حجم نسبی (relative volume)


طراحی روشی به منظور حذف کاف از دستگاه پلي گراف در آزمون دروغ سنجي با استفاده از شبكه عصبی پرسپترون چند لایه

(1393) طراحی روشی به منظور حذف کاف از دستگاه پلي گراف در آزمون دروغ سنجي با استفاده از شبكه عصبی پرسپترون چند لایه. مجله فناوري اطلاعات در طراحي مهندسي.

Full text not available from this repository.

Persian Abstract

در دروغ سنجی متداول، برای اندازه گیری تغییرات نسبی فشارخون از یک کاف استفاده می گردد. در این مطالعه هدف ارائه روشی برای حذف کاف است؛ به گونه ای که اطلاعات فشارخون سرخرگی به نحو مناسب دیگری به دست آید. برای این منظور بر اساس ارتباط حجم خون شریانی و فشار خون، مدلی برای تخمین سیگنال تغییرات فشار خون ارائه می شود . مدلسازی با یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه انجام شده است. خروجی مدل ارائه شده با سیگنال تغییرات فشارخون، در 3 سطح سیگنال، ویژگی و طبقه بندی بررسی شده و با ارائۀ معیارهای ارزیابی مناسب، اعتبار مدل مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج ارزیابی مدل نشان داد 4 می تواند سیگنال تغییرات فشار خون را تخمین بزند. همچنین / 9 وتوان نسبی خطای % 4 / که مدل ارائه شده با مقدار خطای نسبی % 8 با به کارگیری سیگنال تخمینی تغییرات فشار خون، 80 % صحت تشخیص دروغ به دست آمد که برابر با نتایج حاصل از کاف است و قابل قیاس با کارهای مشابه میباشد. بنابراین مطالعه حاضر با تخمین تغییرات فشار خون بر اساس حجم خون شریانی ب ه درصد صحت قابل مقایسه ای دست یافته است و می تواند بدون استفاده از کاف فشار خون به عنوان روش مناسبی برای سیستم های پلی - گرافی دروغ سنجی پیشنهاد شود.

Title

Design a method for removing the cuff of polygraphy system in lie detection testusing MLP neural network

Abstract

Psychophysiologic verity test is a topic which is used widely in the world. Polygraphy system is used for recording the Psychophysiologic signals of a person in these tests and a cuff is used for measuring relative changes of the arterial blood pressure and recording the velocity and power of the heart pulse in polygraph system. But the problem is that using cuff in various tests brings undesirable conditions for the body. The aim of this paper is to present a method for removing cuff in a way that desired information is resulted in another way. This goal is followed by using arterial photoplethysmograhy. In order to do that, a model is presented which uses arterial volume to estimate blood pressure changes signal. This model was identified with MLP neural network. The output of this model is compared with blood pressure changes signal in three levels of signal, feature and classification. Reliability of the model was evaluated by presenting appropriate assessment criterions. The results were gained with the 9.8% relative error, 4.4% relative error power and 80% accuracy of lie recognition in signals assessed for blood pressure changes.According to the findings, the new method introduced in this study has a comparable accuracy of results to the results of former methods while offering a more comfortable recording and less diagnostic costs. This new method can be suggested for use as a lie detecting system.

حل‌وفصل اجباری اختلافات از طرق غیرقضایی

ححق دادخواهی در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته‌ شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه‌ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل‌وفصل اختلاف‌های حقوقی از طرق غیرقضایی به‌صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به‌جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به‌نظر می‌رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده‌های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری‌کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش‌های غیرقضایی، به مهم‌ترین الزامات پیش‌بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه‌های مراجع بین‌المللی اشاره خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compulsory Alternative Dispute Resolution

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghasem Tangestani

International Law Group, Law and Political Sience Faculty, Kharazmi university, Tehran

چکیده [English]

The Right to litigate has been recognized and ensured with different literature in International documents and constitutions of most of countries which have written constitution. Article 34 of constitution of the Islamic Republic of Iran has emphasized on this right and article 159 of constitution has ordered that official body for resolving disputes is judiciary. Although there are no discussions about posibility of using voluntary resolving disputes in non-judicial way from perspective of public law, but there is serious doubt about using that mechanisms in criminal cases and some of administrative cases because of reason related to violation of public order and حجم نسبی (relative volume) public interests. Considering current problems of judicial system of Iran such as increasing volume of cases and long processing time, it seems that we can provide conditions of relative decline in volume of cases and enhance the quality of performance of judiciary by using non-judicial mechanisms of settlement of some of cases.

