رفتارهای هیجانی معامله گران


چیزهایی که معامله گران می توانند از یک قمار باز یاد بگیرند

کتی هولبرت یک قمار باز حرفه اي است که پول بسیاري از بازیهاي بلک جک، پوکرو اسلات در طی سالهاي متمادي بدست آورده است. ( توضیح : خوانندگان محترم ما در این مقاله قصد ترویج قمار را نداریم لطفا فقط به صحبتهاي این خانم توجه کنید) اخیرا کتابی از این خانم خواندم به نام جادوي قُمار که درآن خصوصیات یک قمار باز برجسته به نمایش درآمده است. یکی از قطعات این متن خیلی نظرم را جلب کرد، براي اینکه می تواند عملکرد معامله گران را بسیار بهبود بخشد و از اشتباهات غیر ضروري و ناخواسته اجتناب کند ، لذا اجازه دهید این قطعه از متن را براي تان در اینجا بیاورم.

حرفه ای ها چگونه خود را برای جلسه کاري آماده میکنند

کتی هولبرت می گوید:“ قبل از اینکه براي بازي بروم: خود را درگیر کارهاي دیگرنمیکنم، با کسی تماس تلفنی نمی گیرم، شبکه هاي اجتماعی را چک نمی کنم، برنامه اي را براي دیداربا کسی پس از بازي تدارك نمیبینم و هیچ محدودیت زمانی براي خودم ایجاد نمی کنم. دوست دارم ذهنم تا جایی که ممکنه آزاد و راحت باشد، هر شب سر ساعت مشخصی می خوابم، وهرروز سر ساعت مشخصی بیدار می شوم. شبی که می خواهم بازي کنم نوشیدنی الکلی استفاده نمی کنم. وقتی که دارم به سمت کازینو رانندگی میکنم هواسم به رانندگی ، راننده هاي دیگرهست و خودم را نسبت به آن ها ارزیابی میکنم، و بهتر است بگویم هواسم هست که چه می کنم ،اگردارم دیوانه وار رانندگی میکنم ، اگر چراغ زرد شد و آن را رد کنم بخودم میگویم ، خیلی خوب، امروز حالت خوب نیست ” در اینجا مصاحبه کننده از کتی میپرسد :یعنی آن وقت بازي نمیکنید و کتی جواب میدهد : “چرا ولی کمتر شرط بندي میکنم. من یک یادداشت روانی براي خوددرست کرده ام که ببینم چه چیزي دارد به سر می آید و اوضاعم چطور است. نمی خواهم بخاطر اینکه در وضعیت بدي هستم 50000 دلار ببازم.”

معامله گری یک بازي روانی است – یک معامله گر سود ده باشید

بعنوان یک معامله گر، قرار نیست شما خیلی باهوش باشید، اگرچه باید تا یک مراحلی آموزش دیده باشید، لازم نیست همه عوامل اقتصاد کلان را بفهمید، اگرچه این عوامل براي داشتن یک دیدگاه به شما کمک میکنند. و لازم نیست یک حسابدار ورزیده باشید و بتوانید همه صورتهاي مالی و تراز هاي تجاري شرکتها را بخوانید و بفهمید. اگرچه باید یک رویکرد تست شده نیزبراین مباحث داشته باشید ، اما چیزي که تفاوت یک معامله گر حرفه اي با یک معامله گرمبتدي را روشن می کند جاي دیگري است، دلیل ضررهاي غیر ضروري و قابل پیشگیري معامله گران آماتور را می توان در ارتباط با این 5 نکته اي که در ذیل امده پیداکرد.

 • معامله گري انتقام جویانه: شما درست بعد از اینکه استاپ تان در یک معامله می خورد (حد ضررتان فعال می شود) یک پوزیشن جدید میگیرید بدون اینکه سیگنال معتبري براي ورود مجدد ببینید.
 • بی نظمی در بازي: شما میخواهید فکري به حال ضرر هاي رفتارهای هیجانی معامله گران قبلی کنید، بنابراین معاملات اجباري انجام می دهید و قوانین تان را زیرپا می گذارید. نمودار قیمت را بالا و پایین میکنید بدون اینکه بدانید واقعادنبال چه میگردید، و آنوقت وارد معامله اي می شوید که با معیارهاي شما منطبق نبوده است. شما می خواهید از ضرر و باخت اجتناب کنید ، بنابراین حد ضررتان را خیلی دورمیکنید و یا بکل آن را بر می دارید. شما از ستاپ مناسب قیمت جامانده اید و لذا خیلی دیروارد می شوید، در حالیکه باید بیرون می ماندید و از آن چشم پوشی میکردید.

اگر با خودتان صادق باشید، الان می دانید که حداقل با چند تا از گزینه هايِ بالا که الگوهاي منفی در معامله گري هستند درگیر هستید. نباید خجالت بکشید، بخاطر اینکه بسیاري از معامله گران نیز همین کارها را هر روز انجام می دهند و اشتباهاتشان را بارها وبارها تکرار می کنند. اگر رفتارهای هیجانی معامله گران شما نگاهی عینی به عملکرد معاملاتی گذشته تان بیاندازید، بسیاري از معامله گران خواهند دید که دلیل اینکه چرا نتوانسته اند از بازار پولی را که میشدهدرآورد را دربیاورند ، این نبوده که یک استراتژي معامله گري خوب نداشته باشند، بلکه علت آن درگیري تکراري و مداوم آنها با تصمیمات احساسی وتَکانه اي بوده است. و اگرفقط همین 5 اشتباه نبود می شد فرض کرد ، بسیاري از معامله گران عملکرد خیلی بهتري داشتند چون یا معاملات بازنده را سربه سر خارج شده بودند ویا معاملات برنده بیشتري داشتند. معامله گري بازي عملکرد است، و قرار نیست معامله گري که استراتژي معاملاتی پیچیده تري دارد جلوتربیافتد، بلکه کسی موفق تر است که احساساتش را کنترل کند و نگرش موثرتري داشته باشد.

خودآگاهی

خودآگاهی یک ویژگی شخصیتی است که براي موفقیت خیلی مهم است، نه فقط درمعامله گري، بلکه در همه يِ عرصه هاي زندگی. خودآگاهی یعنی شما نسبت به خودتان اگاهی داشته باشید. این آگاهی می تواند شامل نقاط ضعف و قوت تان باشد و یا شامل آگاهی از وضعیت جاري ذهنی تان و وضعیت احساسی تان باشد. خودآگاهی روزانه و توانایی ارزیابی وضعیت جاري ذهن براي معامله گر بسیار مهم است. چرا که معامله گربودن یعنی شما باید مدام تصمیماتی را بگیرید که می تواند از پول شما کم کند و یا به آن اضافه کند و حتی منجربه ضررهاي بزرگ شود، اطمینان از اینکه در بهترین سطح عملکردي قرار دارید بسیار مهم است. با این وجود بسیاري از معامله گران هنوز هستند که معامله گري را بعنوان شغلی می بینند که باید صرف نظراز احساسشان 5 تا 9 ساعت درروز جلوي مانیتور و چارت قیمت بنشینند.

