بررسی تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام


بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام (مطالعه موردی: صنعت دارویی بورس تهران)

بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه‎گذاری محسوب می‎گردد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تأثیر بر سودآوری آتی و بازده سهام می‎تواند جهت پیش‎بینی در شرکت‎های دارویی مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 13 شرکت صنعت دارویی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله و بین سال­های 1386 تا 1395 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد اجزای تحلیل دوپونت در صنعت دارو تاثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته به طوری که در این راستا نسبت گردش دارایی‎های در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطلاعاتی بالاتری در پیش‎بینی سودآوری آتی و بازده سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

اصل مقاله

مقدمه

مقاله حاضر به بررسی فواید اطلاعات موجود در مدل‎های تجزیه و تحلیل دوپونت [1] برای تحلیل‎گران سرمایه‎گذار در صنعت دارویی و سرمایه گذاران بازار سهام می پرداز د.تفکیک بازده دارایی به حاشیه ی سود [2] (PM) وگردش دارایی [3] (ATO) باعث می شود یا تحلیل دوپونت در مقایسه با شرکت های موجود در صنعت مشابه یا بین صنعتی بتواند درک بهتری از منابع اطلاعاتی موجود در صورت‎های مالی را برای افراد موجود در بازار فراهم آورد. مدل تئوریک اُلسن [4] (1995) و فلتان و اَالسن [5] (1995) به شناسایی نقش مستقیم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در ارزشیابی شرکت می‎پردازد. این مدل‎ها نشان می‎دهند که ارزش شرکت با انتظارات بازده آتی خالص دارایی‎های عملیاتی [6] (RNOA) در ارتباط می‎باشد. تحلیل دوپانت به نوبه‎ی خود می‎تواند به اجزایی از جمله گردش دارایی (ATO) و حاشیه‎ی سود (PM) تجزیه شود تا از این طریق دیدگاهی در مورد سودآوری عملیاتی فراهم آید. هدف پژوهش حاضر توسعه‎ی تحقیقات تجربی اخیر می‎باشد که به ارزیابی استفاده از مدل دوپانت می‎پردازد. فایرفیلد و یان [7] (2001)، چگونگی کاربرد بر تجزیه دوپونت در پیش‎بینی سودآوری عملیاتی آتی را بیان می‎دارند. آنها دریافتند که تجزیه RNOA به PM و ATO بازتاب دهنده‎ی استراتژی‎های عملیاتی شرکت می‎باشد. بنابراین نشان دادند که تجزیه تغییرات RNOA ( ) به تغییرات گردش دارایی( ) و تغییرات موجود در حاشیه سود ( ) می‎تواند پیش‎بینی‎های مربوط به سودآوری عملیاتی آتی بهبود دهد. آنها دریافتند که دارای اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات یک سال اخیر RNOA می‎باشد، در صورتی که حاوی اطلاعاتی نیست. یافته‎های فایرفیلد و یان (2001) به عنوان " معیاری برای ارزیابی پیش‎بینی‎ها" مربوط به اجزای مدل دوپانت در نظر گرفته شد. رابطه‎ی موجود در بین تغییرات PM و تغییرات یک سال اخیر RNOA نیز به واسطه‎ی تجزیه مسیرهای مربوط به تغییر PM ارزیابی مجدد می‎شود. این تجزیه‎پذیری توسط امیر و همکاران [8] (2011) ارائه داده شد؛ وی دریافت که PM باعث پایداری بیشتر RNOA می‎باشد و این برای ATO پشتیبانی کمتری دارد. شواهد نشان می‎دهد که اطلاعات زمانی از بین می‎رود که ضریب تغییرات در PM در تمامی شرکت‎ها برابر باشد. همچنین در این پژوهش به دنبال این مورد هستیم که آیا مشارکتکنندگان بازار از اطلاعات مربوط به تحلیل اجزاء نسبت دوپونت استفاده می‎کنند یا خیر؟! اگر این اطلاعات برای مشارکت‎کنندگان بازار مفید باشد، در نتیجه باید یک رابطه اقتصادی بین بازده سهام واجزاء دوپونت ایجاد شود و نتایج کلی نشان می دهد که تغییر در اجزاء دوپونت می‎تواند یک سری اطلاعات افزایشی و کاربردی را در زمینه ی ویژگی‎های عملیاتی شرکت به وجود آورد و از این رو بر بازده سهام و همچنین بر بازنگری‎های مربوط به پیش‎بینی تحلیل‎گران اثر می‎گذارد. به طور خلاصه تحقیق‎های ارائه شده نشان می‎دهد که اجزاء دوپونت به عنوان عوامل مهمی برای افراد موجود در بازار تلقی می‎شود که به واسطه‎ی آن می‎توانند عملکرد مبتنی بر سودآوری شرکت و پیش‎بینی عایدات صنایع مختلف را مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین استفاده‎ی نسبی از اجزاء دوپونت در ارزیابی سودآوری یک شرکت خاص و یا یک صنعت ممکن است متفاوت باشد که این تفاوت به دلیل ویژگی‎های منحصر به فرد و شرایط محیطی می‎باشد (چنگ [9] و همکاران، 2014). با توجه به موارد فوق در این پژوهش قصد داریم به کارکرد نسبت دوپونت و اجزای آن در پیش‎بینی سودآوری آتی و بازده سهام شرکتهای موجود در صنعت دارویی بپردازیم و نیز به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا نسبت دوپونت قادر به پیش بینی سودآوری آتی و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام در صنعت دارویی بورس تهران می باشد؟

