناسبی برای کشور ما باشند، اندازه بازار بدهی چند برابر بازار سرمایه است، دقیقا برعکس شرایطی که در کشور و بین بازار بدهی و بازار سرمایه حاکم است. در کشور ما بازار بدهی اندازه کوچکی داشته و وظایف خود را به درستی انجام نمی دهد. در نتیجه، ماحصل آن، برای اقتصاد آنطور که انتظار می رود، نخواهد بود.
از دیگر مسائلی که در کشور ما مورد غفلت واقع شده است، عدم وجود مرجع رتبه بندی شرکتها و در ادامه اوراق بدهی منتشر شده در بازار است. چرا که نرخ بهره اوراق بدهی براساس رتبه بندی شرکتها و درجه اعتباریشان تعیین می گردد. لذا هر چه شرکت دارای رتبه بالاتری باشد، نرخ بهره کمتری نیز به دارنده اوراق پرداخت خواهد کرد و برعکس، هر چه اعتبار شرکت منتشرکننده اوراق کمتر باشد، نرخ بهره بالاتری را به دارنده اوراق پرداخت خواهد نمود، چرا که ریسک بیشتری را به دارنده اوراق تحمیل می کند.
بازار بدهی در کشور نسبت با چند سال گذشته، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته، اما فضا برای توسعه این بازار بسیار باز بوده و جا برای پیشرفت دارد. با مطالعه دقیقتر روند پیشرفت بازار بدهی در داخل کشور، متوجه می شویم که موانعی در مسیر پیشرفت این بازار قرار دارد که با رفع آنها شاهد رشد بیشتر و کارآتر این بازار خواهیم بود. می توان از جمله دلایل عدم رشد مناسب بازار بدهی در داخل کشور به موارد زیر اشاره نمود:
- اوراق بدهی مربوط به بازه های بلندمدت است و در کوتاه مدت کاربرد ندارد
- جذابیت پایین اوراق بدهی برای سرمایه گذاران به دلیل عدم وجود نظام عرضه و تقاضا برای نرخ گذاری اوراق منتشره و عدم تغییر قیمت اوراق متناسب با تغییر نرخ سود بانکی
- عدم اجرای رتبه بندی اعتباری اوراق و انتشار اوراق با رسیک های اعتباری متفاوت با نرخ یکسان
- الزام بازار بدهی به شفافیت اطالعات مالی و عدم تمایل مدیران شرکت ها به آن
- هزینه بر و زمان بر بودن تامین مالی از طریق بازار بدهی در مقایسه با تامین مالی بانکی
- اعتماد بیشتر به سیستم بانکی
- انصراف شرکت ها از انتشار اوراق بدهی به دلیل هراس از بازپرداخت اصل مبالغ اوراق در سررسید
سوالی که ممکن است ذهن خواننده را به خود معطوف کند، این موضوع وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه است که آیا فقط در شرایط کسری بودجه، بازار بدهی کارآ خواهد بود؟ آیا دولت فقط زمانی که کسری بودجه دارد، می بایست به بازار بدهی توجه کند؟ قطعا پاسخ مثبت نیست. همانطور که در موارد بالا اشاره شد، یکی از دستاوردهای بازار بدهی، تعیین نرخ بهره بدون ریسک می باشد. نرخ بهره بدون ریسک در بازار بدهی که تکامل یافته است تعیین می شود. نرخ بهره بدون ریسک کاربردهای بسیار مهمی دارد که از آن جمله می توان به بازارهای آتی اشاره نمود. پایه و اساس شکل گیری کارآمد بازارهای آتی، نرخ بهره بدون ریسک است که اگر این نرخ بهره بصورت درست و در بازار تعیین نشده باشد، قطعا صدمات جبران ناپذیری را به قراردادهای آتی وارد خواهد ساخت که یکی از این صدمات, عدم کارآیی بازارهای آتی و فیوچرز خواهد بود.