وضعیت ذهنی تان را چِک کنید- قدرت پول

هر روز صبح، قبل از اینکه پلتفرم معاملاتی تان را روشن وران کنید، چند دقیقه وقت بگذارید تاوضعیت جاري ذهنی خود را ارزیابی کنید. نکات ذیل می توانند به عنوان یک راهنما در ارزیابی خودتان به شما کمک کند.

 • آیا احساس بیماري و ناخوشی میکنید؟ گرچه واضح است که زمانی که بیمار هستید نباید معامله کنید، با این وجود بسیاري از معامله گران به این موضوع توجه ندارند و وقتی بیمارند همچنان مثل وضعیت طبیعی به معامله می پردازند
 • آیا استراحت و خواب کافی داشته اید؟ کم خوابی تاثیرات شدیدي روي عملکرد و نحوه يِ کنش و واکنش با بازار دارد، همین تاثیر را نوشیدن مواد الکلی یا روانگردانها هم دارند.
 • آیا عصبانی یا تحریک عصبی شده اید؟ بحث با همسر یا گفتگوي هاي جدي در محیط کار می تواند با شما وارد بازار و معامله گري تان شود و منجربه عدم تمرکز می شود.
 • هیجان بیش از حد نیز از سوي دیگر، می تواند بصورت چشمگیري فرایند تصمیم گیري شما را تحت تاثیرقرار دهد. سرخوشی زیاد می تواند خطرناك باشد.چرا که ممکن است درتحلیل ریسک دچار خطا شوید و یا ضرر هاي بالقوه را قابل اغماض تلقی کنید.
 • اگر در جریان بردهاي پشت سرهم قرار داشته باشید معمولا اعتماد بنفس تان بیش از حد بالا میرود و بنابراین کمتربا ریسک مخالفت میکنید، و این باعث می شود که ریسک بالاتري را انجام دهید. بر عکس این حالت نیزوجود دارد یعنی اگردچار باختهاي پشت سر هم شده باشید، بیش از حد محتاط می شوید بنابراین بدست خودتان از معاملاتی که ممکن است پتانسیل سود بالایی داشته باشند صرف نظر می کنید.

بمنظور ارزیابی شرایط فعلی تان، ببینید چطور با افراد و وضعیت هاي اطراف تان تعامل دارید. متنی که از خانم هولبرت در ابتداي فصل آورده شد می تواند در این زمینه به شما کمک کند که رفتار واقعی و ادراك شما از دنیاي پیرامون چه علائمی را از وضعیت ذهنی شما در خود دارد. اگر خیلی احساس خوبی نداشتید و به سوالات فوق جوابهایی دادید که نشانه یک وضعیت ذهنی مناسب نیست، معامله نکنید. براي مثال تا ظهر سیستم را روشن نکنید و یا حتی کل آن روز را معامله کنید، همیشه فرصتهاي دیگري نیزبراي معامله وجود دارد، اما پول هاي باخته در معاملات بد بخاطر اشتباهات غیر ضروري را (به راحتی) نمی توان بازگرداند. راه دیگري که براي اجتناب از اشتباهات غیر ضروري در زمانیکه احساس خوبی ندارید وجود دارد این است که در معاملات از پوزیشن هاي با سایز کوچکتر و ریسک کمتر استفاده کنید.براي مثال اگردر حالت طبیعی در هرمعامله 2 درصد ریسک می کنید. تا زمانی که احساس کنید بهتر شده باشید ریسک را به یک درصد یا نیم درصد کاهش دهید . معامله گري ، کسب و کاري نیست که منافعش با ساعات حضور شما وابسته باشد بلکه منافع این کسب و کار وابسته به عملکرد شما است.

آغاز هفته بورس با هیجان معامله‌گران/ نمادهای کوچک مورد توجه بازار

امروز شنبه ۲۷ فروردین ماه شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۳ هزار واحدی به محدوده یک میلیون و ۴۶۷ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز در حدود ۱٫۲۲ درصد افزایش داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، بورس امروز افزایش ۱۳ هزار و ۵۳۹ واحدی را تجربه کرد و در نهایت به سطح یک میلیون و ۴۶۷ هزار واحد رسید.

افزایش شاخص کل هم‌وزن بورس

بر اساس داده‌های شرکت بورس و اوراق بهادار، امروز شاخص کل هم‌وزن ۱٫۲۲ درصد رشد داشت و به محدوده ۳۸۷ هزار و ۶۳۹ واحدی رسید.

معامله‌گران در این روز ۴۸۴ هزار و ۵۴۳ معامله به ارزش ۴۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان انجام دادند.

امروز نمادهای فولاد، فملی، پارسان، شتران، رمپنا، اخابر، شبندر و همراه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند. همچنین نمادهای فخوز، پاکشو، تملت، ذوب و کاوه بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس گذاشتند.

شاخص فرابورس رشد کرد

در روز شنبه شاخص فرابورس با افزایش ۲۰۹ واحدی به محدوده ۲۰ هزار و ۲۴۷ واحد رسید. تعداد معاملات انجام شده در فرابورس نیز ۲۲۹ هزار ۲۴۷ معامله بود.

امروز نمادهای آریا، شگویا، شاوان، مارون، کزغال، فرابورس و سمگا بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای وسپهر، دماوند، اعتلا و اتکای نیز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند.

نمادهای آریا، کرمان، شگویا، گدنا، تجلی، فرابورس و فزر نیز لقب نمادهای پرتراکنش فرابورس را گرفتند.

آخرین قیمت ۲۱۶ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۲۲ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به حدود چهار هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسید.

دلیل گران شدن خودرو چیست؟

چرا بازار خودرو به این حال و روز افتاده؟ برخی می‌گویند، قیمت دلار به عنوان اهرم اصلی در تعیین قیمت خودرو محسوب می‌شود.

دلیل گران شدن خودرو چیست؟

به گزارش صبح تازه، نمی‌توان تأثیر قیمت دلار در نوسانات قیمت خودرو را نادیده گرفت. از سویی دیگر فعالان بازار خودرو معتقدند که عمده دلیل اثرپذیری قیمت خودرو از قیمت دلار مربوط به کم بودن عرضه می‌شود؛ در واقع به دلیل پایین بودن میزان عرضه خودرو، بازار تشنه مانده و همین تشنگی گپ‌های قیمتی عجیب و غریبی را بین قیمت‌های کارخانه و بازار ایجاد و خودرو را بیش از پیش تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای کرده است؛ از این رو بازار به قیمت دلار واکنش سریع نشان می‌دهد. برخی هم می‌گویند، شرایط بازار به سمتی هدایت شده که نمی‌توان دلیل و منطق خاصی برای چرایی واقع پیش آمده در آن مطرح کرد.