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

طالبی (1395) در تحقیقی تحت عنوان پیش‎بینی سودآوری با استفاده از نسبت تعدیل شده بازده حقوق صاحبان سهام و موقعیت نسبی شرکت در صنعت بدین نتیجه دست یافت که در پیش‎بینی سودآوری سال بعد شرکت نه تنها بازده حقوق صاحبان سهام و تغییرات آن؛ بلکه وضعیت ROE شرکت نسبت به میانگین صنعت تاثیر دارند. عرب مازار یزدی و جابری نسب (1390) در تحقیقی تحت عنوان بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش‎بینی تغییرات سودآوری آینده بدین نتیجه دست یافتند که تفکیک نسبت دوپونت تعدیل شده به اجزای آن، توان پیش‌بینی تغییرات سودآوری سال‌های آینده را افزایش نمی‌دهد و این در حالی است که تفکیک تغییرات نسبت دوپونت تعدیل شده به تغییرات اجزا، این توان را افزایش می‌دهد و از این میان تغییرات گردش خالص دارایی‌های عملیاتی توان بهتری به منظور پیش‌بینی‌کنندگی تغییرات سودآوری سال‌های آینده دارد. ودیعی و بخشی (1389) در تحقیقی با استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش‎بینی سودآوری آتی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند که نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق بیانگر این موضوع است که رابطه معنی داری بین اجزای تحلیل دوپونت تعدیل شده برحسب صنعت و پیش‎بینی سودآوری آتی وجود ندارد. اژدری (1380) در تحقیقی تحت عنوان پیش‎بینی قابلیت سودآوری شرکت‎ها با استفاده از نسبت‎های سودآوری پرداخت و برای پیش‎بینی سودآوری شرکت‎ها بین نتیجه رسید که می‎توان نسبت‎ها ی مالی زیاد را به تعداد اندک کاهش داد؛ طوری که این نسبت‎ها به خوبی نماینده همه نسبت‎ها ی مورد بررسی باشند و همچنین نرخ بازده سرمایه را با استفاده از این نسبت‎ها پیش‎بینی کرد و نهایتاً ارزش افزوده اقتصادی تا حد زیادی تغییرات نرخ برگشت سرمایه را به عنوان ملاکی برای تشخیص سودآوری مورد تایید قرار داده است. بائومن [10] (2014) در تحقیقی تحت عنوان پیش‎بینی سودآوری با تحلیل دوپونت بدین نتیجه رسیدند که سودآوری آتی می تواند از طریق نبست حاشیه سود پیش‎بینی گردد. چنگ و همکاران (2013) در تحقیقی تحت عنوان تحلیل نسبت دوپونت در صنعت مراقبت‎های بهداشتی امریکا بدین نتیجه رسیدند که اجزای نسبت دوپونت برای مشارکت‎کنندگان بازار مفید می باشد و نیز حاشیه‎ی سود در مقایسه با گردش داراییی میتواند دارای پایداری بیشتری در سودهای مراقبت بهداشتی ایالت متحده ی آمریکا داشته باشد. همچنین نتایج نشان داد که صنعت مراقبت‎های بهداشتی می تواند بر روی محتوای اطلاعاتی بدست آمده از صورتهای مالی حسابداری تأثیر بگذارد. سلیمان (2008)، پیوستگی موجود در بین اجزاء دوپونت و RNOA در صنایع مختلف مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافت که تغییر در ATO دارای قدرت توضیحی مثبتی در زمینه ی تغییرات افزایشی آتی RNOA نسبت به تغییرات کنونی RNOA می‎باشد. مارک تی سولیمن [11] (2004) در تحقیقی با استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش‎بینی سودآوری آتی پرداخته است که نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بوده که محاسبه ویژگیهای دوره زمانی اجزای نسبت دوپانت به پیش‎بینی تغییرات RNOA آتی کمک خواهد نمود. ایرفیلد و یان (2001) دریافتند تجزیه RNOA در سطوح PM و ATO نمی‌تواند اطلاعات فزاینده ‌را برای پیش‎بینی تغییرات یک سال اخیرموجود درRNOA فراهم آورد. بنابراین آنها نشان دادند که تجزیه و نمی‎تواند پیش‎بینی سودآوری عملیاتی آتی را توسعه دهد. به ویژه آنها دریافتند که دارای اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات یک سال اخیر می‎باشد، در صورتی که نمی‎تواند پیش‎بینی سودآوری عملیاتی آتی را توسعه دهند. به ویژه آنها دریافتند که دارای اطلاعات سودمندی در مورد تغییرات یک سال اخیر می‎باشد، درصورتی که حاویاین اطلاعات نیست.