از دیگر بازارهایی که تحت تاثیر نرخ بهره بدون ریسک هستند، می توان به بازارهای اختیار و سوآپ اشاره کردکه بدون وجود نرخ بهره بدون ریسک، امکان ایجاد و توسعه بازارهای مذکور وجود نخواهد داشت. اگر هم در شرایط خاص و بدون وجود نرخ بهره بدون ریسک، بازارهای مذکور تشکیل شوند، قطعا محکوم به شکست خواهند بود.
لذا دولتها می بایست تواما، چه در شرایط کسری بودجه و چه در شرایط مازاد بودجه، اهتمام به توسعه بازار بدهی نموده و نگاهشان به بازار بدهی، نگاهی بلند مدت و توسعه ای باشد تا بتوان در تمامی شرایط از محاسن بازار بدهی استفاده نمود.
در پایان راهکارهایی که منجر به ایجاد بازار بدهی کارآ می شود، ذکر شده است که عبارتند از:
- شکل گیری بازاری متشکل برای اوراق بدهی به منظور تعیین قیمت این اوراق بر اساس مکانیزم بازار
- رتبه بندی اعتباری اوراق متناسب با ریسک های اعتباری اوراق
- کاهش زمان و هزینه انتشار اوراق بدهی و ایجاد تناسب میان ریسک و بازده اوراق
- فرهنگ سازی، ایجاد اعتماد و معرفی بهتر ابزار بازار بدهی برای تامین مالی بنگاه ها
- حذف رکن ضامن برای تضمین اوراق
- طراحی و انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام برای افزایش تمایل به انتشار اوراق توسط شرکت ها و کاهش بیم از عدم تأمین منابع در سررسید
- تدوین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به انواع اوراق در راستای رفع ابهامات موجود و ایجاد زمینه استفاده از این ابزارها
امید است با درایت مسئولین، بازارهای فعال در کشور، علی الخصوص بازار بدهی به جایگاه خود برسد و مسیر توسعه را با سرعتی دوچندان طی نماید تا در نهایت شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.

ترانس یا ترانسفورماتور چیست و چگونه کار می کند؟

ترانسفورماتور

ترانس یا ترانسفورماتور، یک دستگاه الکتریکی است که برای تبدیل جریان متناوب از یک ولتاژ به ولتاژ دیگر طراحی شده است. این دستگاه می تواند برای ولتاژ های “فزاینده” یا “کاهنده” استفاده شود و بر اساس اصل قانون القای مغناطیسی کار می‌کند. ترانس هیچ قطعه متحرکی ندارد و یک دستگاه کاملاً ثابت است که قادر می باشد تحت شرایط عملیاتی، بدون دردسر و برای مدت طولانی کار کند. این دستگاه، در شکل ساده اش، متشکل از دو سیم پیچ یا بیشتر تشکیل شده است؛ این آرایش، شامل سیم های عایق دار است که بر روی یک هسته ی فلزی قرار دارند. زمانی که ولتاژ به یک سیم پیچ که آن را سیم پیچ اولیه می نامیم، وارد می‌شود، در هسته آهنی، خاصیت مغناطیسی ایجاد می کند؛ سپس یک ولتاژ در سیم پیچ دیگر ایجاد می شود که آن را سیم پیچ ثانویه یا خروجی می نامیم. تغییر ولتاژ (یا نسبت ولتاژ) بین سیم پیچ اولیه و ثانویه، به نسبت چرخش بین دو سیم پیچ بستگی دارد.

تفاوت بین ترانس های عایق دار، مجزا و محافظ دار چیست؟

ترانس های عایق دار و مجزا، از نظر ساختار و عملکرد، یکسان هستند. این واژه ها برای توصیف ایزوله کردن سیم پیچ های اولیه و ثانویه، یا عایق بندی بین این دو به کار می روند. ترانس محافظ دار، با یک محفظه ی فلزی بین سیم پیچ های اولیه و ثانویه برای تضعیف نویزهای گذرا طراحی شده است. این امر در موارد کاربردی مهم نظیر رایانه ها، کنترل کننده های پردازشی و انواع ریزپردازنده های کنترل کننده دستگاه ها، حائز اهمیت است. همه این دو، سه و چهار ترانس سیم پیچ، از نوع عایق دار و مجزا هستند. تنها ترانس های خودکار، که سیم پیچ اولیه و ثانویه آن به صورت الکتریکی به هم متصل می شوند، از نوع عایق دار یا مجزا نمی باشند.