چرا خودرو گران شد؟

بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای اخیر تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار با التهابات قیمتی روبرو شده است. اما خریداران خودرو باید دقت کنند درگیر رفتارهای هیجانی در بازار نشده و با دقت بیشتری نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. قیمت برخی از خودروها این روزها با رشد بیش از 10 میلیون تومانی روبرو شده است که اگر بررسی جدی در این رابطه صورت بگیرد خریدار متوجه می‌شود قیمت‌ها کاذب بوده و به نوعی فروشندگان برای بازار گرمی قیمت‌های بالایی را برای انواع خودروها اعلام می‌کنند. نکته قابل توجه اینجاست قیمت‌های بالای خودرو در حالی از سوی فروشندگان اعلام می‌شود که عملا خرید خودرو در بازار متوقف شده و مصرف‌کنندگان منتظر تعیین و تکلیف قیمتها هستند. فعالان بازار در این شرایط معتقدند باید از رفتارهای هیجانی جلوگیری کرد چرا که معاملات امروز ریسک بالایی داشته و نمی‌توان به سود آن خوش‌بین بود. به اعتقاد فعالان بازار، آن دسته از افرادی که نیاز ضروری به خرید خودرو دارند می‌توانند خودرو خریداری کنند اما آن دسته از مردم که قصد تعویض خودروهای خود را دارند یا به دنبال سود هستند باید دقت کنند که معاملات در بازار ریسک بالایی دارد.

در همین حال، اما بررسی وضعیت استقبال از قرعه کشی این شرکت نشان می‌دهد که برای ۳۹ هزار دستگاه خودروی عرضه شده که ۲۵ هزار دستگاه به صورت فروش فروش فوق‌العاده (با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه) و ۱۴ هزار دستگاه به صورت طرح پیش فروش (با موعد تحویل حداکثر ۱۲ ماهه) بوده، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شرکت کرده‌اند و نکته قابل تأمل آنکه بیشترین تقاضا برای خودروی پژو پارس سال با ۲ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۳۱ متقاضی به ثبت رسیده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که وزارت صمت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دنبال ساماندهی ثبت نام‌کنندگان برای شرکت در قرعه کشی‌ها بود اما می‌بینیم که باز هم ۶.۵ میلیون نفر برای دریافت تنها ۳۹ هزار دستگاه خودرو در قرعه کشی ثبت نام کرده‌اند.

بر این اساس، وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد و کاهش قدرت خرید مردم را از جمله دلایل اصلی بروز این اتفاق می‌توان برشمرد. از سوی دیگر، توجه به کاهش ارزش پول ملی، خودرو تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای شده و اغلب ثبت نام‌کنندگان به دنبال حفظ ارزش دارایی خود از طریق تبدیل پول به کالا هستند. در این بین در مورد اینکه چرا بازار خودرو به این حال و روز افتاده است باید اشاره کرد که قیمت دلار به عنوان اهرم اصلی در تعیین قیمت خودرو محسوب می‌شود و نمی‌توان تأثیر قیمت دلار در نوسانات قیمت خودرو را نادیده گرفت. از سویی دیگر فعالان بازار خودرو معتقدند که عمده دلیل اثرپذیری قیمت خودرو از قیمت دلار مربوط به کم بودن عرضه می‌شود؛ در واقع به دلیل پایین بودن میزان عرضه خودرو، بازار تشنه مانده و همین تشنگی گپ‌های قیمتی عجیب و غریبی را بین قیمت‌های کارخانه و بازار ایجاد و خودرو را بیش از پیش تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای کرده است؛ از این رو چون خودرو یک کالای سرمایه‌ای شده است، نسبت به اتفاقات پیرامون به ویژه قیمت دلار واکنش سریع نشان می‌دهد.

فعالان خودرویی چه می‌گویند؟

در همین راستا، اسد کرمی نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تایید افزایش نرخ خودرو در ابتدای هفته جاری، می‌گوید: در روزهای گذشته شاهد نوسان‌های نرخ ارز در بازار بودیم و از آنجایی که ارز یک فاکتور مهم در نرخ خودرو محسوب می‌شود شاهد افزایش 1 تا 3 درصدی نرخ خودرو در بازار هستیم. بنابر اعلام وی، خودرو شاهین 7 میلیون تومان، پراید 1 تا 2 میلیون تومان و پژو 206 حدود 5 میلیون تومان گران شده است. به گفته این فعال صنفی؛ کمبود عرضه خودرو را می‌توان به عنوان یک عامل مهم برای افزایش نرخ خودرو در نظر گرفت؛ اما شرایط بازار به سمتی هدایت شده است که نمی‌توان دلیل و منطق خاصی برای چرایی واقع پیش آمده در آن رفتارهای هیجانی معامله گران مطرح کرد. وی با اشاره به کاهش تقاضا برای خرید خودرو از سوی مصرف‌کنندگان، گفت: این روزها مردم نبض بازار را در دست دارند و به این دانش رسیده‌اند که در زمان اوج قیمت‌ها خرید را متوقف کنند چراکه این احتمال را می‌دهند که در روزهای آینده قیمت‌ها افت کند البته کاهش توان خرید مردم در افت تقاضا نیز تاثیرگذار است. کرمی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال کلاه‌برداری در فروش‌های لیزینگی وجود دارد و مردم از این شیوه فروش خودرو استقبال کرده‌اند؟ گفت: خودروهایی چینی مانندام وی‌ام فروش لیزینگی دارند. سودهای فروش لیزینگی سرسام‌آور است و ممکن است برای خودرو 400 میلیونی خریدار 300 میلیون تومان سود به فروشنده پرداخت کند از این‌رو لیزینگ در بازار شکل خوبی ندارد. نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ادامه داد: در هفته‌های گذشته سایپا در مدت کوتاهی فروش لیزینگی شاهین و کوئیک را آغاز کرد اما رفتارهای هیجانی معامله گران 2 روز است که سایت فروش لیزینگی این خودروها بسته شده است. به نظر می‌رسد مشکلاتی که سایپا با وزارت صمت دارد باعث شده است که فروش لیزینگی متوقف شود در حال حاضر تکلیف کارخانه‌ها مشخص نیست و نمی‌دانند به چه شیوه باید عمل کنند.