روش تحقیق و مدل

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می­باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی شرکت‎های موجود در صنعت دارویی بورس تهران می باشد که تعداد نمونه بعد از حذف سیستماتیک، 13 شرکت برای دوره زمانی 86 الی 95 بوده است. روش گردآوری داده‎های تحقیق حاضر از نوع میدانی و ابزار گردآوری داده‏های تحقیق، بانک‎های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار و شرکت‎های مربوطه خواهد بود. به منظور جمع‎آوری داده‎های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک‎های اطلاعاتی «ره آورد نوین» و «تدبیر پرداز» استفاده شد. همچنین جهت تحلیل داده­ها از آماره­های توصیفی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

فرضیه و مدلهای تحقیق

فرضیه اول: اجزای نسبت دوپونت بر سودآوری آتی تاثیر گذار است.

فرضیه اول - الف: نسبت گردش دارایی‎ها بر سودآوری آتی تاثیر گذار است.

فرضیه اول - ب: حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیر گذار است.

فرضیه دوم: تغییرات اجزای نسبت دوپونت بر سودآوری آتی تاثیر گذار است.

فرضیه دوم - الف: تغییرات نسبت گردش دارایی‎ها بر سودآوری آتی تاثیر گذار است.

فرضیه دوم - ب: تغییرات حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیر گذار است.

فرضیه سوم: تغییرات عایدات، اجزای و تغییرات اجزای نسبت دوپونت بر بازده سهام تاثیر گذار است.

فرضیه سوم - الف: نسبت عایدات به قیمت سهام بر بازده سهام تاثیر گذار است.

فرضیه سوم - ب: نسبت گردش دارایی‎ها بر بازده سهام تاثیر گذار است.

فرضیه سوم - ج: حاشیه سود بر بازده سهام تاثیر گذار است.

فرضیه سوم - د: تغییرات نسبت گردش دارایی‎ها بر بازده سهام تاثیر گذار است.

فرضیه سوم - ه: تغییرات حاشیه سود بر بازده سهام تاثیر گذار است.

جهت بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از مدل‎های‎ رگرسیون چندگانه که برگرفته از تحقیق چنگ و همکاران (2014) و سلیمان [12] (2008) به شرح زیر استفاده می‎گردد، که مدل (1) و (2) برای فرضیات اول و دوم ارائه شده است:

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

تأثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر نقد شوندگی سهام بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این ت.

بررسی ارتباط بهره وری سرمایه، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

هدف اصلی سرمایه‌گذاری، کسب بیشترین بازده است. سرمایه­گذاران در پی معیارهایی هستند که آن‍‍‍‍‍ها را در تشخیص بازده سرمایه­گذاری راهنمایی کند. سود حسابداری و مشتقات آن از جمله معیارهایی است که برای پیش‌بینی بازده، ارائه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله، معیار جدیدی تحت عنوان «بهره‌وری سرمایه» ارائه شده است. بهره‌وری سرمایه، نسبت ارزش افزوده بر دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده است. بر حسب.

بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گرچه رقم سود گزارش شده شرکت‌ها جزء اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار بررسی تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام سرمایه به حساب می‌آید،وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های گوناگون حسابداری و در نهایت هموارسازی و مدیریت سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. این پژوهش به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تصمیم‌گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل‌ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت‌ها بوده، اما در عین حال حیاتی‌ترین تصمیم در مورد ادامه‌ی بقای آن‌هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی‌ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های 193 شرکت در دوره‌ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار.