بررسی حجم برگشت لجن در تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل و اثرات آن در کارائی سیستم

عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (مطالعه موردی: تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل)

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه خانه شهرک صنعتی آمل برای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بود. این تصفیه خانه با ظرفیت 1700 مترمکعب در روز شامل مراحل تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی، گندزدایی، تغلیظ، هضم و آبگیری لجن است. پارامترهای کیفی فاضلاب طی زمستان 1389 و بهار1390 اندازه گیری شد. با استفاده از آنها بازده حذف cod و همچنین ضرایب سینتیکی نظیر ضریب بازده رش.

بررسی تولید پلیمرPHA از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری و تاثیر آن بر کاهش حجم لجن

Backgrounds and Objectives:Owing to the fact that the major environmental problem is production of surplus sludge in wastewater treatment plant, reducing the volume of produced sludge was objective of this research.Materials and Methods: An anaerobic-aerobic SBR with working volume of 10 L was used to make micro-organism adapted and a polymer production reactor (PPR) with working volume of 1.5 .

عملکرد فرایند لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب صنایع غذایی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل)

هدف از انجام این مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم لجن فعال تلفیقی با بستر ثابت در تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل برای تصفیه فاضلاب صنایع غذایی بود. این تصفیه‌خانه با ظرفیت 1700 مترمکعب در روز شامل مراحل تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی، گندزدایی، تغلیظ، هضم و آبگیری لجن است. پارامترهای کیفی فاضلاب طی زمستان 1389 و بهار1390 اندازه‌گیری شد. با استفاده از آنها بازده حذف COD و همچنین ضرایب سینتیکی نظیر ضریب بازده رش.

بررسی تولید پلیمرpha از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری و تاثیر آن بر کاهش حجم لجن

زمینه و هدف: با توجه به این که لجن تولید شده در تصفیه ­خانه ­ها یکی از مشکلات عمده در زمینه محیط زیست است، کاهش حجم لجن تولیدی در اثر تشکیل پلیمر از اهداف این تحقیق بود.روش بررسی: از یک راکتور sbr (هوازی ـ بی­ هوازی) به حجم 10 لیتر جهت سازگاری میکروارگانیسم ­ها و از یک راکتور تولید پلیمر (ppr) به حجم 5/1 لیتر جهت تولید پلیمر استفاده شد. خوراک این سیستم از فاضلاب شهری به همراه غلظت­ های مختلف اس.

مقایسه کارائی لجن فعال شهری و صنعتی در تصفیه فاضلاب بیمارستانی

مقدمه: نبود تصفیه‌خانه مناسب در بسیاری از شهرهای ایران و رعایت نشدن استانداردهای ملی تخلیه فاضلاب بیمارستانی، ضرورت تصفیه فاضلاب بیمارستانی را نشان می‌دهد. فاضلاب بیمارستانی با میکروارگانیسم‌ها، فلزهای سنگین، مواد شیمیایی سمی و عناصر رادیو اکتیو پر شده است. فرض بر این می‌تواند باشد که کارائی لجن فعال از تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با تصفیه خانه فاضلاب شهری متفاوت است. هدف: مقایسه کارائی لجن فعال صن.

مقایسه آزمایشگاهی تاثیر مواد منعقدکننده بر آزمایش شیمیایی لجن در تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس تهران حجم نسبی (relative volume)

چکیده در این پژوهش, تأثیر مواد شیمیایی منعقد کننده در آمایش لجن هضم شده در هاضم هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس (غرب) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مواد شیمیایی منعقد کننده شامل پلی الکترولیت کاتیونی, کلرور فریک, آهک و آلوم با غلظت های مختلف به نمونه های لجن اضافه شده و سپس با انجام آزمایش های جار, مقاومت ویژه لجن نسبت به آبگیری, کل مواد معلق فرار, اکسیژن خواهی شیمیایی و اکسیژن خواهی.

An investigation of the Susceptibility of 10 Iranian Grape Cultivars to Lobesia botrana (Lep.: Tortricidae)

1 Department of Agricultural Machinery Engineering, Shahriar Agricultural Technical School, Technical and Vocational University (TVU), Tehran Branch, Iran.