وی با بیان اینکه واردات خودرو در بازار داخلی تاثیری نخواهد گذاشت، گفت: به نظر می‌رسد اگر وارداتی انجام شود خودروهای چینی و خودروهای 1 میلیارد تومانی وارد کشور شود که واردات این خودروها بدون تردید در بازار تاثیری نمی‌گذارد. به گفته کرمی؛ بعید است که ایران خودرو تا پایان سال فرآیند قرعه‌کشی را حذف کند؛ هر مدیر در ابتدای روی کار آمدن قولی‌هایی به مردم می‌دهد اما به مرور زمان قول‌هایی که داده‌ است را فراموش می‌کنند.سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم با بیان اینکه مشکلات بازار خودرو برای امروز و دیروز نیست بلکه از سال ۹۷ که عرضه نزولی شد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار نجومی شد، به مهر می‌گوید: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود با کوچک‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمتی می‌شود. وی معتقد است که اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمت‌ها به این شکل نمی‌شد و این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را رفتارهای هیجانی معامله گران شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد بود قطعاً قیمت‌ها کاهش محسوسی می‌یافت. همچنین به گفته موتمنی تقریباً به نیاز ۴۵ درصد بازار پاسخی داده نشده است؛ در حال حاضر یک تقاضای انباشته ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاهی در بازار خودرو داریم، بنابراین تا زمانی که به صورت عملی به این تقاضا پاسخ داده نشود نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های روی کاغذ، بتواند بازار را سامان دهد. البته باز هم باید اشاره شود که یکی دیگر از شعارهای وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو، افزایش عرضه بود که مشاهدات نشان می‌دهد هنوز این وعده محقق نشده است.

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که از هفته گذشته و با افزایش نرخ دلار بازار نیز که طی ماه‌های گذشته یک ثبات نسبی داشت با تلاطم نسبی مواجه شد؛ به شکلی که قیمت‌ها بین یک تا ۴۰ میلیون تومان دستخوش تغییر شده است. موتمنی در این ارتباط می‌گوید: اکنون در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی‌شود. می‌توان گفت بازار به خواب رفته از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و همین طور روشن نشدن جزییات واردات خودرو و به نتیجه نرسیدن موضوع برجام سبب شده مشتریان همیشگی بازار، منتظر روشن شدن این موضوعات به ویژه واردات خودرو باشند. اما در روزهای اخیر که قیمت دلار در بازار آزاد در حال افزایش است احتمال این وجود دارد که خودرو در بازار گران‌تر هم شود.

صف خرید و صف فروش سهام چیست؟

در روزهایی که هیجان معاملات چه در جهت منفی و چه مثبت افزایش پیدا می‌کند، شاهد پدیده‌ای تحت عنوان صف خرید و صف فروش هستیم. اما صف خرید و فروش سهام چه مفهومی دارد و این شرایط، چه زمانی برای سهام پیش می‌آید؟

صف خرید و صف فروش سهام چیست؟

آنچه در این مطلب می‌خوانید:

 • محدودیت دامنه نوسان چیست؟
 • صف خرید چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟
 • چگونه در صف خرید سهام بخریم؟
 • نفر چندم صف خرید هستم؟
 • چگونه سهام خود را صف خرید کنیم؟
 • صعود چندروزه سهام دارای صف خرید؟
 • صف فروش چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟
 • چگونه در صف فروش سهام بفروشیم؟

دنیای بورس | جذابیت سودگیری در بورس تهران در مقایسه با دیگر بازارهای موازی سبب شد تا امسال شاهد ورود خیل عظیمی از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به جمع بورس‌بازان باشیم. هر چند این مهم به خودی خود با ورود پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام به رونق این بازار می‌انجامد اما مهمترین ریسک افزایش تازه‌واردها، افزایش نوسان به سبب تشدید رفتارهای هیجانی میان معامله‌گران هست. جایی که به سبب بروز رخدادی غیرمترقبه یا انتشار خبری خاص با تغییر مسیر قیمت‌ها در بازار مواجه هستیم. در این شرایط است که با پدیده‌ای تحت عنوان «صف خرید» یا «صف فروش» بسته به روند شاخص کل روبرو می‌َشویم. اما صف خرید و فروش سهام چه مفهومی دارد و چگونه قابل شناسایی است؟

واقعیت این است که اصل ماجرای تشکیل صف در بازار سهام به محدودیتی تحت عنوان «دامنه نوسان» باز می‌گردد. محدودیتی که به سبب بروز رفتارهای هیجانی در بازار می‌شود.


صف خرید و صف فروش سهام چیست؟

محدودیت دامنه نوسان چیست؟

دامنه نوسان به بیشترین تغییرات مجاز قیمت سهام در طول یک روز معاملاتی گفته می‌َشود. این تغییرات می‌توان در جهت مثبت یا منفی اعمال شود. در بازار سهام ایران در حال حاضر دامنه نوسان قیمت سهام برای سهام بورسی و فرابورسی 5 درصد در نظر گرفته شده است. به این معنا که قیمت روز گذشته سهم نقطه صفر درصد در نظر گرفته شده و بر مبنای این قیمت سهام می‌تواند 5 درصد مثبت یا 5 درصد منفی نوسان کند. به عنوان مثال اگر قیمت پایانی سهام ما روز گذشته 1000 تومان بوده، امروز می‌تواند تا 1050 تومان رشد کند یا بالعکس تا 950 تومان افت کند. البته درصد دامنه نوسان در بازار پایه یا برای حق تقدم‌ها متفاوت است و بسته به قوانین هر بازاری تعریف می‌شود. نکته جالب توجه این است که در اکثر بورس‌های بین‌المللی و پیشرفته چنین محدودیتی مشاهده نمی‌شود.

صف خرید چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟

یکی از اصطلاحاتی که در روزهای مثبت به گوش می‌رسد، تشکیل صف خرید در سهام است. صف تقاضا زمانی تشکیل می‌شود که قیمت آخرین معامله یک سهم به سقف مجاز روزانه رسیده باشد و دیگر امکان قرار دادن سفارش در قیمت بالاتر وجود ندارد. یعنی قیمت سهم 5 درصد رشد کرده باشد. حال در صورتی که در سقف مجاز روزانه دیگر فروشنده‌ای وجود نداشته باشد و افراد برای خرید سهم با یکدیگر در رقابت باشند، سفارش‌های خرید در عدم عرضه انباشته شده و به صف خرید می‌انجامد. به عبارتی دیگر با فزونی تقاضا نسبت به عرضه سهام به صف خرید می‌روند. هر چه تعداد سهام در صف تقاضا بیشتر باشد در اصطلاح گفته می‌شود که صف طولانی‌تر است.