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده‌ سرمایه و سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو)

یکی از مهم‌ترین مسائلی که مدیران مالی باید برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران در نظر بگیرند، تعیین بهترین ترکیب منابع شرکت یا همان ساختار سرمایه است. معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می‌شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده‌تر است. هدف این پژوهش، بررسی یکسانی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های صنعت دارو و همچنین بررسی تجربی رابطه‌ی میان ساختار سرمایه با اندازه‌ی شرکت،نرخ بازده‌ی سرما.

سود یا درآمد؛ کدامیک بر بازده سهام مؤثرتر است؟

هدف‌این مقاله، بررسی نقش درآمد بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. سود حسابداری، با توجه به نوسانات قابل ملاحظه و قابلیت مدیریت، به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز استفاده‌کنندگان باشد. بنابراین باید اطلاعات مکمل مناسبی برای آن جستجو شود. چنین استدلال می‌شود که درآمد در مقایسه با سود، پایداری بیشتری دارد چرا که عوامل پیش‌بینی نشده تأثیر کمتری بر آن دارد و مدیریت درآمد نسبت به مدیریت سود مشکل‌تر است. میزان درآمد سقف مشخصی ندارد و کاهش قیمت، بدون‌ایجاد آثار مخرب بر فعالیتهای حیاتی واحد تجاری دشوار است.
در‌این تحقیق به منظور بررسی میزان تأثیر درآمد بر ارزش واحد تجاری از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌ها، اطلاعات مرتبط با صورتهای مالی 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389تجزیه و تحلیل شده است. نتایج ‌این تحقیق نشان می‌دهد بین ارزش و میزان درآمد شرکت رابطه مستقیمی وجود ندارد. درآمد در مقایسه با سود، محتوای اطلاعاتی فزاینده‌ای ندارد، اما بین سود هر سهم و بازده سهام شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین وجود رابط غیرخطی میان درآمد، سود و بازده شرکتها تأیید شد.

بررسی ارتباط بهره وری سرمایه، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی سرمایه‌گذاری، کسب بیشترین بازده است. سرمایه­گذاران در پی معیارهایی هستند که آن‍‍‍‍‍ها را در تشخیص بازده سرمایه­گذاری راهنمایی کند. سود حسابداری و مشتقات آن از جمله معیارهایی است که برای پیش‌بینی بازده، ارائه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله، معیار بررسی تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام جدیدی تحت عنوان «بهره‌وری سرمایه» ارائه شده است. بهره‌وری سرمایه، نسبت ارزش افزوده بر دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده است. بر حسب اینکه نسبت ارزش افزوده به کدام یک از گروه دارایی‌های سرمایه­گذاری شده (سرمایه در گردش، دارایی‌های عملیاتی یا کل دارایی‌ها) محاسبه شود. مدل اندازه­گیری بهره­وری سرمایه متفاوت است. برای نشان دادن این موضوع، که معیار ارائه شده دارای محتوای اطلاعاتی، و از کارآیی لازم برخوردار است، رابطه آن با بازده سهام بررسی شده است. هم‌چنین برای مقایسه محتوای اطلاعاتی بهره­وری سرمایه و سود، رابطه بهره­وری سرمایه با بازده سهام، رابطه سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم (به عنوان مشتقات سود) با بازده سهام با یکدیگر مقایسه شده‌ است. هم‌چنین برای مقایسه محتوای اطلاعاتی الگو‌های مختلف محاسبه بهره­وری سرمایه با یکدیگر، رابطه آنها با بازده سهام با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین همه الگو‌های اندازه‌گیری بهره­وری سرمایه و تغییرات بازده سهام، ارتباط معناداری وجود دارد. اگر بهره­وری سرمایه بر اساس کل دارایی‌ها اندازه­گیری شود، رابطه نزدیکتری با تغییرات بازده سهام دارد. بنابراین محتوای اطلاعاتی بهره­وری سرمایه بر اساس کل دارایی‌ها بیشتر از سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم است. با این حال، بین ضریب همبستگی الگوهای مختلف اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه و تغییرات بازده، اختلاف معناداری وجود ندارد. بنابراین محتوای اطلاعاتی الگو‌های مختلف اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه تفاوتی با هم ندارد.

کلیدواژه‌ها

  • بهره‌وری سرمایه
  • سود هر سهم
  • نسبت قیمت به سود هر سهم
  • ارزش افزوده

20.1001.1.20082428.1388.2.1.7.0

مراجع

- آذربایجانی،کریم (1368). اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل بهره­وری صنایع کشور، اصفهان، سازمان برنامه و وبودجه.