2 Former MSc Student, Department of Agricultural, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.

Abstract

European grapevine moth, Lobesia botrana (Lep: Tortricidae), is one of the most significant pests in Iran and the world. This research was conducted in three parts; the first part aims to measure nutritional indices of L. botrana on ten Iranian grapes cultivars, the second part of this study is dedicated to investigating the physical and chemical characteristics of fruit cultivars, and the third part is related to larval host preference and moth egg laying preference. The results illustrated a significant difference between nutritional indices between grape cultivars. The cultivars Sefid Angoor Ghoochan and Sahebi Siah revealed antixenotic and antibiotic properties against larval feeding, and also showed ovipositional antixenosis, demonstrating their relatively high resistance against the aforementioned pest. The cultivars Rotabi Sefid Zarghan and Keshmeshi Bavanat were found to be relatively susceptible cultivars. The findings of the present research offer fundamental information on susceptible and resistant cultivars of grape against the pest L. botrana.

Keywords

20.1001.1.23829796.1399.17.2.3.7

References

[1] Saeedi, K. (2007). Study of seasonal changes in the population of Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera): Tortricidae and determination of spraying time in thirty hard zone. Pajouhesh & Sazandegi, 20(2), 141-148. https://www.sid.ir/fa/Journal/ ViewPaper.aspx?ID=68812

[2] Nazemi Rafie, J., Witzgall, P., & Sadeghi, A. (2013). Study of Seasonal Changes of Lobesia botrana (Lep: Tortricidae) and Effect of Concentrations of Sexual Pheromone and Grape Variety on Attraction of Adults in Kurdistan Province. Journal of Iranian Plant Protection Research, 27(3), 316-323. https://doi.org/10.22 067/jpp.v27i3.26749

[3] Khoshroo, A., Mulwa, R., Emrouznejad, A., & Arabi, B. (2013). A non-parametric Data Envelopment Analysis approach for improving energy efficiency of grape production. Energy, 63, 189–194. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.09.021

[4] Koul, O., Multani, J., Goomber, S., Daniewski, W., & Berlozecki, S. (2004). Activity of some nonazadirachtin limonoids from Azadirachta indica against lepidopteran larvae. Australian Journal of Entomology, 43(2), 189-195. https://doi.org/10.1111/j. 1440-6055.2003.00390.x

[5] Moschos, T. (2006). Yield loss quantification and economic injury level estimation for the carpophagous generations of the European grapevine moth Lobesia botrana Den. et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae). International Journal of Pest Management, 52(2), 141-147. https://doi.org/10.1080/09670870600639179

[6] Eghtedar, E. (1996). Biology of Lobesia botrana in Fars province. Applied Entomology and Phytopathology, 63(1/2), 5-6. https://www.cabi.org/isc/abstract/19971108888

[7] Hosseinzadeh, J., Karimpour, Y., & Farazmand, H. (2011). Effect of lufox, on Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae). Egyptian Academic Journal of Biological Sciences, F. Toxicology & Pest Control, 3(1), 11-17. https://doi.org/ 10.21608/eajbsf.2011.17432

[8] Ifoulis, A., & Savopoulou-Soultani, M. (2006). Use of Geostatistical Analysis to Characterize the Spatial Distribution of Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) Larvae in Northern Greece. Environmental Entomology, 35(2), 497-506. https://doi. org/10.1603/0046-225X-35.2.497

[9] Mondy, N., & Corio-Costet, M. (2000). The response of the grape berry moth (Lobesia botrana) to a dietary phytopathogenic fungus (Botrytis cinerea): the significance of fungus sterols. Journal of Insect Physiology, 46(12), 1557-1564. https://doi.org/10. 1016/s0022-1910(00)00085-8

[10] Civolani, S., Boselli, M., Butturini, A., Chicca, M., Fano, E. A., & Cassanelli, S. (2014). Assessment of insecticide resistance of Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) in Emilia-Romagna region. Journal of Economic Entomology, 107(3), 1245-1249. https://doi.org/10.1603/ec13537

[11] Seraj, A. A. (2007). Principles of Plant Pest Control (Pest Management) Shahid Chamran University Press.