برای درک بیشتر صف خرید به عکس زیر توجه کنید. در این روز سهام کاشی پارس اجازه نوسان قیمت بین 27920 تا 30858 ریال داشت. افزایش تقاضا برای سهام مذکور اما به شکلی بود که پس از معامله 3.8 میلیون سهم «کپارس» و رسیدن قیمت آن به سقف مجاز روزانه، دیگر فروشنده‌ای باقی نماند اما فزونی تقاضا بر عرضه سبب شد تا سفارشی به میزان 3 میلیون و 727 هزار سهم در سقف قیمتی توسط 84 معامله‌گر در سامانه معاملاتی ثبت شود اما از آنجایی که هیچ سهامداری در این قیمت حاضر به فروش سهامش نشد، پدیده صف خرید شکل گرفت و 84 معامله‌گر مذکور تا این لحظه موفق نشدند تا سهم مورد نظر خود را خریداری کنند. در این شرایط معامله‌گری که زودتر سفارش خرید خود را ارسال کرده از شانس بیشتری برای خرید سهم مورد نظر خود برخوردار است.


صف خرید چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟

چگونه در صف خرید سهام بخریم؟

این سوالی است که شاید در روزهای صعودی بازار سهام ذهن بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد بورسی را به خود مشغول کند. همانطور که اشاره شد صف خرید زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای خرید یک سهم از میزان عرضه آن در سقف مجاز قیمت روزانه پیشی بگیرد. در این حالت فروشنده چندانی وجود ندارد اما متقاضیان می‌توانند سفارش‌های خود را در سامانه معاملاتی ثبت کنند. در این شرایط افرادی که زودتر سفارش‌های خود را در سیستم ثبت کرده‌اند از شانس بیشتری برای خرید سهام برخوردارند. به این ترتیب در صورت ثبت یک سفارش فروش در سقف قیمت، به صورت خودکار کسانی که جایگاه بالاتری در صف دارند، مالک سهم فروخته شده خواهند شد.

نفر چندم صف خرید هستم؟

برای اینکه متوجه جایگاه خود در صف خرید یک سهم شوید، لازم است به صفحه معاملات آنلاین کارگزاری خود مراجعه کنید.

چگونه سهام خود را صف خرید کنیم؟

شاید برای فعالان قدیمی بازار این سوال کمی عجیب باشد اما بسیاری از تازه‌وارد‌ها پس از مشاهده تشکیل صف خرید در یک سهم بازار، به این فکر فرو می‌روند که چگونه می‌توانند سهم موجود در پرتفوی خود را نیز روانه صف خرید کنند. واقعیت این است که روند قیمتی هر سهم تابع عرضه و تقاضا است و یک معامله‌گر خرد با میزان سهم پایین هیچ‌گاه توان این را ندارد که بتواند مازاد تقاضا در یک سهم ایجاد کند و در نهایت سبب تشکیل مازاد تقاضا در یک سهم شود. بلکه اقبال عمومی برای خرید سهام یک شرکت و همزمان تمایل پایین یک سهامدار برای به فروش رساندن سهم خود در قیمت تابلو است که می‌تواند یک سهم را روانه صف خرید کند.

صعود چندروزه سهام دارای صف خرید؟

در حال حاضر به اشتباه تصوری میان برخی سرمایه‌گذاران وجود دارد که می‌پندازند سهمی که به صف خرید رفته است ارزنده بوده و در روزهای آینده به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این موضوع سبب می‌شود که شاهد طولانی‌تر شدن صف‌های خرید باشیم. این در حالی است که صف تقاضا هیچ‌گاه نمی‌تواند نشانه صعود سهم در روزهای آتی باشد. از این رو توصیه می‌شود بورس‌بازان از معاملات هیجانی در این سهام خودداری کنند.

صف فروش چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟

اما صف فروش چیست. در واقع صف فروش را می‌توان عکس پدیده صف خرید دانست. یعنی زمانی که سهم روندی نزولی را تجربه می‌کند و تا کف مجاز روزانه افت کرده است، فزونی عرضه بر تقاضا به تشکیل صف فروش می‌انجامد. در این شرایط قیمت سهم 5 درصد کاهش داشته است.

در این قیمت دیگر هیچ معامله‌گری در سمت خرید سهام وجود ندارد و در عین حال امکان فروش سهم در قیمت پایین‌تر نیز وجود ندارد. در نتیجه انباشته شدن سفارش‌های فروش از سوی سهامدارنی در قصد نقد کردن سهام خود را دارند سبب می‌شود تا شاهد شکل‌گیری صف فروش در سهم مورد نظر باشیم.

هر چه تعداد سهام در صف فروش بیشتر باشد در اصطلاح گفته می‌شود که صف سنگین است. به عنوان نمونه به تصویر زیر توجه کند. در این نمونه قیمت سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو با افت 5 درصدی به 11545 ریال رسیده است.

همانطور که ملاحظه می‌کنید در قسمت خرید سهم هیچ تقاضایی مشاهده نمی‌شود. اما بالعکس در سمت فروش شاهد سفارش فروش بیش از 9 میلیون سهمی در کف قیمت روزانه «خگستر» توسط 420 سهامدار هستیم. سهامدارانی که به دلیل نبود خریدار موفق نشده‌اند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند.

در این شرایط گفته می‌شود نماد «خگستر» به صف فروش رفته است یا شاهد صف فروش سنگین در «خگستر» هستیم. در این شرایط معامله‌گری که زودتر سفارش فروش خود را ارسال کرده از شانس بیشتری برای نقد کردن سهام خود برخوردار است.


صف فروش چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟

چگونه در صف فروش سهام بفروشیم؟

فروش سهام در صف فروش رفتارهای هیجانی معامله گران نیز همانند بخش خریداری سهم در صف خرید می‌تواند باشد. به این ترتیب سهامدار شرکتی که با افت حداکثری قیمت در معاملات روزانه مواجه شده و با غلبه عرضه بر تقاضا به صف فروش رفته است می‌تواند سفارش فروش خود را در سامانه معاملاتی ثبت کند. در این حالت نیز کسانی که در جایگاه بالاتری در صف فروش قرار دارند یا نسبت به سایر سهامدران سفارش فروش خود را زودتر ثبت کرده‌اند از شانس بیشتری برای فروش سهم برخوردارند و با ثبت اولین سفارش خرید در سامانه بسته به حجم سفارش، از ابتدای صف فروش سهام فروخته شده و به متقاضی واگذار می‌شود.

ده روش حفظ تمرکز برای معامله گران بازار فارکس

معامله

ما معتقدیم که کلید موفقیت در درون خود ماست؛ و اینکه هر کدام از ما مسئولیت کامل نتایج خودمان در بازار را به عهده داریم. لیست ده موردی ای که در ادامه می آید، از مباحث متعددی که در کنفرانسهای ماهیانه ما مطرح شده است، برگرفته شده است . بعضی از این موارد را شما می دانید . برخی هم جدید هستند… امیدواریم که آن را مفید در یابید.