- خاکی، غلامرضا (1382). ارزش افزوده، راهی برای اندازه­گیری بهره­وری، تهران ،مؤسسه مطالعات و برنامه­ریزی آموزشی.

- رضایی، غلامرضا (1380). تأثیر وجود رابطه­ی همبستگی بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده­ اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

- مشهدی زاده، محمد (1375). اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره­وری در صنعت حمل و نقل جاده­ای-مسافری، پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

- Agrawal, R, et al.(1993), capital بررسی تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام productivity: Way the US leads and Why it matter, the Mckinsay Quarterly, 3.

Biddle, Gray c., Robert M. Bowen, James S. Wallance.(1998) Does EVA beat earning? Evidence on association with stock return and firm value,

- Smith, Adam.(1987), "An Inquiry into the nature and causes of the wealth and nation", Random house, New York.

- Shimizu, M ,et al.(1992),Value added productivity measurement and practical approach to management improvement, Asian Productivity Organization.

- Stewart, G. Bennet.(1991), The quest for value : a guide for senior Managers, Harper Collin Publisher, New York.

بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)

سود نقدی و به ویژه تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. طرفداران تحلیل‌ مبتنی بر شیوة بررسی تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام تکنیکی معتقدند که بازدهی نوعی متغیر آماری است که مانند سایر متغیرها از الگوی خاصی پیروی می‌کند و همچون سری­های زمانی دارای رفتار ویژه‌ای است. از این رو می‌توان با تحلیل رفتار و اطلاعات گذشته مبانی لازم برای پیش‌بینی‌های آینده فراهم شود. از آن­جا که رویکرد تحلیل بر این مبنا در ایران شیوة نوینی است، در این مقاله تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از دو عامل تغییرات قیمت سهام و سود نقدی طی سال­های 1377 تا 1381 - مشهور به دورة تحرک- مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، معنا‌دار بودن روابط در هر یک از سال­ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی بررسی شد. از آن­جا که گمان می‌رفت تغییرات سال بر روابط تأثیر داشته باشد - عرض از مبدأ و شیب- و نوع روابط برای کل دوره تعیین شود، با استفاده از رگرسیون چندگانه با متغیر موهوم (سال) اقدام به برآورد مدلی شد که در برگیرندة اثر سال- تغییرات قیمت و سال- سود نقدی نیز ‌باشد که مناسب بودن انتخاب متغیرهای مستقل را تعیین می‌کند و با استفاده از روش گام به گام متغیرهای تأثیرگذار بر بازده به دست آمد. سپس با استفاده از روش Panel data به برآورد مدل نهایی برای کل دوره مورد بررسی اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب تعیین در تمامی معادلات – سال­ها- برازش مدل­های رگرسیون تخمینی را نشان می‌دهد و نرخ بازده رابطة معناداری قوی با تغییرات قیمت سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the Effect of Changes in Stock Prices and Cash Dividends On the Rate of Returns from Investment in Stock Market

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpoor 1
  • Mahmood Yahya Zade Far 1
  • Hosein Mirbelook 2

1 Faculty member of Mazandaran University

2 Master of Accounting

چکیده [English]

Cash dividends and particularly changes in stock prices are the two main factors of providing returns for investors in stock market. Advocators of analyzing stock market based on technical methods, believe that returns are statistical variables which follow a particular pattern and like other time-series relations have a special behavior. Thus, analysis of historical information can provide various bases for future predictions. Stock analysis based on this attitude is new in Iran. In this paper we investigate the degree to what the rates of stock return from investing in Tehran stock market are affected by the two main factors that construct it- return from changes in stock price and cash dividend. Initially the meaningfulness of the relationships between the dependent variable and independent variables were tested by linear multi-regression analysis in 1377- 1381 period. Since it was suspicious that year alteration has had impacts on relations (intercept and slope coefficients), a dummy variable regression model was applied in which the impacts of year-price changes and year-cash dividend factors were involved. This method determined the appropriateness of independent variables. By using the stepwise forward method, the most effective variables were determined and included. And finally as the observations on cross-sectional units were made over a number of periods, the data was pooled and examined on both time-series and the cross-section dimensions through the Panel Data method and the final model (pooled equation) was estimated. The results show that in all models the R square amounts provide the acceptable appropriateness of all estimated regression models. Almost in all years the rates of return have had a significant meaningful relation with stock price changes but for the prediction of the rate of stock return, the cash dividend factor can’t be a good estimator. The standardized beta coefficients explain that the impact of changes in stock price was much more than the impact of cash dividends almost in all years.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.