[12] Koul, O., & Cuperus, G. W. (2007). Ecologically Based Integrated Pest Management. CABI. https://books.google.com/books?id=EEb4KVBTe9IC

[13] Verkerk, R. H. J., Leather, S. R., & Wright, D. J. (1998). The potential for manipulating crop–pest–natural enemy interactions for improved insect pest management: REVIEW ARTICLE. Bulletin of Entomological Research, 88(5), 493-501. https:// doi.org/10.1017/S0007485300026018

[14] Parajulee, M. N., Shrestha, R. B., Slosser, J. E., & Bordovsky, D. G. (2011). Effects of Skip-Row Planting Pattern and Planting Date on Dryland Cotton Insect Pest Abundance and Selected Plant Parameters. Southwestern Entomologist, 36(1), 21-39. https://doi.org/10.3958/059.036.0103

[15] Chougule, N. P., Hivrale, V. K., Chhabda, P. J., Giri, A. P., & Kachole, M. S. (2003). Differential inhibition of Helicoverpa armigera gut proteinases by proteinase inhibitors of pigeonpea (Cajanus cajan) and its wild relatives. Phytochemistry, 64(3), 681-687. https://doi.org/10.1016/s0031-9422(03)00375-3

[16] Fermaud, M. (1998). Cultivar susceptibility of grape berry clusters to larvae of Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae). Journal of Economic Entomology, 91(4), 974-980. https://doi.org/10.1093/jee/91.4.974

[17] Moreau, J., Benrey, B., & Thiéry, D. (2006). Grape variety affects larval performance and also female reproductive performance of the European grapevine moth Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae). Bulletin of Entomological Research, 96(2), 205-212. https://doi.org/10.1079/ber2005417

[18] Thiéry, D., & Moreau, J. (2005). Relative performance of European grapevine moth (Lobesia botrana) on grapes and other hosts. Oecologia, 143(4), 548-557. https:// doi.org/10.1007/s00442-005-0022-7

[19] Sharma, H., & Norris, D. M. (1991). Comparative feeding preference and food intake and utilization by the cabbage looper (Lepidoptera: Noctuidae) on three legume species. Environmental Entomology, 20(6), 1589-1594.

[20] Batista Pereira, L. G., Petacci, F., Fernandes, J. B., Corrêa, A. G., Vieira, P. C., da Silva, M. F., & Malaspina, O. (2002). Biological activity of astilbin from Dimorphandra mollis against Anticarsia gemmatalis and Spodoptera frugiperda. Pest Management Science, 58(5), 503-507. https://doi.org/10.1002/ps.478

[21] Hoehn, E., Gasser, F., Guggenbühl, B., & Künsch, U. (2003). Efficacy of instrumental measurements for determination of minimum requirements of firmness, soluble solids, and acidity of several apple varieties in comparison to consumer expectations. Postharvest Biology and Technology, 27(1), 27-37. https://doi.org/10. 1016/S0925-5214(02)00190-4

[22] Wagner, G. J. (1979). Content and vacuole/extravacuole distribution of neutral sugars, free amino acids, and anthocyanin in protoplasts. Plant Physiology, 64(1), 88-93. https://doi.org/10.1104/pp.64.1.88

[23] Von Gadow, A., Joubert, E., & Hansmann, C. F. (1997). Comparison of the Antioxidant Activity of Aspalathin with That of Other Plant Phenols of Rooibos Tea (Aspalathus linearis), α-Tocopherol, BHT, and BHA. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(3), 632-638. https://doi.org/10.1021/jf960281n

[24] Akhtar, M., & Aslam, M. (1986). Xanthomonas campestris pv. undulosa on wheat. RACHIS, Barley and Wheat Newsletter, 5(2), 34-37.

[26] Martin, A. L., & Pullin, S. A. (2004). Host-plant specialisation and habitat restriction in an endangered insect, Lycaena dispar batavus (Lepidoptera: Lycaenidae) I. Larval feeding and oviposition preferences. European Journal of Entomology, 101(1), 51-56. https://doi.org/10.14411/eje.2004.012

[27] Tasin, M., Bäckman, A.-C., Bengtsson, M., Varela, N., Ioriatti, C., & Witzgall, P. (2006). Wind tunnel attraction of grapevine moth females, Lobesia Botrana, to natural and artificial grape odour. Chemoecology, 16(2), 87-92. https://doi.org/10. 1007/s00049-005-0332-6