1 . واقعیت را درک کنید

معامله کردن در فارکس بازی احتمالات است. فرض کنید ما سکه ای را پرتاب می کنیم .اگر شیر بیاید شما یک دلار می برید و اگر خط بیاید من یک دلار میبرم .ساده است .شیر و خط هر کدام نیمی از دفعات می آیند، وهیچکدام از ما نه میبرد و نه می بازد.

حالا به طریقی که من نمیدانم، شما یک سکه دستکاری شده داریدکه از هر 100 پرتاب، 51 بار شیر و 49 بار خط می آورد.

حالا شما مجوز چاپ پول دارید. بیائید اسمش را بگذاریم: سیستم معامله گری شیرها تنها کاری که شما انجام می دهید اینست که با خیال راحت بنشینید و دائم روی شیر شرط ببندید .درنهایت شما تمام پول من را می برید. ( همینطورپولهرکسدیگریراکهباشماشرط بندیکند ) .

تنها چیزی که هرسیستم معامله گری به شما می دهد، یک لبه باریک است که آهسته روی آن حرکت کنید و جلو بروید .نوعی جانبداری مطلوب .یک چیزی که بیشتر درست درمی آید تا غلط.

هر سیستم معامله گری که شما اسفاده کنید…

…pattern breakouts، trend-following، fibonacci، moving averages، channel

Oscillator signals، bollinger bands، swing trading، opening gaps …

…شما به یک طرفداری مثبت تکیه می کنید.

لزوماً یک سیستم معامله گری می گوید :وقتی x رخ داد y رخ می دهد وگاهی رخ نمی دهد .

اما اکثر اوقات رخ میدهد. و همه کاری که سیستم معامله گری شما انجام می دهد، اینست که به شما کمک می کند تا تریدهایی که احتمال سود ده بودنشان زیاد است را تشخیص بدهید، سپس درست وارد شوید ودرحالیکه اجازه می دهید سودتان رشد رفتارهای هیجانی معامله گران کند از آن مواظبت می کنید.

حال ، بعضی از این سیستمها از بقیه بهترند .اما خودتان را درگیر جستجو برای سیستم ایده آل وکامل نکنید… چیزی مثل جام جم فارکس، سنگ مقدس ترید، سیستمی که هر قدر بخواهید سود می دهد و تحت هیچ شرایطی اشتباه نمی کند…

سیستمی را انتخاب کنید که دوست دارید، با آن احساس راحتی می کنید و آن را می فهمید.

سپس آن را رها نکنید. با ثبات باشید.

یک تریدر آرام ومنظم، یک سیستم متوسط را برمی دارد و از آن پول در می آورد .یک تریدر عصبی و خودمختار، یک سیستم عالی برمی دارد وهمه چیزرا خراب میکند. همه تریدرها “روزهای خوب” و “روزهای بد” دارند. بعضی روزها شما کمی سود می کنید .بقیه روزها شما کمی ضرر می کنید .و یک یا دوبار در ماه، بطور متوسط، سودهای بزرگی میکنید. به این ترتیب است که شما بعنوان یک تریدر، پول در می آوریٍد.

مسئله اینجاست که شما هیچوقت نمی دانید، کٍی تریدهای بزرگ از راه می رسند .درست مثل ” سیستم تجاری شیرها” که قبلاً گفتیم، همان یک مرتبه که شما از ترید کردن صرفنظر می کنید، دقیقا همان زمانی است که بازار به ناگهان خیز برمی دارد و دیگرهرگز به عقب نگاه نمی کند. شما باید تصویر کلی و بزرگ بازار را ببینید .این موضوع را درک کنید که تریدی که در حال انجام دادن هستید ، تنها یکی از هزاران است .با این تصور، این ترید اهمیت چندانی ندارد.

مانند یک پلانکتون دراقیانوسی بزرگ.

ترید کردن یعنی مدیریت ریسک و سپردن خود به دست قدیمیترین قانون جهان: قانون کهن احتمالات.

2 . معاملات خودرا طرح ریزی کنید، سپس طرح خودرا اجرا کنید کار شما بعنوان یک معامله گر عبارتست از پیروی از یک طرح معاملاتی.

و چه کسی قرار است این طرح را بنویسد؟ شما.

به کلمه “بنویسد” توجه کنید .طرحتان باید نوشته شود، روی میز کارتان، جلوی خودتان. تمام سیستمهای معاملات به شما قواعدی برای ترید کردن ارائه می دهند ،کاری که شما انجام می دهید اینست که این قواعد را برای خودتان به صورت یک طرح رآورید.

یک طرح معاملات، شامل سه قسمت است :مقدمه چینی، ورود و خروج.

نکته ایجاست که یک طرح معاملات هر احتمالی را در بر می گیرد .شما می دانید در بازار دنبال چه هستید، چه زمانی وارد معامله شوید و کی خارج شوید. آن را ساده بگیرید و سپس آن را دنبال کنید . خالصانه.

3 . اگر زیاد خرج نکنید، زیاد از دست نمی دهید

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که احتمال دارد شما بعنوان یک تریدر انجام دهید، آن استِ که پول زیادی را در یک معامله به کار بگیرید. هرقدر پول بیشتری را وارد کنید، سوخت احساسی بیشتری را روی آتش ریخته اید .نهایتا شما به طور رقت باری خواهید سوخت و آسیب روحی آن ممکن است جبران ناپذیر باشد.

اکثر معامله گران تازه کار، روی یک برد سریع خیلی شرط بندی می کنند. در معاملات روزانه ، جایی که تریدرها میتوانند سریع و سنگین وارد شوند، چند معامله بزرگ و ناشیانه می تواند سرمایه آنها را درسته ببلعد .تریدرهایی که دوام می آورند، کسانی هستند که مقدار کمی از سرمایه خود را در هر معامله وارد می کنند.

در صورتیکه شما دارای سرمایه کمی هستید، توجه کنید که باید از سیستمی استفاده کنید که ضرر کوچکی را ارائه می دهد .متناوباً در بازه های زمانی کوتاه تر، مثل چارت 1 دقیقه, ترید کنید چون آنجا می توان ضررها را به حداقل رسانید.

اعتماد بنفس بیش از حد، یکی دیگر از دلایل ریسک مفرط می باشد.

ایراد اصلی تضمینی ترید کردن آن است که:

الف- بازار بندرت زیر بار اجبار می رود.

ب – دیگران هم همه آن تضمین را می بینند و به داخل می پرند .پس اگر خطا کرده باشند، برای مدت زیادی قیمت برنمی گردد. به خاطر حجم .

در هر معامله روی مقدار کمی ریسک کنید .در این حالت آسوده تر هستید و برای اجرای مناسب معامله تواناتر خواهید بود.

4 . به پول فکر نکنید، به تعداد پوینت فکر کنید درادامه بحث ، به رابطه شما و پول می رسیم.