ترانسفورماتور

آیا ترانس ها می توانند در ولتاژهایی به غیر از ولتاژهای اسمی خود عمل کنند؟

در برخی موارد، ترانس ها می توانند در ولتاژهایی پایین تر از ولتاژ اسمی عمل کنند. در هیچ موردی نباید یک ترانس فراتر از مقدار ولتاژ اسمی آن عمل کند مگر اینکه برای این منظور، از لغزاننده استفاده شود. زمانی که پایین تر از ولتاژ مجاز کار می کنید، ظرفیت KVA نیز به همین شکل کاهش می یابد. برای مثال اگر ترانس اولیه 480 ولتی و ثانویه 240 ولتی، با 240 ولت کار کند، ولتاژ ثانویه نیز به همان نسبت به 120 ولت کاهش می یابد. اگر ترانس در اصل به میزان 10 KVA باشد، میزان کاهش آن، 5 KVA، یا به نسبت مستقیم به ولتاژ اعمال شده خواهد بود. (KVA= کیلو ولت آمپر)

آیا ترانس 60 Hz می تواند در شرایط 50 Hz عمل کند؟

ترانس ACME با میزان کمتر از 1KVA می تواند در سرویس 50 Hz مورد استفاده قرار گیرد. ترانس 1KVA و بیشتر، با میزان 60 Hz، نباید در سرویس 50 Hz مورد استفاده قرار گیرد چرا که باعث خسارات بیشتر و افزایش حرارت ناشی از آن می شود. برای این سرویس، طراحی وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه های خاصی مورد نیاز است. با این حال، هر ترانسفورماتور50 Hz در سرویس 60 Hz عمل خواهد کرد.

آیا ترانسها را می توان به صورت موازی استفاده کرد؟

ترانس های تک فاز را تنها زمانی می توان به صورت موازی استفاده کرد که مقاومت ظاهری و ولتاژ آنها برابر باشند. اگر از ولتاژهای نابرابر استفاده شود، یک جریان چرخشی در شبکه بسته بین دو ترانس ایجاد می شود که باعث گرمایش اضافی شده و در نهایت، منجر به عمر کوتاه ترانس خواهد شد. به علاوه، میزان مقاومت ظاهری هر ترانس باید در حدود 7.5% در هر کدام از آن ها باشد. برای مثال، ترانسفورماتور A مقاومت ظاهری 4% دارد، ترانسفورماتور B که با A به صورت موازی است باید دارای مقاومت ظاهری بین حدود 3.7% و 4.3% باشد. زمانی که ترانس های سه فاز، به صورت موازی باشند، اقدامات یکسانی همانند آنچه در بالا ذکر شد بایستی انجام شود، به علاوه جابه جایی زاویه ای و فازها بین دو ترانس باید یکسان باشد.

آیا ترانس ها می توانند به صورت معکوس به هم متصل شوند؟

ترانس های توزیع از نوع خشک را می توان بدون از دست دادن میزان KVA به صورت معکوس متصل کرد اما این کار، محدودیت های مشخصی دارد. ترانس هایی با میزان 1KVA و بیشتر، تک فاز و ترانس های 15KVA و بیشتر، سه فاز می توانند بدون هیچ گونه عوارض یا از دست رفتن ظرفیت KVA به صورت معکوس به یکدیگر متصل شوند. دلیل این محدودیت در اندازه ی KVA این است که نسبت چرخش، برابر با نسبت ولتاژ می باشد. برای مثال، یک ترانس با480 ولت ورودی و 240 ولت خروجی، می تواند خروجی متصل به منبع 240 ولتی داشته باشد و در نتیجه به ورودی ترانس تبدیل می شود؛ سپس 480 ولت سیم پیچ اولیه و اصلی، 480 ولت ثانویه یا خروجی خواهد داشت.

در ترانسفورماتور های با میزان زیر 1KVA تک فاز، نسبت چرخش جبرانی در سیم پیچ ولتاژ پایین وجود دارد. این بدان معنا است که سیم پیچ ولتاژ پایین، ولتاژ بیشتری نسبت به ولتاژ اسمی دارد و هیچ باری را نشان نمی دهد. برای مثال، یک ترانسفورماتور تک فاز کوچک که ولتاژ اسمی 480 ولت اصلی و 240 ولت ثانویه دارد، در واقع فاقد ولتاژ بار تقریبی 250 ولت است و ولتاژ بار کامل 240 ولتی دارد. اگر سیم پیچ 240 ولتی به منبع 240 ولتی متصل باشد، آنگاه ولتاژ خروجی در نتیجه تقریباً 460 ولت در حالت فاقد بار و در حدود 442 ولت در حالت بار کامل دارد.