[28] Sengottayan, S.-N., Chung, P., & Murugan, K. (2005). Effect of biopesticides applied separately or together on nutritional indices of the rice leaffolder Cnaphalocrocis medinalis. Phytoparasitica, 33(2), 187-195. https://doi.org/10.1007/BF03029978

[29] Coelho, M. B., Marangoni, S., & Macedo, M. L. (2007). Insecticidal action of Annona coriacea lectin against the flour moth Anagasta kuehniella and the rice moth Corcyra cephalonica (Lepidoptera: Pyralidae). Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 146(3), 406-414. https://doi.org/10.1016/j.cb pc.2007.05.001

[30] Rezaei, V., Moharramipour, S., Fathipour, Y., & Talebi, A. A. (2006). Nutritional indices and host preference of American white webworm, Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae) on five host plants. Journal of Entomological Society of Iran, 26(1), 57-72. https://jesi.areeo.ac.ir/article_105378.html?lang=en

[31] Naseri, B., Fathipour, Y., Moharramipour, S., & Hosseininaveh, V. (2010). Nutritional indices of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera, on 13 soybean varieties. Journal of Insect Science, 10, 1-14. https://doi.org/10.1673/031.010.14111

[32] Baghery, F., Fathipour, Y., & Naseri, B. (2013). Nutritional indices of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) on seeds of five host plants (Article in English). Applied Entomology and Phytopathology, 80(2), 19-28. https://doi.org/10.22092/jaep.2013.100581

[33] Lazarević, J., Perić-Mataruga, V., Vlahović, M., Mrdaković, M., & Cvetanović, D. (2004). Effects of rearing density on larval growth and activity of digestive enzymes in Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae). Folia Biologica-Krakow, 52(1-2), 105-112. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15521657/

[34] Farazmand, H., Rassoulian, G. R., & Bayat Assadi, H. (2000). Comparative notes on growth and development of red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Col.: Curculionidae), on date palm varieties in Saravan Region. Journal of Entomological Society of Iran, 19(1/2), 1-14.

[35] Srinivasan, R., & Uthamasamy, S. (2005). Studies to elucidate antibiosis resistance in selected tomato accessions against fruitworm, Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae). Resistant Pest Management Newsletter, 14(2), 24-26.

[36] Pavan, F., Girolami, V., Cecchini, A., & Turbian, E. (1993). Evolution of damage of grape berry moths, Lobesia botrana (Den. and Schiff.) and Eupoecilia ambiguella (Hb.), in north-eastern Italy and chemical control. Redia, 76(حجم نسبی (relative volume) 2), 417-431. https:// www.cabi.org/isc/abstract/19951109003

[37] Klun, J. A., Guthrie, W., Hallauer, A. R., & Russell, W. (1970). Genetic Nature of the Concentration of 2, 4‐dihydroxy‐7‐methoxy 2H‐l, 4‐benzoxazin‐3 (4H)‐one and Resistance to the European Corn Borer in a Diallel Set of Eleven Maize Inbreds. Crop Science, 10(1), 87-90. https://doi.org/10.2135/cropsci1970.0011183X001000010032x

[38] Rana, J. S. (2005). Performance of Lipaphis erysimi (Homoptera: Aphididae) on different Brassica species in a tropical environment. Journal of Pest Science, 78(3), 155-160. https://doi.org/10.1007/s10340-005-0088-3

[39] Panda, N., & Khush, G. S. (1995). Host Plant Resistance to Insects. CAB International. https://books.google.com/books?id=xe3wAAAAMAAJ

[40] Renwick, J. A. A. (1898). Chemical ecology of oviposition in phytophagous insects. Experientia, 45(3), 223-228.

[41] Pasqualini, E., Civolani, S., Musacchi, S., Ancarani, V., Dondini, L., Robert, P., & Baronio, P. (2006). Cacopsylla pyri behaviour on new pear selections for host resistance programs. Bulletin of Insectology, 59(1), 27-37. http://www.bulletinofin sectology.org/pdfarticles/vol59-2006-027-037pasqualini.pdf

[42] David, H., & Joseph, K. (1984). Mechanism of resistance in sugar-cane against the internode borer, Chilo sacchariphagus indicus (Kapur). Proceedings of the Sugar Technologists Association of India, 48(1), 43-58.