بخواهید یا نخواهید پول در جامعه ما ارزش زیادی دارد .پول مهم است .و ما هم بار احساسی زیادی را به آن آویزان می کنیم.

خوب،حالاچهحالیپیدامیکنیدوقتیمیبینیدصدهادلار(شایدهمهزاران،بستهبهبزرگی حسابتان )جلویچشمانتاندودمیشودوبههوامیرود؟

مسئله اینجاست که ” مخارج” هم بخشی از بازی هستند .شما مجبورید کمی ببازید تا کمی بیشتر ببرید .همانطور که قبلا گفتیم جام جم وجود ندارد که شما را همیشه برنده کند . اگر نمی توانید رابطه تان را با پوًل تغییر دهید، اصلاً به پول فکر نکنید .در عوض روی اعداد متمرکز شوید.

به ” در صد حساب اولیه” فکر کنید .به ” نسبت متوسط ریسک به بازده ” یا ” نسبت پوینتهای بالقوه سود به کل پوینتهای ریسک شده ” فکر کنید . روی بیشتر شدن ا عداد تمرکزکنید؛ پول ، خود از خود مراقبت می کنند.

رفتارهای خود تخریبی به آسانی خودشان را در بازارها آشکار می کنند، علی الخصوص در بین تریدرها .وقتی قیمت جلوی چشم شما بازی می کند ، می تواند به شما چنگ بزند .ممکن است کم کم فکرکنید که در حال بازی کردن با شماست. به همین دلیل است که شما باید خیلی خیلی مراقب باشید و از احساسی ترید کردن بپرهیزید.

در صورتی که دائم مثل دیگ زودپز بجوشید و درآستانه انفجار بسر ببرید ، قطعاً شاهد تجربه ای بسیار تلخ در بازار خواهید بود.

موقع ترید کردن احساساتی نشوید .بخاطر داشته باشید که تریدی که در حال انجام دادن هستید فقط جزئی از یک سلسله بلند از تریدهاست . شما قراراست که مدت زیادی در این بازار فعالیت کنید .این موضوع را به خاطر داشته باشید و هرگز و به هیچ عنوان خودتان را زیاد پایبند یک ترید نکنید.

شما باید خودتان را به دید یک تریدر حرفه ای نگاه کنید .در آغاز هر روز کاری رفتارهای هیجانی معامله گران ، قبل از اینکه بازار باز شود ، چند دقیقه ای را برای خودتان وقت بگذارید. چشمانتان را ببندید .بازار را تصور کنید .روی صفحه کامپیوترتان چارت بازار آنی را ببینید .تماشا کنید چطور قیمت بالا و پایین بازی می کند.

خودتان را ببینید که وارد می شوید .توجه کنید که آرام هستید .شما هشیارید و آرام .کاملاً بدور از هیجان .آسوده و آرام .مشاهده کنید قیمت چطور بعد از ورودتان حرکت می کند .چطور به حد ضرری که تعیین کرده اید نزدیک میشود.

بصورت ذهنی چند تا معامله بکنید . آنها را دنبال کنید . یکی از تریدهایتان ضرر می شود .توجه کنید که شما تصویر کلی بازار را می بینید .کاملاً بدور از هیجان .آسوده و آرام .یک معامله دیگر انجام می دهید .یک ضرر کوچک دیگر .شما آشفته نمی شوید . سپس یک سود .

باز هم شما آرام هستید . اینها همه جزئی از این کارند.

این کار تمرین می خواهد . و شما باید مرتب تمرین کنید تا حداکثر تجربه را کسب کنید . این کار را هر روز صبح انجام دهید و یا در هر زمانی که استرس دارید یا احساس می کنید تمرکز خود را از دست داده اید.

مزیت این تکنیک آن است که مجانی است . اما نتیجه آن عالیست.

6 رئیس خودتان باشید

تنها شما مسئول مبادلات خود هستید .شما ، به تنهایی ، مسئول موفقیت یا شکست خود به عنوان یک تریدر هستید . نه ذخیره ارزی …نه دولت… نه سیستم مبادلات… نه بازار خودتان.

این یک مسئولیت بزرگ است . شما با مهربان بودن با خود ، از عهده اش برمی آیید. معلم خود باشید . ببینید در طول یک جلسه ترید چطور رفتار می کنید .مخصوصاً مواظب احساسات خودتان باشید.

تمرکز روی احساساتتان ، بازخورد مفیدی درمورد عملکردتان دست می دهد .یادتان باشد که داشتن یک ” روز خوب ” یا یک ” روز بد ” اینجا مطرح نیست . چیزی که اهمیت دارد چگونگی عملکرد شما در این کار است.

آیا شما درحال حرفه ای شدن هستید، و از هیجانات خود تاثیر نمی پذیرید؟ یا اینکه حساس و تحریک پذیر شده اید ؟ از دست بازار … زندگی … بی عدالتی…

هیجانات منفی علامتهای زودرسی هستند ، که به شما می گویند شما باید آرام و ریلکس باشید و خیلی زود به خودتان بیایید.

تنشی که در جسمتان ایجاد شده را احساس کنید و آن را رها کنید . بگذارید برود . تمرین تجسم را دوباره انجام دهید . به یاد بیاورید که اینها همه جزئی از کل هستند . این فقط یک ترید است ، فقط یک روز دیگر.

اگر در طول ترید اشتباهی مرتکب شدید – کی هست که اشتباه نکند – توی سر خود نزنید . از آن یک یادداشت ذهنی بردارید . از بازار بخاطر درسی که به شما داده تشکر کنید ؛ و ادامه دهید.

با خودتان مهربان باشید . خیلی مهم است که ازفروافتادن در یک دایره بسته هیجانی خودداری کنید که نهایتاً منجربه آسیبی جدی به حسابتان و به شخصیتتان می شود.

7 مراقب کلامتان باشید این آزمایش را انجام دهید:

از دوستتان بخواهید که چشمانش را ببندد و دستش را دراز کند . حالا از او بخواهید که به کلمه ” ضعیف ” فکر کند ، سپس دستش را به سمت پایین فشار دهید . خواهید دید که دستش به راحتی پایین می رود.

آزمایش را دوباره مانند قبل انجام دهید ، فقط این بار به او بگویید که به کلمه ” قوی “ فکر کند .این بار مقاومت شدیدی را در دستش خواهید دید ، طوری که باید سعی کنید که آن را حرکت دهید.

دو کلمه ساده – دو نتیجه کاملاً متفاوت.