همان گونه که KVA کمتر می شود، میزان جبران، بیشتر می شود و در نتیجه منجر به ولتاژ خروجی کمتر خواهد شد. زمانی که استفاده از این ترانس ها به صورت معکوس اجرا گردد، ترانسفورماتور آسیبی نخواهد دید، اما ولتاژ خروجی، کمتر از ولتاژ اسمی نشان داده خواهد شد.

ترانسفورماتور

آیا یک ترانسفورماتور تک فاز را می توان در منبع سه فاز مورد استفاده قرار داد؟

بله. هر ترانسفورماتور تک فاز می تواند با اتصال رابط اصلی به هر دو سیم یک سیستم سه فاز، در یک منبع سه فاز مورد استفاده قرار گیرد، صرف نظر از اینکه منبع، 3 سیم سه فاز و یا 4 سیم سه فاز باشد. خروجی ترانس، تک فاز خواهد بود.

چگونه ترانس ها را انتخاب کنید؟

 1. ولتاژ اصلی و فرکانس ترانس را مشخص کنید.
 2. ولتاژ ثانویه مورد نیاز را مشخص کنید.
 3. ظرفیت مورد نیاز در ولت-آمپر را مشخص کنید. این کار با ضرب جریان بار (آمپر) در ولتاژ بار (ولت) برای تک فاز انجام می شود؛ برای مثال اگر بار، وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه 40 آمپرباشد (مثل یک موتور) و ولتاژ ثانویه 240 ولت باشد، بنابراین 240×40 برابر با 9600VA یا ترانس 10KVA (10 هزار ولت-آمپر) مورد نیاز است. “همیشه ترانسی را انتخاب کنید که بزرگتر از بار واقعی باشد.”؛ این کار برای ایمنی انجام می شود و انبساط را مجاز می شمارد؛ در صورتی که بار بیشتر در زمان بعدی اضافه می گردد. برای KVA سه فاز، میزان ولت ضربدر بار آمپر ضربدر 1.73 (ریشه ی دوم عدد 3) و سپس جواب تقسیم بر 1000 می شود.
 4. مشخص کنید که آیا لرزاننده نیاز است. لرزاننده ها معمولا برای ترانسهای بزرگتر تعریف می شوند.
 5. از نمودارهای انتخابی در کاتالوگ Acme استفاده کنید.

آیا می توان از ترانس تک فاز برای کاربردهای سه فاز استفاده کرد؟

بله. ترانسفورماتور های سه فاز، معمولاً به راحتی در دسترس نیستند، درحالی که ترانس های تک فاز معمولاً در بازار یافت می شوند. سه ترانس تک فاز را میتوان به صورت اتصال دلتای سیم پیچ اولیه یا به صورت اتصال وای (wye) یا دلتا سیم پیچ ثانویه به کار برد، چرا که این کار منجر به ولتاژ ثانویه ناپایدار خواهد شد. ظرفیت سه فاز معادل، زمانی که سه ترانس تک فاز به درستی متصل شده باشد، میزان آن سه برابر ترانس تک فازه است. برای مثال، سه ترانس تک فاز 10KVA با بار ترانس سه فاز 30KVA مطابق خواهد بود.

آیا یک ترانس از حالت سه فاز به تک فاز تغییر می کند؟

یک ترانس برای تغییراز حالت سه فاز به تک فاز، همانند وظايف و كاربردهاي بازار ثانويه یک دستگاه تغییر فاز عمل نخواهد کرد. هیچ راهی وجود ندارد که یک ترانس، سه فاز را وارد کرده و تک فاز را خارج کند در حالیکه بار متعادل را به سیستم تأمین سه فازی ارائه می کند. با این حال، مدارهایی برای تغییر سه فاز به دو فاز یا بالعکس، با استفاده از ترانس های دوگانه استاندارد وجود دارند.

برای مشاوره خرید انواع ترانس ، سفارش تولید ترانس با قیمت مناسب با کارشناسان شرکت با تلفنهای 02133999173 یا 02133999172 تماس حاصل فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.