مکان‌ یابی عرصۀ‌ مناسب برای پروژه‌های اصلاح و توسعه در مراتع مطالعۀ موردی: مراتع دشت قاین

هدف این مطالعه، مکان‌یابی عرصه‌ مناسب برای اجرای پروژه‌های بذرپاشی و بذرکاری، کپه‌کاری، کنتور فارو، پیتینگ و پخش سیلاب در مراتع دشت قائن، استان خراسان جنوبی می‌باشد. وسعت مراتع محدوده مورد مطالعه 7300 هکتار بود که مکان‌یابی عرصه‌ مناسب برای اجرای پروژه‌ها‌ با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. ابتدا، بر اساس مستندات علمی، معیارهای مؤثر در انتخاب عرصه مناسب برای اجرای هر یک از پروژه‌های مذکور تعیین شد. سپس، با توجه به معیارهای انتخاب شده، تعداد 80 پرسشنامه‌ به صورت ماتریس زوجی برای هر یک از پروژه‌ها طراحی گردید. برای تکمیل پرسشنامه، از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان خواسته شد که وزن هر معیار را تعیین و در نهایت وزن نهایی (اهمیت نسبی) هر معیار، بر اساس میانگین هندسی تمامی پرسشنامه‌های تکمیل شده محاسبه شد. درخت سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری مناسب با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice ترسیم گردید. در نهایت، نقشه مکان‌یابی عملیات مورد نظر با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS و اهمیت نسبی هر معیار تهیه گردید. نتایج نشان داد که مصاحبه شوندگان معتفد بودند که در مکانیابی عرصه مناسب برای عملیات پیتینگ مقدار بارش و شیب منطقه و برای عملیات پخش سیلاب شیب، حجم رواناب و نفوذپذیری خاک اهمیت بیشتر دارند. به علاوه، معیار اقلیم و شیب اهمیت نسبی بیشتری در تعیین عرصه مناسب برای بذر پاشی و بذرکاری؛ بارندگی بیشترین اهمیت نسبی در مکانیابی عرصه برای عملیات کپه‌کاری و در نهایت در تعیین عرصه مناسب برای عملیات کنتورفارو، شیب و حجم رواناب بیشترین اهمیت نسبی را نشان دادند. براساس نقشه‌های مکانیابی تولید شده، 628 هکتار از مراتع منطقه برای انجام پخش سیلاب مناسب بودند. به علاوه، وسعت عرصه مناسب برای عملیات کنتور فارور و پیتینگ به ترتیب 103 و 199 هکتار برآورد گردید. وسعت عرصه‌های مناسب برای اجرای عملیات بذرکاری و کپه‌کاری هم به ترتیب برابر با 3623 و 2750 هکتار محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Site Suitability Analysis for Rangeland Improvement and Development Practices (A Case Study in the Rangelands of Ghayen Plain, Iran)

نویسندگان [English]

  • Ali Rajabi 1
  • majid ajorlo 2
  • Morteza Dehghani 3

1 Department of Range and Watershed Management, Faculty of Soil and Water, University of Zabol, Iran.

This study aimed to select favorable site using analytic hierarchy process (AHP) for practices including seeding and seed broadcasting, hoeing and seeding, contour furrowing, pitting and flood spreading to restore degraded rangelands Ghayen Plain, Iran. First, major effective criteria in selecting favorable sites for range restoration measures were adopted from the reputable literatures. Then, 80 questionnaires in the form of pair matrix were designed for each restoration measure with regard to the selected criteria. Questionnaires were distributed among lecturers, experts and authorities in local universities and offices. Final score and relative importance of criteria were calculated on the basis of geometric mean of questionnaires. Hierarchical tree structure with appropriate adaptability was generated in Expert Choice software. Results showed that rainfall and slope played an important roles in selecting favorable site for pitting. Soil infiltration rate and runoff volume had the highest relative importance in selecting suitable site for flood spreading project. Furthermore, for seeding and seed broadcasting practices climate and slope showed high relative importance. Rainfall expressed high relative importance in selecting favorable site for hoeing and seeding projects. Finally, slope and runoff volume were the major criteria in selecting site for contour furrowing project. Based on the generated location maps, 628 ha were suitable for flood spreading. In addition, the suitable area for the contour-furrowing and pitting operations was estimated to be 103 and 199 ha, respectively. The area of suitable sites for direct seeding and hoeing and seeding operations was calculated to be 3623 and 2750 ha, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seeding & seed broadcasting
  • hoeing & seeding
  • pitting
  • contour-furrow
  • flood spreading

مراجع

- فرجی سبکبار حسنعلی؛ سیروس حسن‌پور؛ سیدکاظم علوی‌پناه؛ سیامک الیاس‌پور (1390). مکان‌یابی عرصه‌های مناسب خش سیلاب با استفاده از فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعۀ موردی: حوضه آبخیز گربایگان، دشت فسا، شیراز، جغرافیای طبیعی. دورۀ 14. شمارۀ 4. صفحات 25-13.