اگر کلمات تا این حد قدرتمند هستند ، فکر کنید چه بر سر خود می آورید وقتی که خود را “احمق ” یا بدتر از آن خطاب می کنید .اما کلمات حتی از نام گذاری هم نافذتر هستند . در باره این یکی چه می گویید… “ضرر “

فکرش را بکنید که چه جادویی دارد . فرصت از دست رفته ؟ یک شکاف در زندگی ؟ یک سرقت؟ یک محرومیت؟ تعجبی ندارد که تریدرها نمی خواهند ضرر کنند . بیایید اسم دیگری روی آن بگذاریم :” یک هزینه ” آهان ، حالا بهتر شد . خیلی حرفه ای تر است . به شما کمک می کند که آن را در جای خودش بگذارید . همینطور در آنسوی برگه تراز ، بیایید دیگر نگوییم: “برد ” یا ” سود ” که دوباره ما را به سمت احساسات سوق می دهد . بگویید :

درآمد در مقابل هزینه . آیا کاسبی همین نیست ؟ یک تجارت.

اگر این مطلب را جا بیاندازید ، سودده تر خواهید شد . شخصیتخودرادریکجنگساختگی

پرتاب نکنید که منطقتان را زیر سؤال ببرد.

در هنگام کار مراقب کلامتان باشید . همواره از کلمات خنثی استفاده کنید ، چه در مورد خود و چه در رابطه با بازار.

8 کمتر درواقع بیشتر است

بهترین زمان برای ترید روزانه ، دو ساعت اول پس از باز شدن بازار است . بعضی از تریدرها دوست دارند نیم ساعت آخر قبل از بسته شدن را هم ترید کنند. بزرگترین حرکتها ، به همراه بیشترین فشار خرید و فروش که بهترین روندها را بوجود می آورند ، در این ساعات رخ می دهند.

بسیاری از تریدرهای کوتاه مدت از قاعده ” سه ضربه و خروج” پیروی می کنند.

با محدود کردن تریدهایتان به – حداکثر – سه ترید در روز می توانید سطح استرس را در خود بسیار پایین بیاورید . شما هشیارتر خواهید بود و احتمال اشتباه در شما کاهش می یابد.

با این کار شما همچنین خود را در مقابل یک ” روز خودکشی ” بیمه می کنید .در چنین روزی شما در دام دنباله ای از ضررها می افتید و هر بار می خواهید ضرر قبلی را جبران کنید…

حالا که این مطالب را به دور از غوغای بازار می خوانید ، ممکن است فکر کنید هرگز در چنین دامی نخواهید افتاد. اما واقعاً عجیب است که چه تریدرها ، بی خیال از این غوغا ، در دام بهمن ضررهای متوالی گیرمی افتند…

پند !

فردا روزی دیگر است.

سخت نگیرید . هفته ای 40 ساعت کار نکنید . سودها را در طول زمان انباشته کنید و شما با کمتر کار کردن بیشتر بدست می آورید.

کار در بازار فارکس خیلی مفرح و هیجان انگیز است . فشار عصبی ، هجوم آدرنالین . معامله در بازارهای مالی جهان. ممکن است شما مقام والای یک تریدر را دوست داشته باشید : سلام آقای ….- تریدر بزرگ- از دیدنتان خوشحالم.

برای بعضی تریدرها فارکس یک راه فرار است . آنها از دنیای اطرافشان متنفرند از کارشان ، رئیسشان ، همسرشان ، در واقع از همه زندگیشان . ترید کردن برای آنها یک سرگرمی می شود که با اراده خود به آن می گریزند . در حقیقت ، تریدکردن می تواند فقط یک دلیل و هدف داشته باشد.

در صورتی که شما به دلیل دیگری ترید می کنید ، محکوم به شکست هستید ، چون از موضع احساسات وارد شده اید ، نه با عملکرد فکری مکانیکی ، که از مشخصات بارز یک تریدر خوب است.

انگیزه تان را از تریدکردن بررسی کنید . ببینید می توانید یک مورد پنهان پیدا کنید . یک جای خالی در زندگیتان که در حال حاضرجای آن را تریدکردن پرمیکند .. ، خودش است.

متعادل زندگی کنید . تمام روز را ترید نکنید . بیرون بروید . مردم را ملاقات کنید . کار جدیدی را شروع کنید . دنبال علائق جدید بگردید. میز ترید را از انباشته های احساسی خالی نگه دارید.

10 ابزار ضروری معاملات لحظه ای

معامله گران فارکس لحظه به لحظه زندگی می کنند.

این حالت نتیجه تغذیه دائم بوسیله اطلاعات زنده است ، اغلب مشکل است که تصویر کلی را ببینید . ولی اگر می خواهید دوام بیاورید و موفق شوید باید این کار را بکنید :تصورکردن ترید جاری به عنوان یکی از یک سری طولانی ، کمک می کند که انظباط کارتان را حفظ کنید و سطح هیجانتان را کاهش دهید. ولی یک ابزار برای تریدرها وجود دارد که به ارتقاء عملکردتان بیش از هر چیِز دیگری کمک می کند.

دفتر یادداشت تریدر.

این دفتر یادداشت با دفتر خاطرات کلیشه ای فرق می کند.

دفتر یادداشت تریدر می تواند کامپیوتری باشد که به صورت یک فایل متنی روی کامپیوتر ذخیره شده است . یا ممکن است یک قلم و کاغذ سنتی را مؤثرتر بیابید. (یک چیزی درباره نوشتن روی کاغذ وجود دارد که آن را شخصی تر می کند . شاید همکاری بین دست و چشم با مغز یا چیزی شبیه آن . به علاوه در هنگام ترید لحظه ای شما به اندازه کافی برنامه باز دارید که جا برای نوشتن در کامپیوتر نباشد ). یک راه دیگر هم استفاده از یک ضبط صوت است .

خیلی خوب است اگر صحبت کردن را به نوشتن ترجیح دهید.

خوب حالا فرض کنیم یکی از این روشها را انتخاب کرده اید . چه خواهید گفت یاچه خواهید نوشت؟

هر چیز ؛ چندان مهم نیست.

نگران دستور زبان نباشید . یکی دو کلمه درباره اتفاقاتی که می افتد بنویسید . می توانید از …وقایع و ارقام ، کد معامله ، تاریخ و ساعت ، حجم ، قیمت ورود ، حد ضرر ، قیمت خروج ، یادداشت بردارید . در ضمن – ومهمتر از همه – افکارتان را ثبت کنید.

اگر در انجام یک معامله تردید دارید ، بگویید . اگر ترسیده اید یا در حالت پشیمانی و ترس قرار دارید ، در مورد آن یادداشتی بردارید.

وقتی خارج میشوید ، دلیلش را بیان کنید . با_ضرر بیرون آمده اید؟ سود کرده اید؟ قبل از خروج چه احساسی داشتید ؟ حالا که خارج شده اید چه احساسی دارید ؟ برداشتن گزارشی از آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد ، تنها چند لحظه وقت می گیرد .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.