- جوزی، سید علی؛ فرخنده عبادزاده (1392). ارزیابی توان بوم‌شناسی به‌منظور استقرار کاربری مرتع‌داری با تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز دلی باغ ملک خوزستان)، علوم و مهندسی محیط زیست. دورۀ 1. شمارۀ 2. صفحات 33-23.

- چابک بلداجی، مسلم؛ محمد حجم نسبی (relative volume) حسن‌زاده نفوتی؛ زهره ابراهیمی خوسفی (1390). مکان‌یابی عرصۀ پخش ‌سیلاب با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز عشق‌آباد طبس)، علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. دورۀ 4. شمارۀ 13. صفحات 38-31.

- دریجانی، علی؛ سمانه شاه‌حسین دستجردی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی (1389). تعیین اولویت‌های مدیریت ریسک خشکسالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبد کاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی، مجلۀ اقتصاد کشاورزی. دورۀ 5. شمارۀ 1. صفحات 59- 37.

- دفتر طرح‌ریزی و هماهنگی آبخیزداری (1387). ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع- دستورالعمل فنی مرتع‌کاری (نشریۀ شمارۀ 422)، انتشارات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری. تهران.

- دفتر طرح‌ریزی و هماهنگی آبخیزداری (1387ب). ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع- دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیرۀ نزولات آسمانی(نشریۀ شمارۀ 419)، انتشارات سازمان جنگل‌ها. مراتع و آبخیزداری. تهران.

- دلبری، سیدعلی؛ سیدعلیرضا داودی (1391). کاربرد تکنیک فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی جاذبه‌های توریستی، مجلۀ تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. دورۀ 2. شمارۀ 33. صفحات 79-57.

- دهداری، سمیه؛ حسین ارزانی؛ حمید موحد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین شعبانعلی فمی (1393). کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در مقایسۀ وضعیت بهره‌برداری مراتع طرح‌دار و بدون طرح شهرستان سمیرم، حجم نسبی (relative volume) تحقیقات مرتع و بیابان ایران. دورۀ 21. شماره 3. صفحات 293-283.

- دهقانی، مرتضی؛ حسین قاسمی؛ آرش ملکیان (1392). اولویت‌بندی مکانی عملیات کاهش سیل و کنترل فرسایش با استفاده از روش منطق فازی )مطالعة موردی: حوزة آبخیز فورگ(، نشریه مرتع و آبخیزداری (مجلۀ منابع طبیعی‌ایران).دورۀ حجم نسبی (relative volume) حجم نسبی (relative volume) 66. شمارۀ 1. صفحات 88-73.

- راهداری، وحید؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ حمید قیومی محمدی (1396). بررسی تأثیر سطوح ریسک و جبران بر روی نتایج ارزیابی قابلیت اراضی در محیط فازی )مطالعة موردی: زیرحوضة پلاسجان(، محیط زیست طبیعی (مجلۀ منابع طبیعی ایران). دورۀ 70. شمارۀ 4. صفحات 855-843.

- زیردست، اسفندیار (1389). کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، نشریۀ هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی. دورۀ 41. صفحات 90- 79.

- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (1387). دستورالعمل اصلاح مرتع با استفاده از روش‌های ذخیرۀ نزولات آسمانی، نشریۀ شمارۀ 419. انتشارات سازمان جنگل‌ها. مراتع و آبخیزداری. تهران.

- ظهیری، عبدالرضا؛ حسین شریفان؛ فرزانه ابارشی؛ مهدی رحیمیان (1393). ارزیابی پدیده‌های ترسالی و خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه‌های (PNPI, SPI, NITZCHE)، نشریۀ آبیاری و زهکشی ایران. دورۀ 4. شمارۀ 8. صفحات 865-845.

- عابدی‌راد، منوچهر (1374). مرتع و مرتعداری- فنولوژی گیاهان مرتعی و تکنولوژی احیای شوره‌زارها، انتشارات همسایه. تهران.

- عزیزی، سیدنقی؛ محمد مهدوی؛ محمدرضا جوادی (1390). مکان‌یابی پروژه‌های اصلاح و احیاء مرتع با استفاده ازGIS و مقایسۀ آن با طرح‌های مرتع‌‌داری و دانش بومی مرتع‌داران در مراتع جاشلوبار مهدیشهر، فصل‌نامۀ علمی‌تخصصی اکوسیستم‌های طبیعی ایران. دورۀ 1. شمارۀ 3. صفحات 20- 13.

- کرمی، امید؛ سیدمحمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ میرحسن میریعقوب‌زاده (1392). کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی توان‌اراضی حوزۀ آبخیز بابلرود برای مرتع‌داری، تحقیقات مرتع و بیابان. دورۀ 20. شمارۀ 1. صفحات 114-101.

- گرگی،مرضیه؛حسین‌پیری‌صحراگرد؛سهیلانوری(1398). پتانسیل‌‌‌‌سنجی توسعۀ کاربری زنبورداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعۀ موردی: مراتع تمین، شهرستان میرجاوه). فصلنامۀ جغرافیا و توسعه. دورۀ 55. صفحات 254-237.

- محمودی، عباسعلی؛ بهاره چکشی؛ مصطفی پژمرده؛ محمود فال‌سلیمان (1397). تأثیر اجرای طرح‌های مرتعداری بر وضعیت پوشش گیاهی و خصوصیات خاک مراتع از دیدگاه مجریان طرح (مطالعۀ موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات). هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتع‌داری ایران. 19-18 اردیبهشت، کرج.

- ملکیان، آرش؛ اصغر افتادگان خوزانی؛ غدیر عشوری‌نژاد (1391). پهنه‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی حوضۀ آبخیز اخترآباد با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی. دورۀ 44. شمارۀ 4. صفحات 152-131.

- همتی، بهنام؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان‌پناه؛ بهمن خسروی‌پور (1394). مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقر آبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفول، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. دورۀ 11. شمارۀ 2. صفحات 221- 203.

- Al-Zubi, Y.A (2009). “Application of analytical hierarchy process for the evaluation of climate change impact on echo-hydrology: the case of Azraq Basin in Jordan”. Journal of Applied Sciences, Volume 9, Issue 1, PP. 135-141.

- Chuma, C., Orimoogunje, O. I. O., Hlatywayo, D. J. & Akinyede, O. J (2013). “Application of remote sensing and geographical information systems in determining the groundwater potential in the crystalline basement of Bulawayo metropolitan area, Zimbabwe”. Advances in Remote Sensing, Volume 2, PP. 149-161.

- Hasan, M.R., Tetsuo, K. & Islam, S.A (2009). “Landfill demand and allocation for municipal solid waste disposal in Dhaka city—an assessment in a GIS environment”. Journal of Civil Engineering, Volume 37,Issue2,PP.133-149.

- Justin, J.D (1915). Discussion of "Run–off from Rainfall and Other Data," by Adolph F. Meyer, M. Am. Soc. C. E. Transactions of the American Society of Civil Engineers, USA.

- Khedrigharibvand, H., Azadi H., Teklemariam D., Houshyar, E., De Maeyer, Ph. & Witlox, N (2019). “Livelihood alternatives model for sustainable rangeland management: a review of multi-criteria decision-making techniques”. Environment, Development and Sustainability, Volume 21, PP.11-36.

- Pramanik, M.K (2016). “Site suitability analysis for agricultural land use of Darjeeling district using AHP and GIS techniques”. Modelling Earth Systems and Environment, Volume 2, Issue 56, https://doi.org/10.1007/s40808-016-0116-8

- Roger, MC, Durk, R., & Cazemier, P (2000). “Representing and processing uncertain soil information for mapping soil hydrological properties”. Journal of Computers and Electronics in Agriculture, Volume 29, Issue 1-2, PP. 41-57.

- Wang, G., Qin L., Li, G. & Chen, L (2009). “Landfill site selection using spatial information technologies and AHP: A case study in Beijing, China”. Journal of environmental management, Volume 90, Issue8, PP. 2414-2421.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.